Buradasınız

AYARTILMIŞ ÖZNE: PSİKOTARİHSEL BİLGİNİN ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ (BİR TASLAK)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
History is a kind of knowing activity. Therefore, subject-object relations has central important role in some attempt of understanding about history. Hence, history that uncontained comprehension of clear subject-object relations is not much practical. It clear that are parallelism in between the verity of historical knowledge and the conceptions of subject and object. In this paper, we will investigate the relation between psychohistorical knowledge that has subjectcentrism and subject.
Abstract (Original Language): 
Tarih, bir tür bilme etkinliğidir. Bundan dolayı tarihe dönük herhangi bir kavrayış girişiminde özne-nesne ilişkisi merkezi bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda denilebilir ki, oldukça gerilimli olan özne-nesne ilişkisinin net bir biçimde tanımlanmadığı bir tarih anlayışı pek anlamlı değildir. Dolayısıyla tarihsel bilginin sıhhati ile özne-nesne kavramlarının kavranışı arasında belirgin bir ilişki vardır. Bu çalışmamızda, öznenin merkeze alındığı tarih anlayışının neden olabileceği bir ölçüsüzlük örneği olarak görülebilecek olan psikotarihsel bilgi ile özne ilişkisini incelemeye çalışacağız.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ahmet Çelikkol, Tarih Psikiyatri Divanında, Stüdyo İmge Yayınları,
İstanbul 2002.
Allan Megill, Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche, Heidegger, Foucault,
Derrida, Çeviren: Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1998.
Alun Munslow, Tarihin Yapısökümü, Çeviren: Abdullah Yıldız, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul 2000.
Betül Çotuksöken, Felsefeyi Anlamak Felsefe ile Anlamak, İnkılap
Yayınları, İstanbul 2001.
Bülent Somay, Tarihin Bilinçdışı, Metis Yayınları, İstanbul 2004.
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul 2010.
Fred Weinstein / Gerald M. Platt, “Psikotarihin Yaklaşan Krizi,” Çeviren:
Mustafa Alican, Tarih Okulu, VII, Mayıs-Ağustos, İzmir 2010, ss. 129-159.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, “Tarih Kavramı,” Çeviren: Ali
Irgat, Tarih Felsefesi, Seçme Metinler, Hazırlayanlar: Doğan Özlem / Güçlü
Ateşoğlu, Doğubatı Yayınları, İstanbul 2006.
Hans Meyerhoff, “On Psychoanalysis as History,” Psychoanalysis and
Psychoanaytic Review, 49 (Yaz, 1962), 3-20.
Hayden White, Metatarih, Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupası’nda Tarihsel
İmgelem, Çeviren: Mehmet Küçük, Dost Yayınevi, Ankara 2008.
James William Anderson, “Psikobiyografinin Metodolojisi,” Çeviren:
Gökhan Kağnıcı, Tarih Okulu, VII, Mayıs-Ağustos, İzmir 2010, ss. 77-97.
Kanakis Leledakis, Toplum ve Bilinçdışı, Toplumsal Teori ve
Toplumsalın Bilinçdışı Boyutu, Çeviren: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul 2000.
Michel de Certau, Tarih ve Psikanaliz, Çeviren: Ayşegül Sönmezay,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.
Norman O. Brown, Ölüme Karşı Hayat, Tarihin Psikanalitik Anlamı,
Çeviren: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1996.
Peter Gay, “Tarih Disiplininde Psikanaliz,” Çeviren: Mustafa Alican,
Tarih Okulu, V, Sonbahar, İzmir 2009, ss. 199-209.
Raymond Aron, “Tarihte Görecilik,” Zamanımızda Tarih Felsefesi,
Derleyen: Hans Meyerhoff, Çeviren: Abdullah Şevki, Hece Yayınları, Ankara
2006.
Richard W. Noland, “Psychohistory, Theory and Practice,” The
Massachusetts Review, C. 18, S. 2 (Yaz, 1977), ss. 295-322. (Makalenin çeviri
için bakınız: “Psikotarih: Teori ve Pratik,” Çeviri: Mustafa Alican, Tarih Okulu,
VI, Ocak-Nisan, İzmir 2010, ss. 95-123.)
Saffet Murat Tura, Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, Kanat Yayınları, 4.
Baskı, İstanbul 2004.
W. H. Walsh, Tarih Felsefesine Giriş, Çeviren: Yusuf Ziya Çelikkaya,
Hece Yayınları, Ankara 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com