Buradasınız

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İŞLETMELERİN STRATEJİ VE MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENTS IN INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE FIRMS' STRATEGIES AND COSTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The radical changes that occurred in the work life, especially since the 1980's, have resulted some important effects on the whole classes of the social structure and started the processing from industry society into information society. That process has being restructured all the micro/macro areas of the socio-economic life from individuals to firms and from sectors to whole economies. The firms have started to devolve traditional concepts for according to information society and gravitated to information and technology based strategies. The great development processes in the information technologies have created some direct and indirect effects to strategies and costs of firms. In this context, the firms have being restructured their strategies and get the opportunity of decreasing costs in the whole stages of production. In this study, firstly, the process of transition to information society will be discussed and given information about the information technology concept and its development. Afterwards, in light of the foregoing, the effects of the developments in the information technologies to the strategies and costs of firms will be analyzed in different categorizations.
Abstract (Original Language): 
Özellikle 1980'li yıllardan itibaren çalışma hayatında meydana gelen köklü değişiklikler, toplumsal yapının tüm katmanları üzerinde önemli etkiler meydana getirmiş ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci yaşanmaya başlanmıştır. Bu süreç; bireylerden firmalara, sektörlerden ekonomilere, sosyo-ekonomik hayatın mikro/makro bazda her alanını önemli ölçüde tekrardan yapılandırmaktadır. İşletmeler, bilgi toplumuna uyum sağlamada geleneksel anlayışları terk etmeye başlamış; bilgi ve teknoloji temelli stratejilere doğru yönelmişlerdir. Bilişim teknolojilerindeki akıl almaz ilerleme süreci ise, işletmelerin stratejilerine ve maliyetlerine doğrudan ve dolaylı etkiler yaratmıştır. Bu bağlamda, işletmeler stratejilerini yeniden yapılandırmakta ve üretim süreci ile ilgili her aşamada maliyetleri azaltabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Bu çalışmada öncelikle, bilgi toplumuna geçiş süreci genel bir değerlendirmeye alınacak ve bu kapsamda bilişim teknolojileri kavramı ve gelişimi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Daha sonra; tüm bu anlatımlar ışığında, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin işletmelerin strateji ve maliyetlerine olan etkileri farklı sınıflandırmalar dahilinde incelenecektir.
547-573

REFERENCES

References: 

