Buradasınız

HÜSN Ü AŞK’TA ON SEKİZ SAYISI ÜZERİNE

ON THE NUMBER OF EIGHTEEN IN HUSN U ASK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.913

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Eighteen is regarded as highly important and sacred by Mevlevism because Hayy, one of Allah’s 99 names, constitutes eighteen with the method of ebced; consonants of the phrase “bismillahirrahmanirrahim” are eighteen and Mevlana composed the first eighteen couplets of Mesnevi by himself. As a Mevlevi poet Sheikh Galip considered eighteen in his written work too. This article aims to explain number of eighteen and its multiples in the poems of Sheikh Galip’s “Hüsn ü Aşk”.
Abstract (Original Language): 
On sekiz sayısı, Allah'ın 99 isminden biri olan Hayy’ın ebced hesabı ile on sekize karşılık gelmesi, besmelenin sessiz harflerinin adedinin on sekiz oluşu ve Mevlânâ'nın Mesnevî adlı eserinin ilk on sekiz beytini bizzat kendisinin yazması sebebiyle Mevlevîler için önemli ve kutsal sayılır. Şeyh Gâlip de Mevlevî bir şair olarak Hüsn ü Aşk adlı eserinde on sekiz sayısına önem vermiştir. Bu makale, Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk’ında geçen on sekiz ve katlarına dair manzumeleri tanıtmayı amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

ARI, Ahmet, Gâlib Dede’nin Aşk Ateşi Şeyh Gâlib Divanı’nda Aşk, Fakülte Kitabevi, Isparta 2003.
Âsaf Halet Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevîlik, Hece Yay., Ankara 2006.
ÂĢık PaĢa, Garibnâme, (Haz. Kemal Yavuz), TDK, Ankara 2000.
CEBECĠOĞLU, Ethem, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Anka Yay. Ġstanbul 2005.
CEYHAN, Semih, “Mesnevî”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DĠA), C:29, Diyanet Vakfı Yay. Ġstanbul 1999, s. 325-334.
ÇELEBĠOĞLU, Amil, “Muhtelif ġerhlere Göre Mesnevî‟nin Ġlk Beyti ile Ġlgili DüĢünceler” Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., Ġstanbul 1998.
ÇETĠNKAYA, Bayram Ali, Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri-İhvân-ı safâ modeli, Ġnsan Yay., Ġstanbul 2008.
ÇIPAN, Mustafa, “Nezr-i Mevlânâ Mevlevîlikte 18 Rakamı”, Bişnev Mesnevî’nin İlk 18 Beyti, Konya BüyükĢehir Belediyesi, Ġstanbul 2007.
DEMĠREL, ġener, Dinle Neyden, AraĢtırma Yay., Ankara, 2005.
DEVELLĠOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara,1999.
EBERHARD, Wolfram, Çin Simgeleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., Ġstanbul 2000.
GÖLPINARLI, Abdülbâki, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi I-II Cilt, Ġnkılap Yay., Ġstanbul 1990.
GÖLPINARLI, Abdülbâki, Mevlânâdan Sonra Mevlevîlik, Ġnkılap Yay., Ġstanbul 1953.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlevî Adap ve Erkanı, Ġstanbul Ġnkılap ve Aka Kitabevi, 2006.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Şeyh Galip Hayatı Sanatı Şiirleri, Varlık Yay.,
Ġstanbul, 1953.
422 Zeynep KOYUNCU
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/7 Fall 2009
HOLBROOK, Victoria R., “Ortak Simgesel Üslup” Aşkın Okunmaz Kıyıları, ĠletiĢim yay.,Ġstanbul 2008,
ĠNANÇER, Ö. Tuğrul, Dinle Neyden, Sufi Kitap, Ġstanbul 2009.
Ġsmail Rüsûhî Ankaravî, Mesnevî’nin Sırrı Dîbâce ve ilk 18 beyit şerhi , (Haz., Semih Ceylan ve Mustafa Topatan), Hayy Kitap, Ġstanbul 2008.
KAPLAN, Mehmet, “ġeyh Galib‟in Ġnsanlık AnlayıĢı”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergah Yay., Ġstanbul 1999.
KARA, Mustafa, “Tasavvuf Kitabiyatında Makamların Sayılarla Tasnifi ve Usûl-i AĢere Geleneği” Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı, Dergah Yay., Ġstanbul 2005.
KARABEY, Turgut (1983), Türk Edebiyatında Tarih Düşürme, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Erzurum.
Kur‟ân-ı Kerîm Açıklamalı Meali,Haz.Hayrettin Karaman vd.,Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2006.
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevi, Terceme ve ġerh Eden: Tahir‟ul-Mevlevî, Ġstanbul, Tarihsiz.
OKÇU, Naci, “Hüsn ü AĢk”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DĠA), C:19, Diyanet Vakfı Yay. Ġstanbul 1999, s.29-31
ÖGEL, Bahattin, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar) Cilt I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1993.
SCHĠMMEL, Annemarie, Sayıların Gizemi, Kabalcı Yay., Ġstanbul 2000 .
ġeyh Gâlip, Hüsn ü Aşk, (Haz. Muhammed Nur Doğan), Ötüken, Ġstanbul 2003.
ġeyh Gâlip, Dîvân, (Haz. Muhsin KalkıĢım), Akçağ Yay., Ankara 1994.
ġeyh Gâlip, Hüsn ü Aşk, (Haz. Orhan Okay ve Hüseyin Ayan), Dergah Yay., Ġstanbul, 2006.
YAKIT, Ġsmail, “Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü”, Osmanlı Araştırmaları, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002.
YILMAZ, H.Kamil, Dinle Neyden, Erkam Yay., Ġstanbul 2008.
Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (Çev.ReĢid Rahmeti Arat)Kabalcı Yay., Ġstanbul, 2006.
Genel Ağ (Web)
http://www.baktabulum.com/turk-dunyasi-ve-kulturu/130624-turk-kulturunde... (ET:20.09.2009)
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/matpdf/harikasayi9.PDF
Hüsn ü Aşk’ta On Sekiz… 423
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/7 Fall 2009
(ET.:20.10.2009)
http://www.semazen.net/sp.php?id=41&page_id=1&menu_id=id10 (ET:01.09.2009)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com