Buradasınız

BİLANÇO YAPISI İTİBARIYLA TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ

STRUCTURE OF THE BALANCE SHEET AS OF TURKISH BANKING SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study comperative performance evaluation, general banking history, Turkish Banking history, economic historical events and in addition to these a general evaluation of the last four years were carried out. Particularly, in this new era, where an increase in the unifications and takeovers in the banking system and in the competition have been observed, banks which does not renovate their technologic infrastructure, does not offer electronic banking services and products or does not improve their individual banking activities will have to close down or unify. With the decrease in the percentage of governmental banks within the sector and with the decrease in the financing requirements of the government, governmental dominance will also decrease and the sector will have a more competitive structure.
Abstract (Original Language): 
Karşılaştırmalı performans değerlendirmesi yapılan bu çalışmada, genel bankacılık tarihi, Türkiye Bankacılık tarihi ve ekonomik tarihsel olaylar ele alınmış, bunlara ek olarak son dört yılın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Özellikle, Türkiye'de banka birleşme ve devralmaların arttığı ve rekabetin hızlanacağı bu yeni dönemde; teknolojik altyapısını yenileyemeyen, elektronik bankacılık hizmet ve ürünlerini sunamayan, bireysel bankacılık faaliyetlerini arttıramayan bankalar kapanmak veya birleşmek zorunda kalacaklardır. Kamu bankalarının sektördeki ağırlığının ortadan kalkması ve kamunun finansman ihtiyacının düşmesi sonucu kamunun belirleyiciliği'nin azalmasıyla birlikte, sektör daha rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır.

REFERENCES

References: 

Akgüç Öztin (1989): 100 Soruda Türkiye'ye Bankacılık, İstanbul Gerçek Yayınları.
Akgüç Öztin (2000): 1999 Yılında Bankalar Mevduat ve Krediler
BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu, 8 Kasım 2001.
BDDK, Yeniden Yapılandırma Programı, 25 Mayıs 2001.
BDDK, TMSF Kapsamındaki Bankalar Performans ve Gelişme Raporu,2 Ağustos 2001
BDDK,Yıllık Rapor 1998,1999,2000,2001,2002
DPT,Ekonomik ve Sosyal Göstergeler. 1950-1998
Keskin Ekrem(1993), Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi, Finans Dünyası Dergisi, Sayı;35, İstanbul.
Türkiye Bankalar Birliği , Bankalarımız 1995, 1998,2000,2001,2002.
TCMB, GEGP(Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı), 2002.
Zarakolu Avni(1990), Cumhuriyet'in 50.Yılında Memleketimizde Bankacılık, TBB,Yayını, Ankara,.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com