Buradasınız

DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK'TE GEÇEN ENKLİTİK EDATLARI

ENCLITICS IN DIVÂN Ü LÛGATI'T-TURK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.722

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, enclitics which were taken part in DLT were studied. The term "enclitic" was used by the name of particle. There are some particles like "A, Ça / Çe, Çu / Çü (Şu / Şü), Erinç, Erki, OK, OL, La, Mat / Met, Yamu / Yanu" and etc. in DLT. These particles used for intensive, wish, probability, prohibiting, suspicion, proclamation,imitation by adding at the end of command sentences and verbs. Enclitics become varieties according to sound structure of words coming after them. This feature provides them a usage like nearly noun endings. These particles can become stereotyped and an affiks when they are used after especially nouns.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede DLT'de geçen enklitik edatları işlenmiştir. Enklitik terimi "ek-edat" anlamında kullanılmıştır. DLT'de geçen A, Ça / Çe, Çu / Çü (Şu / Şü), Erinç, Erki, Ok, Ol, La, Mat / Met, Yamu / Yanu ve benzeri edatlar daha çok fiil ve emir cümlelerinin sonuna gelerek, pekiştirme, istek, olasılık, yasaklama, şüphe, bildirme, benzetme gibi anlamlarda kullanılmıştır. Enklitik edatları sonuna geldiği sözcüğün ses yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bu özellikleriyle adeta isim çekim ekleri gibi bir kullanıma sahiptirler. Bu edatlar birlikte kullanıldıkları sözcükle, özellikle isimlerden sonra kullanıldıklarında kalıplaşıp ekleşebiliyorlar.

REFERENCES

References: 

AKSOY, Ömer Asım (1972), Divanü Lûgati't-Türk Dizini, TDK
Yayınları, Ankara.
ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk Tercümesi, I, II, III, Divanü Lûgati't-Türk IV, Dizini, "Endeks", TDK
Yayınları, Ankara.
BARUTÇU, F. Sema (2001), "Türkçede Enklitik Edatlar Üzerine: ÇI
/ ÇU",
Kök Araştırmalar Dergisi C. III Sayı: 2, Güz 2001, s. 75¬86.
ÇAĞATAY, Saadet (1963), "Türkçede ki>erki" TDAY-Belleten,
TDK Yayınları, 1967 Ankara. s. 245-250 ÇAĞATAY, Saadet (1962), "Kazan Lehçesinde Bazı Tekitler",
Nemeth Armağanı (Haz. Janos Eckmann, Agâh Sırrı Levend, Mecdut Mansuroğlu), TDK Yayınları, Ankara. s.
103-110.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2008), "La Enklitiği ve Türkçede Bir
"Pekiştirme Enklitiği" Teorisi", Dil Araştırmaları Dergisi,
Sayı: 2 Bahar 2008, Avrasya Yazarlar Birliği Yayını, s.
3556.
ERDİ, Seçkin-YURTESER, Serap Tuğba (2005), Divânü Lugâti't-Türk Kaşgarlı Mahmûd, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1971), Türk Dilinde Edatlar, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
KAŞGARLI, Mahmut (2004), "Uygur Türkçesindeki La Edatı Üzerine", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı II, 20-26
Eylül 2004, TDK Yayınları, Ankara. s. 1731-1736 KOCASAVAŞ, Yıldız (2003), "Çağatay Metinlerinde Görülen La
Hakkında", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 142, Şubat
2003, s. 183-188
KOÇ, Nurettin (2000), "-ça Eki Üzerine" Türk Dili, S. 582, Haziran, s. 505-514)
KORKMAZ, Zeynep (1995), "Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme", Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yayınları, Ankara. s. 12-84
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1212
Birol İPEK
KORKMAZ, Zeynep (1995), "Türkçede Ok / Ök Pekiştirme (Intensivum) Edatı Üzerine", Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yayınları Ankara. s. 98-109
KORKMAZ, Zeynep (1995), "Türkiye Türkçesinin ki Bağlacı ile ki Şüphe Edatı Arasındaki Yapı ve Görev Ayrılığı", Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yayınları, Ankara. s. 620¬624.
KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara.
KÜÇÜK, Sabahattin, (1989), "Türkçede Şüphe Bildiren "ki" Edatı
Üzerine", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 3,
S. l, s. 139-146.
LESSING, Ferdinanad D. (2003), Moğolca-Türkçe Sözlük 1, 2,
(Çev.: Günay Karaağaç), TDK Yayınları Ankara.
NALBANT, Mehmet Vefa (2004), "Türkçe Enklitik Edatı LA" V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı II, 20-26 Eylül 2004,
TDK Yayınları, Ankara. s. 2157-2173.
NALBANT, Mehmet Vefa (2008), Dîvânü Lügâti't-Türk Grameri-I İsim, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.
POPPE, Nıcholas (1992), Moğol Yazı Dilinin Grameri, (Çev.: Günay Karaağaç), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
REDHOUSE Sözlüğü (1990) Redhouse Yayınevi, İstanbul
TEKİN, Talat (2003), Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Yayınları, (Yayımlayan: Mehmet Ölmez), İstanbul.
TÜRKÇE Sözlük, TDK Yayınları, Ankara. 2005
ÜSTÜNER, Ahat (2003), Türkçede Pekiştirme, Fırat Üniversitesi
Basımevi, Elazığ. YÜCE, Nuri (2004), "Bazı Nadir Sözcükler Ve İlginç Bir Ek Üzerine",V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26
Eylül 2004, TDK Yayınları Ankara. s. 3275 -3298.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com