Buradasınız

Karadeniz Bölgesi Turizminin Hareketlendirilmesinde Spor ve Rekreasyon Tesis ve Organizasyonlarının Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Sport and Recreation foundations and organizations about refreshment of tourism at Black Sea Region

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
At this study, the existence situation of sport and recreation activities at Black Sea Region was emerged. The effect of this situation and acting of that on tourism sector was evaluated. For this reason, vision and opinions of province managers of Youth and Sport, province managers of Culture and Tourism (22) and major hotel authorities (40) that were in the cities which take place in black sea region were used. Data related with this research and literature is provided by developed questionnaire of researcher. This research was made on qualification of fixation situation that is cross-sectional study. The statistical analysis of data of percentage and frequency are used with “Z” statistics which define the differences between two percentages. According to the result of research there are many sportive and recreational natural resources which have got touristy values in Black Sea Region. However, these potentials have not recognized and to be introduced enough. On the other hand, possibility of communication and accommodation of Black Sea Region is not enough. In addition accommodation foundations are not as quantification and qualification that can provide long-term staying of tourist at sport and recreation foundations and organizations. Majority of recreational and sportive activities in province of that region are organized by municipals, but partly province manager ship of Youth and Sport.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinin sportif ve rekreatif etkinlikleri mevcut hali ile ortaya konulmuş ve bu durumun turizm sektörünü canlandırmak bakımından etkileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla bölgede yer alan illerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürleri, Kültür ve Turizm İl Müdürleri ve başlıca otel yetkililerinin görüş ve düşüncelerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri ilgili literatür taraması ve araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile toplanmıştır. Araştırma bir durum tespiti (kesitsel çalışma) niteliğindedir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde frekans ve yüzde dağılımları ile iki yüzde arasındaki farkın anlamlığını belirleyen “Z” istatistiği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Karadeniz Bölgesinde turistik değer taşıyan pek çok sportif ve rekreatif doğal kaynağın var olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu potansiyel yeterince tanınmamış ve tanıtılamamıştır. Diğer yandan bölgenin ulaşım ve konaklama imkânları yetersizdir. Ayrıca bölgedeki konaklama tesislerinde turistlerin uzun süre kalmalarını sağlayacak spor ve rekreasyon tesis ve organizasyonları istenilen sayı ve yeterlilikte değildir. İllerdeki rekreatif ve sportif etkinliklerin büyük çoğunluğu belediyeler, bir kısmı da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından düzenlenmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Ağaoğlu, Y.S. Türkiye’deki Üniversitelerin Rekreasyon
Programlarının Geliştirilmesi, OMÜ. Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun, 2002.
2. Boztepe, H. Turizm-Spor İlişkisi ve Sporun Etkisi İle
Turizmde Değişimler, M.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor ABD Doktora Tezi,
İstanbul, 1996.
3. Briassoulis, H., Strataen J. Tourism And The
Environment, II. Edition, Kluwer Academic
Publishers, Dordrect, 1992.
4. Crouch, D. Leisure / Tourism Geographies, Routledge
Taylor & Francis Group, London, 1999.
5. DİE. Yabancı Ziyaretçiler Anketi, 1998.
6. Ekici, S. Yüksek Öğretim Gençliğinin Boş Zamanlarını
Değerlendirme Alışkanlıkları ve Turizme Katılımları
Üzerine Bir Araştırma (Muğla İli Örneği) G.Ü. Sağlık
Bilimler Enstitüsü Beden. Eğitimi ve Spor A.B.D.
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997.
7. Emir, G. Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizm, Ekonomik
Etkileri ve Talep Tahminleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul, 2000.
8. Erdoğan, O. Turizm Sektörü, İMKB Araştırma
Müdürlüğü, İstanbul, 1995.
9. Güler, Ş. Turizm Sosyolojisi, Ankara, 1978.
10. Gülez, S. Yumuşak Turizm ve Doğa Koruma, Turizm
Yıllığı 1988–1989. Türkiye Kalkınma Bankası,
Ankara, 1989.
11. İmre, N., Gürbüz A. Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi
Kapsamında “Yayla Turizmi” Sorunları Çözüm Önerileri
ve Niksar Çamiçi Yaylası,Turizm Yıllığı 1994.
Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara, 1994.
12. Kelly, J.R. Leisure, Prentice Hall, Englewoodd
Cliffs, Newjersey, USA, 1990.
13. Mceven, D., Mitchell C. Fundamentals Of Recreation
Programming For Campgrounds And Rv Parks,
Sagamore Publishing Inc. Illions, USA, 1991.
14. Means, L.E. Intramurals, Their Organization And
Administration, Prentice Hall, Inc., Englewood
Cliffs, N.J, Usa, 1973.
15. Moore, R. L. Graefe A. Attachments To Recreation
Settings, The Case Rail-Trail User, Leisure Sciences.
Volume,16. Editor; Goodale, Thomas L., USA,
1994.
16. Pigram, J. J., Jenkins M.J. Outdoor Recreation
Management, Ii.Baskı, Routledge Taylor &Francis
Group, London, 1999.
17. Taşmektepligil, My., İmamoğlu O. Türkiye’de
Kültürel Yapının Spora Etkisi Üzerine Düşünceler,
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1,
Sayı:1, 1996.
18. Torkildsen, G. Leisure And Recreation Management,
Third Edition, 1992.
19. Var, M. “Trabzon ve Rize İllerindeki Rekreasyonel
Değeri Olan Bazı Yaylaların Turizm Açısından
İncelenmesi”, Doğu Karadeniz Turizmi Konferans
Workshop (22-25 Haziran). Turizm Bakanlığı
Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 1992.
20. Http:/Www. Turizm.gov.tr. (Erişim Tarihi: 20
Kasım 2004).
21. Yarcan, Ş. Turizm Endüstrisinin Yapısı, I. Baskı,
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1995.
22. Yarcan, Ş. Türkiye’de Turizm ve Uluslar Arasılaşma,
I.Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com