Buradasınız

Amatör Futbol Oyuncularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

The Researching of the Aggressiveness Level of Amateur Football Players

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research aimed to study the level of aggressiveness of the amateur footballers. The sample of this research includes 223 amateur football players from 13 teams chosen from first Amateur League Super Group and first Amateur League A and B groups by coincidental sample in Konya in 2007 – 2008 seasons. In this research, as means of collecting datum; “Aggressiveness Inventory” developed by İpek İlter (Kiper, 1984) and personal information form developed by the researcher are used. In the analysis of the datum, for binary league comparison according to normal test, for comparison of three or more league a one way variation analysis is used; to determine the source of differences that regarded meaningful by the result of one way variation analysis, because the variations are homogeneous, Tukey HSD multiple comparison test is used. In this research, the level of being meaningful is regarded as 0.05. At the conclusion of the research; Aggressiveness level of footballers is usually at the middle level; the point average belonging to inferior dimension and total of the aggressiveness of footballers were not found significant differences at the meaningful level according to the varieties of their age, their position, their educational level, their parents income; it is determined that boldness aggressiveness inferior dimension point average differs at the meaningful level according to the period they play.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, amatör futbol oyuncularının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2007–2008 futbol sezonunda Konya İli’ndeki 1.Amatör Küme Süper Grup’ta ve 1.Amatör Küme A ve B Grubu’nda mücadele eden takımlardan tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 13 takımın 223 amatör futbolcusu oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak İpek İlter (Kiper) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” (Kiper, 1984) ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yapılan normallik sınamasına göre üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi; tek yönlü varyans analiz sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere, varyansların homojen olmasından dolayı Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, futbolcuların genel olarak saldırganlık düzeylerinin orta seviyede olduğu; futbolcuların saldırganlık alt boyutlarına ve toplamına ait puan ortalamalarının yaş, oynadıkları mevki, eğitim düzeyleri ve ailelerinin gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; futbolcuların saldırganlık envanterine ait atılganlık alt boyut puan ortalamalarının lisanlı olarak futbol oynadıkları süre değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.
42-49

REFERENCES

References: 

1. Kaufmann H. Agression and Altruism. New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1970.
2. Peter G, Beyer E. Saldırganlık (Çev. Z. Kılıç). Spor
Ekin Dergisi, 1997; 1(2): 36-37.
3. Baron RA, Richardson DR. Human Agression. New
York: Plenum Pres, 1994.
4. Tiryaki Ş. Spor Psikolojisi. Ankara: Eylül Kitap ve
Yayınevi, 2000.
5. Özmen H. Futbol, Holiganizm ve Medya. Yüksek Lisans
Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı,
2000.
6. Türkmen, H. N. Çağımızda Bacasız Sanayi: Futbol.
İstanbul: TFF Yayınları, 1998.
7. Güner BÇ. Takım Sporları ve Bireysel Sporlar Yapan
Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek
Lisans Tezi. Samsun: 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı, 2006.
8. Kiper İ. Saldırganlık Türlerinin Çeşitli Ekonomik, Sosyal
ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi. Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1984.
9. Dervent F. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve
Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi. Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı, 2007.
10. Tutkun E, Güner B. Ç, Ağaoğlu S. A. Takım
sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların
saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. 9. Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi: Muğla. 3-
5 Kasım 2006: 1068-1072.
11. Aktaş Z, Çobanoğlu G, Yazıcılar İ. Profesyonel
erkek basketbolcuların saldırganlık düzeyleri ile maç
başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması. Spormetre
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004; II (3):
127–134.
12. Erşan E, Doğan O. Beden eğitimi ve spor
yüksekokulu öğrencilerinde atılganlık ve
saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik
özelliklerle ilişkisi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi: Antalya-Kemer: Mirage Park Resort. Ekim
2002: 241, 27-29.
13. Çağlayan H. S. Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik
Kültürel Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü. Yüksek
Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, 2003.
14. Doğan B, Morali S. Futbolda seyirci taşkınlıkları ve
bunun altında yatan psikososyal nedenler. Futbol
Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1999; 6: 12–15.
15. Kurtiç N. Futbol Seyircisini Saldırganlığa İten Psiko-
Sosyal Nedenler (Sakarya İl Örneği). Yüksek Lisans
Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı, 2006.
16. Tiryaki S. Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık
Düzeylerinin Belirlenmesi (Takım ve Bireysel Sporlar
Açısından Bir İnceleme). Yüksek Lisans Tezi. Mersin:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com