Buradasınız

Erken (28-37. Gebelik Haftaları Arasında) Doğumlarda Mediko-Sosyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Medico-Social Risk Factors in Preterm Delivery

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study it is aimed to assess the cause of preterm deliveries between 28-37 weeks of gestational period between years 1995-1996 in Selçuk University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Konya. The medico-social risk factors of 120 preterm delivery cases were assessed. 1820 patients delivered in our department between 1995-1996 years. A total of 120 patients of them were preterm deliveries (6.6 %). The ratio for tack of antenatal care found to be 43.3 %, anemia 40 %, preeclampsia- eclampsia 29.1 %, short labor intervals % 23.3, risk of maternal age 17.5 %, early membrane rupture 14.1%, cervical insufficiency 1.6 %, muttipl pregnancy 9.1 %, antepartum vaginal bleeding 5.8 %, urinary tract infection 1.6% and polyhydramnios 0.8 %. The lack of antenatal care appeared to be the major etiologic factor. Similar to other studies the lack of antenatal care contributed to other risk factors such as preeclampsia, eclampsia and anemia to become clinically evident. Antenatal care is the most important factor to decrease perinatal morbidity and mortality
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 'nde 1995-96yılları arasında gözlenen erken doğum vakalarına ilişkin mediko-sosyal risk faktörleri incelendi. 1995-1996 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan 1820 hastanın 120 tanesi 28-37. gebelik haftaları arasında olan erken doğum vakalarıydı (% 6.6). Yetersiz antenatal bakım % 43.3, anemi % 40, preeklampsi-eklampsi % 29.1, sık gebelik % 23.3, riskli yaş % 17.5, erken membran rüptürü % 14.1, çoğul gebelik % 9.1, plasenta previa, plasenta dekolmanı % 5.8, servikal yetmezlik % 1.6, üriner enfeksiyon % 1.6, polihidramnios % 0.8 olarak bulundu. Sonuç olarak antenatal bakım yetersizliği ana etyolojik faktör olarak bulunmuştur. Diğer çalışmalarda olduğu gibi antenatal bakım yetersizliği preeklampsi, eklampsi ve anemi gibi diğer risk faktörlerinin klinik olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Perinatal morbidite ve mortal!teyi azaltmada antenatal bakım birinci öncelikli parametredir

REFERENCES

References: 

1-Kramer MS. Determinants of low birth weight: Methodological assessment and meta-analysis. Bull WorldHealth Organ. 1987; 65:663-737.
2- WenSW, Goldenberg RL, Cutter GR, Hoffman HJ, diver SF. Intrauterine growth retardation and peterm delivery: prenatal risk factors in an idigent population. Am J Obstet Gynecol, 1990; 162:213-18.
3-Aydın A, Çam H. Prematür bebeğin beslenmesi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi. 1994; 29:204-8.
4-Roberi
A, Joan E. High-risk pregnancy. London: WB Saunders, 1986; i 5-6.
5- Salafia CM, Vintzileos AM, BanthamKF, etal. Placental pathology findings in preterm birth. Am J Obstet Gynecol 1991; 165: 934-8.
6-Salqfia CM, Vogen CA, Bantham KF, et al. Preterm delivery: Correlation of fetal growth and placenta pathology. Am J Perinatol 1992; 9:190-3.
7-Howat RCL, Dunn F, Mc Naughton MC The Scottish perinatal mortality survey. Br Med J 1979; 2:1103.
8- Garite TJ. Premature rupture of the membranes. In: Creasy RK, Resnik R (eds): Maternal and Fetal Medicine, Principles and Practice. Philadelphia: WB Saunders, 1994; 625-38.
9-Kitzmiller JL. Preterm premature rupture of the membranes in Fuchs. In: Stubblefteld PG (ed). Preterm Birth: Causes, Prevention and Management. New York: Mc Millan, 1984; 289-322.
10- Turan C, Özcan T. Preterm erken membran rüptüründe risk faktörleri. Perinatoloji Dergisi. 1995; 3:30-2.
11- Yiicebilgin MS,
Aşkar N. Erken doğum etyolojisinde risk faktörleri araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1990; 29(2): 249-52.
12-FredrickJ,
Anderson ABM. Factors associated with spontaneous preterm birth. Br J Obstet Gynecol. 1976; 83: 342-3.
13-PernaU ML, Benson RC. Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. New York: Appleton and Lange. 1987; 302-10.
14- Kara, L, Yensel U.
Erken
doğumda risk faktörleri, tedavi ve tedavi sonuçları. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1991; 1:39-43.
15- Uran B, Erler A. Düşük ağırlıklı doğumların azaltılmasında rutin antenatal takibin önemi. SSK. Tıp Bülteni 1990; 3:21-25.
16-Moore TR.
The
perinatal and economic impact of prenatal care in a low socioeconomic
32
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 6 (3):27-33
Erken Doğumlarda Mediko-Sosyal Risk Faktörleri/Kopal, Acar, Girişgin, Çapar, Akyürek
population. Am J Obstet Gynecol. 1986; 154: 29-33.
17- Tokuhata GK, Digon E,
Mann L. Prenatal care and obstetric abnormalities. J Chronic Dis 1973;26:163.
18- Kaunitz AM, Spence C, Danielson TS, Rochat RW, Grimes DA. Perinatal and maternal mortality in a religious group avoiding obstetric care. Am J Obstet Gynecol. 1984; 150 (7):826-31.
19- Sibai BM. Immunologic aspects of preeclampsia. Clin Obstet Gynecol 1991; 34 (1): 27-33.
20-Altinkaynak
S, Alp H ve ark. Prematüre bebeklerle ilgili epidemiyolojik bir inceleme. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni 1991; 7(2): 93-101.
21-Madazlı R, Kaxmzlu C. Erken Doğum Tehdidi Olguları ve Tokolizin İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi 1993; 1: 182-6.
22-Alp II ve ark. Gebelikte sigara kullanımının fetusa etkileri. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 1995; 30: 80-3.
23- Olsen
J,
Pereira CA, Ol
sen FS. Does maternal tobacco smoking modify the effect of alcohol on fetal growth? Am J Public Health 1991; 81: 69-73.
24-Main MD. Epidemiology of preterm birth. Clin. Obstet and Gynecol 1988; 31: 521-1.
25- Ulusoy
M,
Tunçbilek E. Türkiye'de akraba evlilikleri ve çocuk ölümlerine etlâsi. Nüfusbilim Dergisi. 1987; 9: 7-26.
26-Akadlı B, Tunçbilek E.
An
evaluation on the relation between birth spacing and infant mortality in Turkey. Nüfusbilim Dergisi 1987; 9:27-38.
SDÜ

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com