Buradasınız

10–16 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Egzersiz Programının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi

The Effect of the Exercise Program Applied the Children between 10 and 16 Ages on the Parameters of Respiratory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to determine the effects of the exercise applied to sedentary children on the parameters of respiratory. This research has been applied to 20 children between 10 and 16 and not doing sport in an active way. Trainings have been done for 3 months and 4 days per week (Monday, Wednesday, Friday, Sunday) and 60 minutes for each day. They have been made to run with the method of incessant (nonstop, constant) trainings for 25 minutes by using their %50 effort (force) after the warm-up training keeping 5 minutes on the racetrack of the BESYO olympic football field (pitch). After the running, they have been made to play a football match in the form of 7x7 game. With relaxing gymnastics, trainings have been ended. Two measurements including before the training and after the training have been done to the children subject to the measurements for 3 months. Forceful vital capacities (FVC), forceful expiration volumes at 1 second (FEV1), powerful expiration movement (PEF), powerful inspiration movements (PIF), forceful expiration movement (FEF 25-75) and the percentage values of maximum volumes (Vmax 25-50-75) were measured as two times before and after the training for 3 months exercise. FVC, FEV1, PEF, PIF, FEF 25-75 and Vmax 25-50-75 were compared with the parried t test. There was no statistically significance differences found in FVC, FEV1 and PIF values. However, it have been determined significantly differences (P<0.05) in the PEF and FEF 25-75 values before and after the training when values of the pre-test and final test examined. In conclusion, the effect of the exercise applied to the children having these features and not sportsmen on some parameters of respiratory was positive, and these results may be contribute to new studies associated with this topic.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı sporcu olmayan sedanter çocuklara uygulanan egzersizin solunum parametrelerine olan etkilerinin tespit edilmesidir. Araştırma, yaşları 10–16 arasında değişen aktif olarak spor yapmayan 20 çocuk üzerinde yapıldı. Çalışmalar 3 ay süresince haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar) ve 60 dakika olacak şekilde yaptırıldı. Denekler BESYO olimpik futbol sahasının parkurunda 5 dakikalık ısınma evresinden sonra sürekli koşular metodu ile % 50 şiddette 25 dakika süresince koşturuldu ve koşma metodu uygulanırken tempo devamlı olarak ayarlandı. Koşulardan sonra aynı sahada 7×7 oyun formu ile 20 dakika çift kale maç oynattırıldı ve soğuma jimnastiği ile çalışmalar sonlandırıldı. Deneklerde zorlu vital kapasiteleri (FVC), 1 saniyedeki zorlu ekspirasyon volümleri (FEV1), yüksek ekspirasyon akımları (PEF), yüksek inspirasyon akımları (PIF), zorlu ekspirasyon akımları (FEF 25-75) ve maksimum volüm (Vmax 25-50-75) parametreleri 3 aylık antrenman öncesi ve antrenman sonrası olmak üzere iki ölçüm yapıldı. FVC, FEV1, PEF, PIF, FEF 25-75 ve Vmax 25-50-75 sonuçları bağımlı t testi ile karşılaştırıldı. Deneklerin FVC, FEV1 ve PIF değerlerinde öntest ve sontest ölçümlerine göre anlamlı bir fark bulunmadı. PEF ve FEF 25-75 değerlerinde ise öntest ve sontest değerleri arasında istatistiki fark (P<0.05) tespit edildi. Sporcu olmayan deneklere uygulanan egzersizin solunum parametrelerinden bazılarına olumlu etkilere neden olduğu ve bu sonuçların bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı kanaatine varıldı.

REFERENCES

References: 

