Buradasınız

AHISKALI TÜRKLER VE KÜLTÜRLERİ

MESKHETIAN TURKS AND THEIR CULTURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.525

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Meskhetia, the region in the southwest of Georgia, is in the border of Turkey. It is the centre of the ancient settlement of the Turks which was mentioned in the Georgian sources. Ak Saka who was mentioned as a Akhaltsikhe in the tales of Dede Korkut was brought up in the travelbook of Evliya Çelebi as well. In this work it will be mentioned about the Turks, their culture who were exiled from Meskhetia and compelled to live in different geographies and about their lasting travelling.
Abstract (Original Language): 
Ahıska, Gürcistan'ın güneybatısında Türkiye sınırında bulunan bölgedir. Gürcü kaynaklarında Meskhetiya olarak adı geçen bu coğrafya Türklerin çok eski yerleşim merkezidir. Dede Korkut Hikayeleri'nde Ak Saka olarak anılan Ahıska'dan, Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde de söz edilmektedir. Bu çalışmada Ahıska'dan sürgün edilerek farklı coğrafyalarda yaşamaya zorlanan Türkler, kültürleri ve yıllardır bitmeyen yolculuklarından bahsedilecektir.

REFERENCES

References: 

ERGİN, Prof. Dr. Muharrem (2003), Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi
Yayınları, İstanbul. GUMİLEV, Lev (1967), Drevniye Turki, Nauka, Moskva KALAFAT, Yaşar(2002), Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halk
İnançları-1-,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara KAŞGARLI,MAHMUD (2005), Divanü Lugati-t Türk, Kabalcı
Yayınevi,İstanbul KAZIMOV,İsmayıl (1999), Ahıska Türklerinin Dili, Elm, Bakı KIRZIOĞLU, Prof.Dr. Fahrettin (1992),Yukarı-Kür ve Çoruk
Boylarında Kıpçaklar, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara
KIRZIOĞLU, Prof. Dr. Fahrettin (1953), Kars Tarihi, Işıl Matbaası,
İstanbul
JOHANSON, Lars (2002), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler.
Çeviren: NURETTİN Demir- Emine Yılmaz, Grafiker Yayınları,Ankara
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/ 7 Fall 2008
Ahıskalı Türkler ve Kültürleri 695
RAFATOV,İsmail (1996), Meshetiya i Meshi, İlim, Bişkek
ZEYREK,Yunus (2001), Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Pozitif Matbaacılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com