Buradasınız

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği

Learning Styles of Distance Education Students: Trakya University Sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research aims to determine the learning styles of Trakya University Tunca Vocational School distance education students and the impact of their learning styles upon some variables such as gender, age, class-level and the type of program that has been enrolled. This study has been carried out with 311 distance education students during the spring semester of 2010-2011 academic year. Kolb Learning Style Inventory III (KLSI-III) was used in order to determine learning styles of the students. In order to evaluate the obtained data, frequency, percentage, standard deviation and chi square statistical tests were used. The research results demonstrated that the distance education students mainly have Converging and Assimilating learning styles and the learning style preferences of distance education students were not changed according to the gender, age, class level and enrolled program type variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Trakya Üniversitesi Tunca Melek Yüksekokulunda uzaktan eğitimle öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri ile cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program türü gibi değişkenlerin öğrenme stili üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu çalışma, 2010–2011 öğretim yılı bahar döneminde, uzaktan eğitimle öğrenim gören 311 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Örnekleme dahil olan öğrencilerin öğrenme stillerini ve bazı değişkenlerle bu öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, Kolb Öğrenme Stili Envanteri III (KÖSE-III) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzde, standart sapma, ki-kare istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, uzaktan eğitim öğrencilerinin ağırlıklı olarak Ayrıştırma ve Özümseme öğrenme stillerine sahip oldukları ve öğrenme stillerinin; cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program türüne göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Arsal, Z. ve Özen, R. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),151-164.
Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğrencilerinin öğrenme biçemleri ve öğrenme tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
Bahar, H. H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
Bahar, H. H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69-86.
Barbrow, E., Jeong, M., & Parks S. (1996). Computer experiences and attitudes of students and preceptors in distance education. Journal of the American Dietetic Association, 96(12), 1280-1281.
Biner, P. M. (1997). Re-assessing the role of student attitudes in the evaluation of distance education effectiveness. The Distance Educator, 1(4), 10-11.
Can, Ş. (2010). Determination of the learning styles of the pre-school teacher candidates (The case of Mugla University, Turkey). Procedia Social and Behavioral Sciences 2(2010), 4137-4141.
Cavaş, B. (2010). A study on pre-service, class and mathematics teachers’ learning styles in turkey. Science Education International, 21(1), 47-61.
Çubukçu, Z. (2005). Öğretmen adaylarının düşünme stillerinin öğrenme biçimlerini tercih etmelerindeki etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(234), 22-32.
Coggins, C. C. (1988). Preferred learning styles and their impact on completion of external degree programs. American Journal of Distance Education, 2(1), 25-37.
Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
Demir, M. K. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ve sosyal bilgiler öğretimi. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 28-37.
Dunn, R., & Dunn, K. (1993). Teaching secondary students through their individual learning styles practical approaches for grades 7-12. Massachusetts: Allyn and Bacon
Durdukoca, Ş. F. ve Arıbaş, S. (2010). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Bildiriler kitabı (s:517-523), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ.
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği
91
Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders planı örnekleri (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
Foell, N. A., & Fritz, R. L. (1995). Association of cognitive style and satisfaction with distance learning. Journal of Industrial Teacher Education, 33(1), 46-59.
Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri III’ü Türkçeye Uyarlama Çalışması. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(2), 120-140.
James, W. B., & Gardner, D. L. (1995). Learning styles: Implications for distance learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 67(1), 19-31.
Janes, C., & Reichard, C. (2003). Are students learning styles discipline specific. Community College Journal Pf Research and Practice, 27, 363-375.
Kaf-Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2(1), 15-25.
Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
Kaplan, E. J., & Kies, D. A. (1995). Teaching styles and learning styles: Which came first? Journal of Instructional Psychology, 22, 1–9.
Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(II), 129-145.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. Routledge.
Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
Kolb, D. A. (1999). Learning-style Inventory (version 3). Boston, MA: Hay & McBer Training Resources Group.
Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu B. (2007). Bilgi yönetimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Bildiriler kitabı (s:167-172). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara.
Numanoğlu, G. ve Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8(2), 129-148.
Özbek, Ö. (2006). Öğrenme stili özelliklerinin dikkate alındığı öğretim etkinliklerini uygulamanın akademik başarı, tutumlar ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Roberts, T. G., & James, E. D. (2005). The relationship of self-efficacy, motivation, and critical thinking disposition to achievement and attitudes when an illustrated web lecture is used in an online learning environment. Journal of Agricultural Education, 46(2), 12-23.
Şimşek, A. (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tuna, S. (2008). Resim-iş öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 252-261.
Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Alkım Yayınevi.
Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim-Online, 4(2), 1-16.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com