1. Açıkada C (1982) Türk Atletlerinin Fizyolojik
Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 17, 2, 29 -40.
2. Akdur H, Taşkıran H, Çıtakoğlu, Yiğit Z, Özerkan
K (2001) Farklı Branşlardaki Bayan Sporcuların
Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması.
Gazi BESBD, VI (2001), 2: 3–11
3. Akgün N (1994) Egzersiz ve Spor fizyolojisi. Ege Ünv.
Basımevi. 5.ci baskı
4. Baltacı AK, Ergene N, Divanlı Y, Uysal H ve
Gedikoğlu G-a(1990) Çocuklarda Yüzme Egzersizinin
Bazı Solunum Parametrelerine Etkisi. Selçuk
Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, 6, 2 184-189.
5. Baltacı AK, Moğulkoç R, Keleştimur H, Konar V
ve Kutlu S-b(1997) Farklı Spor Tiplerinin Erkek
Çocuklarda Bazı Solunum Parametreleri ve Max VO2
Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi,
1, 3, 150–154
6. Bingöl Karakoç G., Yılmaz M., Sur S. (2000) et al.
The Effects of Daily Pulmonary Rehabilitation
Program at home on Childhood Asthma. Allergol
et Immunopathol, 2000; 28(1): 12–14
7. Donner CF., Lususardi M (1999) Pulmonary
Rehabilitation, In: Grassi C, Brambilla C, Costabel
U, Naeize R, Rodriguez-Roisin R, Stockley RA,
Fishman AP. Eds. Pulmanary Diseases. Italy; Mc
Graw-Hill; s.573-580
8. Dündar U (1994) Antrenman Teorisi. Onlar Ajans,
İzmir.
9. Er İ (1996) Astımlı Hastalarda Aerobik Egzersizlerin ve
Solunum Rehabilitasyonunun Etkileri. İst. ÜNV.
Egzersiz Fizyolojisi Yayımlanmış Y. Lisans Tezi.
10. Erdil G, Durusoy F, İşleyen Ç, Yalaz G, (1984) Elit
Masa Tenisçilerinin Fizyolojik Kpasite Ölçümleri. S.H.D.
Cilt: 19, Sayı: 25, Sayfa: 15–22
11. Ergen E (1983) Egzersiz Yapan Çocuklarda Akciğer
Volüm Değişiklikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 18, 3,
131–141.
12. Ertat A, Özgür S (1985) Çocuk, Genç ve Spor. Spor
Hekimliği Dergisi 20 (4): 157–65.
13. Ganong FW (1995) Tıbbi fizyoloji. Barış Kitabevi.
İSTANBUL. Çeviri: Doğan A.
14. Gelecek N, Başkurt F, Akyol S (2000) Elit Bayan
Voleybolcularda Fiziksel Uygunluk. Spor Araştırmaları
dergisi 4 (1) ss: 45–46.
15. Gökhan N, Çavuşoğlu H ve Kayserilioğlu A (1986)
Solunum Fizyolojisi. Filiz Kitabevi, İstanbul.
16. Hagberg JM, Yerg JE and Seals DR (1988)
Pulmonary Function in Young and Older Athletes and
Untrained Man. J Appl Physiol, 65, 1, 101-105.
17. Keith W, Morgan C (1979) Clinical Significance of
Pulmonary Function Tests. Chest, 75, 6, 712–715.
18. Milo A Puhan., Holger J Schüremann., Martin Frey
and Lucas M Bachman (2004) Valve Of Supplemental
İnterventions To Enhance The Effectivenness Of Physical
Exercise During Respiratory Rehabilitation in COPD
Patiens.A Siystemtic Review.
19. Moğulkoç R, Baltacı AK, Keleştimur H, Koç S,
Özmerdivenli R (1997) 16 Yaş Grubu Sporcu Genç
Kızlarda MaxVO2 ve Bazı solunum Parametreleri
Üzerine Bir Araştırma. Bed. Eğt. Spor Bil. Der. II
(1997), 1: 9–14
20. Noyan A (1993) Solunum Fizyolojisi. Fizyoloji Ders
Kitabı, Meteksan Yayınevi, Ankara.
21. Porsuk M (1999) Orta ve Uzun Mesafeli Koşularda
Anaerobik Eşik. Hacettepe Üniversitesi. Atletizm
Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı 35, Mart, s.8
22. Ramazanoğlu YM., Kramer R (1985)
Cardiorespiratory response to, physical conditoning in
Children With Broncial Asthma. Pediatr Pulmnol. I (5)
272-277
23. Sarı H, Terzioğlu M ve Erdoğan F (1981) Farklı
Spor Branşlarındaki Sporcular İle Sedanter Kişilerin
İstirahat Egzersiz ve Dinlenmede Solunum- Dolaşım
Parametrelerinin Karşılaştırılması. Spor Hekimliği
Dergisi, 16, 4, 121–133.
24. Wanger J (1992) Pulmonary Function Testing.
Baltimore Maryland

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com