Buradasınız

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİ ANLAMADA MODERN YAKLAŞIMLAR

MODERN METHODS UNDERSTANDING THE TEXTS OF CLASSIC TURKISH LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.181

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Text publications in classic Turkish literature reach in maximum. The top of the literature texts are allmost completed. But the other word works first and third level are publicated. It is neccessary to benefit contemporary interpreting teories for understanding and interpreting of classic texts. In this reason in our article it will search on the understanding of classic texts and modern approach to be carried out.
Abstract (Original Language): 
Klasik Türk edebiyatı sahasında akademik çerçevede yapılan Metin Neşirleri hemen hemen azami seviyeye ulaşmıştır. Zirve sayılan edebiyat metinleri neredeyse tamamlanmış, ikinci üçüncü derecedeki metinler de sürekli yayınlanmaktadır. Metin merkezli metin incelemesi şeklindeki ilmî çalışmalar da yine bu çerçevede sürdürülmektedir. Bundan sonraki klasik metinlerin anlama ve yorumlama çalışmaları için çağdaş yorumlama teorilerinden de metot bakımından yararlanmak gerekecektir. Çağdaş hermeneutik/yorumlama kuramı, "hakikat, bilgi, anlam, anlama, yorumlama, uygulama, tarih, gelenek, dil, metot, ön-anlama, nesnellik (objektiflik), öznellik (sübjektiflik)" gibi temel felsefî problemleri epistemoloji ve bilimsel yöntemler çerçevesinde tartışmaktadır. Bu bakımdan söz konusu estetiğe dair teorilerin anlaşılması Klâsik metinlerimize bakışı değiştirebilecektir. Bu sebeple makalemizde Klasik metinleri anlamada uygulanabilecek modern yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.

REFERENCES

References: 

AYTAÇ, Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi,İstanbul, 2003 BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, İstanbul, 1995. GÖKTÜRK, Akşit , Sözün Ötesi, İstanbul, 2002. GÖKTÜRK, Akşit , Okuma Uğraşı, İstanbul, 1979.
GÜNAY, Doğan, Metin Bilgisi, İstanbul, 2001.
Hece Eleştiri Özel Sayısı, S.77-78-79, Ankara, 2003. İNCE, Özdemir, Şiir ve Gerçeklik, İstanbul, 2001. İNCE, Özdemir, Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul, 2002.
KAPLAN, Mehmet, Kültür ve Dil, İstanbul, 1982. KÖPRÜLÜ, Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi,İst.,1980.
MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, 1994. OKAY, Orhan, Sanat ve Edebiyat Yazıları,İstanbul, 1990.
POSPELOV, Gennadiy Nikolayeviç, Edebiyat Bilimi, Çeviren Yılmaz Onay, İstanbul, 1995.
TUNALI, İsmail, Estetik, İstanbul, 1989.
TUNALI, Sanat Ontolojisi, İstanbul, 1984.WELLEK,
Rene - Warren Austin, Edebiyat Teorisi, Çev:Ömer Faruk Huyugüzel , İzmir, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com