Akın, H. Bahadır, "Bilişim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş
İşletmelerde Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkileri", Çukurova Üniversitesi İİBF
Dergisi, 8-1, 1998, ss. 239-253. Akolaş, Arzu, "Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojisinin Küreselleşme Olgusu ve
Küreselleşme Üzerine Yansımaları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, 2004, ss. 29-43. Alsamur, Levon, "Kurumsal Karne 'Balanced Scorecard' Nedir?", (Çevrimiçi)
http://www.ias.com.tr/enterprise/articles/20061012-bsc-nedir.html , Ekim
2006.
Ataay, Aylin,
"Informatio
n Technology Business Value: Effects of IT Usage on Labor Productivity", Journal of American Academy of Business, Vol. 9,No: 2, Cambridge, September 2006, ss. 230-237.
Aytekin, Mehmet, Nihat Kaya ve Bülent Özkan, "KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Rekabet Stratejilerini Farklı Performans Ölçütleri Açısından Değerlendirmesine Yönelik Bir Saha Araştırması", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15,
Kütahya, Ağustos 2006, ss. 77-94.
Bozkurt, Veysel, "Enformasyon Toplumu ve Türkiye", Yeni Türkiye, S.19, Ocak-Şubat
1998, ss. 17-21.
Cebeci, Ufuk, "Sağlık İşletmelerinde Etkin Bir Yönetim Aracı Olan Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulamaları, (Çevrimiçi) http://www.ufukcebeci.com/ Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/saglik_balanced.doc
Demirhan, Dilek, "İşletmelerde Stratejik Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Rekabet Üstünlüğü Elde Edilmesindeki Rolü", (Çevrimiçi) http://eab.ege.edu.tr/pdf/2_2/C2-S2- M11.pdf, 11.08.2007.
Dordick, Herbert S. and Wang Georgette, Information Society: A Retrospective View,
Newbury Park California: Sage Publication, 1993. Drucker, Peter F., Kapitalist Ötesi Toplum, Belkıs Çorakçı (çev.), İstanbul: İnkılap
Kitabevi, 1993.
Drucker, Peter F., Yeni Gerçekler, Birtane Karanakçı (çev.), Ankara: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, Yayın No. 315, 1991.
Dura, Cihan, Bilgi Toplumu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları No. 1244, 1990.
Dura, Cihan ve Hayriye Atik, Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul:
Literatür Yayıncılık No. 72, 2002.
Elibol, Halil, "Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki Etkileri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı: 13, Yıl: 2005, ss. 155-162.
572
LEVEN
T ŞAHİN - BAŞAK IŞIL ÇETİN - KADİR YILDIRIM
Engsbo, M., T. Saarinen, H. Salmi and A. Scupolo, "A Framework of Adoption of E-Commerce in Networks of SMEs", The 24th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, University of Bergen, Norway, 2001.
Erol, Mikail, Metin Atmaca ve Levent Şahin, "Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin
Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM-SMMM-YMM) Mesleki Faaliyetlerine Olan
Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:13, Yıl:4,
Eylül 2004, ss. 31-44.
Ersoy, Zeynep, "Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktaları", Elektronik Ticaret Bildirileri,
Alfa Basım Yayın, İstanbul, 2000.
European Commission, European Innovation Scoreboard 2005: European Trend Chart
on Innovation, Brussels, 2005. Göktepeli, Miyase, "Telecommunications Policy and the Emerging Information Society
in Turkey: An Analysis within the Context of the EU's Telecom and Information
Society Policies", Doctoral Dissertation, The University of Texas at Austin, 2003. Gültan, Seçkin, Bilgi Toplumu Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara: Ankara
Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Araştırma
Dizisi No:19, 2003.
Iansity, Marco and Gregory L. Richards, "The Information Technology Ecosystem: Structure, Health and Performance", The Antitrust Bulletin, Vol. 51, No. 1,Spring
2006, ss. 77-110.
Kök, Sabahat Bayrak, "Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri", Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 2006, ss. 123-140. Kurtulmuş, Numan, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul: İz Yayıncılık, 1996. Lyon, David, "The Roots of The Information Society Idea", Information Technology and
Society, Nick Heap, Ray Thomas, Geoff Einon, Robin Mason And Hughie Mackay
(eds.), Great Britain, 1995, ss. 54-70. Martin, William J, The Global Information Society, 2 Rev. England: Aslib Gower, 1995. OECD, OECD Information Technology Outlook: 2006 Edition, OECD 2006, (Çevrimiçi)
http://www.oecd.org/dataoecd/15/30/37826938.pdf, 21.04.2007. Papazoglou, Mike and Aphrodite Tsalgatidou, "Business-to-Business Electronic
Commerce Issues and Solutions", Decision Support Systems, Vol. 29, 2000,
ss. 301-304.
Peppard, Joe, IT Strategy for Business, New York: Pitman Publishing, 1993.
Porter, Michael
E.
, Stratejide İlerlemeler, İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
Yayınları, 2001.
Ramirez, Ronald Vincent, The Influence of Information Technology and
Organizationa
l Improvement Efforts on the Performance of Firms, Ann Arbor: ProQuest Information and Learning Company, 2003.
Tapscott, Don,
Dijita
l Ekonomi, Ece Koç (çev.), İstanbul: Koç Sistem Yayınları, 1998.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İŞLETMELERİN 573
STRATEJİ VE MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Tekeli, İlhan, "Bilgi Toplumuna Geçerken Farklılaşan Bilgiye İlişkin Kavram Alanı Üzerinde Bazı Saptamalar", Bilgi Toplumuna Geçiş, İlhan Tekeli, Süleyman Çetin Özoğlu, Bahattin Akşit, Gürol Irzık ve Ahmet İnam (Der.), Ankara: Tübitak Matbaası, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, No. 3, 2002, ss. 15-45.
Toffler, Alvin, Üçüncü Dalga, Ali Seden (Çev.), 3. Baskı, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1996.
TÜİK, "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2005", Haber Bülteni,
Sayı: 93, (Çevrimiçi) http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/girisim/ girisim.html, 07.06.2006.
Uslu, İzzet, "Küresel Pazar ve Elektronik Ticaret", (Çevrimiçi)
http:
/
/www.bilgiyonetimi.org/cm/ pages/mkl_gos.php?nt=458, 21.01.2006. Yücel, İsmail Hakkı, Türkiye'de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin
Yönü, Ankara: DPT Yayın No: 2690, 2006.
Yüzbaşıoğlu, Nedim, "İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrümanları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 2004, ss.387-410.
Zaim, Halil, Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi, İstanbul: İşaret Yayınları, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com