Buradasınız

BATI ANADOLU’NUN YOL AĞI: ARAŞTIRMALAR- II KUŞADASI LİMANI VE KERVAN YOLLARI

ROUTES NETWOKS IN WESTERN ANATOLIA: RESEARCH II HARBOUR OF KUSADASI AND CARAVAN ROADS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The harbour of Ephesus is one of the most significant centres of trade in the Antiquity. It has enabled the city of Ephesus to develop and become one of the most well-known cities of the age. However, alluviums – brought by Kücük Menderes River – filling this harbour, has made it evident that it is necessary to find other places for the ships to dock. Accordingly, the Harbour of Kusadasi has gained importance. Its function in the marketing of the production of lower Büyük Menderes Basin in the Kusadasi Hinterland is also noteworthy. The alleys coming from the lower Büyük Menderes Basin, the hinterland of the harbour of Kusadasi, have been used since the Antiquity. These alleys that were used to transport goods appear as winding and complex in terms of the region. The valleys of Büyük Menderes River and its branches have formed natural alleys, which have generated economic means of access to provide advantages of time and distance, compatible with the rich toponomic texture of the sanjak. This study aims to attempts to analyse the itineraries of the caravan routes that reach the Harbour of Kusadasi. The most important resources of this study are the documents of the survey conducted by us and the archives.
Abstract (Original Language): 
Antikçağ’da Efes kentinin limanı, bölgenin en önemli ticari merkezlerinden biridir. Bu liman, Efes kentinin de büyüyüp gelişmesini ve döneminin en ünlü kentlerinden biri olmasını sağlamıştır. Ancak Küçük Menderes’in getirdiği alüvyonların bu limanı doldurması, gemilerin yanaşması için daha başka yerlerin bulunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kuşadası Limanı da böylelikle önem kazanmıştır. Kuşadası Limanı hinterlandındaki Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın üretiminin pazarlanmasında oldukça önemlidir. Kuşadası Limanı’nın hinterlandı olan Aşağı Büyük Menderes Havzasından gelen yollar eskiçağlardan beri kullanılmıştır. Kervanların limana mal taşıdığı bu yollar bölge genelinde çok yönlü ve karışık bir görünümdedir. Büyük Menderes nehrinin ve onun kollarının ortaya çıkardığı vadiler doğal yollar meydana getirmiş, bu durum beraberinde sancağın zengin toponomik dokusuyla uyumlu, zaman ve mesafe avantajı sağlamak için iktisadi ulaşım stratejileri de yaratmıştır. Bu makalede kervan yollarının Kuşadası Limanına ulaştıkları güzergâhlar incelenecektir. Çalışmanın en önemli kaynakları öncelikle bölgede tarafımızdan yürütülen alan araştırması ve arşiv belgeleridir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

I. Arşiv Kaynakları ve Gazeteler
BOA A. MKT. MHM 429 /57.
BOA. A. MKT. NZD 2/29 .
BOA A. AMD 21/71
Ahenk, 21 Şubat 1326.
II. Kitap ve Makaleler
Akdeniz, E. (2002), “Büyük Menderes Ovasındaki Prehistorik-Protohistorik Yerleşimler Ve Bunların Ege Dünyasındaki Yeri”, I. Uluslar Arası Aşağı Menderes Havzası, Tarih, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Söke-Türkiye, İzmir.
Akyıldız, A. (2005), Ankanın Sonbaharı, İstanbul.
Arundell, F. V. J. (1834), Discoveries İn Asia Minor İnculuding A Descriptic Of The Ruins Of Several Ancient Cities And Especially Antioch Of Pısıdia, London.
Baykara, T. (1966), 19. Yüzyılda Aydın Eyaleti, Mezuniyet Tezi, İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul.
Berber, E. (2001),“Yunan Kaynaklarında Kuşadası 1876-1923”, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (23- 26 Şubat 2000), İzmir, 295-303.
Çelik, B. (1996), Cumhuriyet Dönemi’nde Aydın’ın Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapısı (1923-1950), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), D.E.Ü. A.İ.İ.T. Enst., İzmir.
Darkot B. (1963), Türkiye İktisat Coğrafyası, İstanbul.
Darkot, B. (1961), “Aydın”, İslam Ansiklopedisi, II, İstanbul.
Demirkent, I. (2002), “XII. Yüzyılda Bizans’ın Ege Bölgesinden Güneye İnen Yollarlı Hakkında”, Anadolu’da Tarihi Yollar Ve Şehirler Semineri, 21 Mayıs 2001, Bildiriler, İstanbul.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (1985), 8. Cilt, Üçdal Neşriyat, İstanbul Gezgin, İ. - Kutbay, L. (2001), “Kuşadası Ve Çevresinde Yapılan Arkeolojik Yüzey Araştırmaları”, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (23- 26 Şubat 2000), İzmir.
Journal Of American Oriental Society Bulletein, 1868.
Kurmuş, O. (1982), Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş Yay., Ankara.
Uther, U. M. (1989), Historical Route Network Of Anatolia (İstanbul- İzmir- Konya), 1550’s To 1850’s: A Methodological Study, Ankara.
Meriç, R. (1988), “Antik Dönemde Küçük Menderes Havzasının Tarihsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış”, Ege Coğrafya Dergisi, 4, 202- 209.
Nedim A. (2002), İzmir-Demiryolları, İ.B.B. Kent Kitaplığı Yay., İzmir, 2002.
Özergin, K. (1959), Anadolu Selçukluları Çağında Anadolu Yolları, İ.Ü Edebiyat Fakültesi Lisans Tezi., İstanbul.
Özgün, C. (2004), 1850- 1923 Yılları Arasında İzmir’in Hinterlandı Olarak Büyük Menderes Havzasında Ticaret Ve Ticaret Yolları, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Tezi, İzmir.
Özgün, C. (2008), “Batı Anadolu Limanlarına Ulaşan Şark Ticaret Yolu (İpek Yolu) Üzerine Gözlemler: XIX. Yüzyıldan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Büyük Menderes Havzası’nda Ticaret Yolları”, Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler, Haz. Prof. Dr. A. Emel Kefeli, İstanbul.
Philippson, A., (1911), Reisen Und Forschungen İn Westlichen Kleinasien, C. Iv, Berlin.
Pullukçuoğlu- Yapucu, O. (2007), Moderleşme Sürecinde Bir Sancak: Aydın, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Ramsay, J. M. (1961), Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çev. Mihri Pektaş) İstanbul.
Soykan, F. (2001), “Kuşadası Limanı Ve Günümüzdeki Fonksiyonel Yapısı”, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (23- 26 Şubat 2000), İzmir
Taeschner, F. (1924), Das Anatolische Wegenetz Nach Osmanischen Quellen, C.1, Leupzing.
Texier, C. (2002), Küçük Asya (Coğrafyası, Tarihi Ve Arkeolojisi), (Çev: Ali Suat), II, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com