Buradasınız

OSMANLI KÜLTÜREL MİRASININ POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK GÜNDELİK HAYATA YANSIMASI

THE REFLECTION OF CULTURAL HERITAGE OF OTTOMAN EMPIRE TO EVERYDAY LIFE AS A POPULAR CULTURE PRODUCT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4525
Abstract (2. Language): 
In today’s consumption society, many different products become popular in everyday life. When analysing popular culture in the frame of “everyday life” term, it can be seen that longing for the past in modern life influences everyday life. Ottoman Empire has influenced today’s Turkish society in many different aspects. We have recently faced with that influence reflecting in various fields of everyday life. The magnificence that reflects to the everyday used objects, jewelleries, clothes, spaces etc. as an extension of the strength Ottoman Empire has, come into prominence as an important element used to affect these consumers. Information belonging especially to the rising period of Ottoman takes place in “best sellers” lists of many booksellers today. Another field, that takes attention as much as books about Ottoman Empire, is movietelevision. After books, movies and serials that take place in our everyday life, space names can be given as an example to Ottoman Empire traces. These products and spaces in the appearance of cultural heritage of Ottoman are commoditized as popular culture products. In this study, the reflection of Cultural heritage of Ottoman Empire to everyday life as a popular culture product is analysed with examples in the frame of Lefebvre’s perspective to “everyday life”.
Abstract (Original Language): 
Günümüz tüketim toplumunda gündelik hayat içinde pek çok farklı ürün popülerleştirilmektedir. Popüler kültürü, “gündelik hayat” kavramı çerçevesinde incelerken, modern zamanda geçmişe duyulan özlemin gündelik hayatı etkisi altına aldığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, günümüz Türk toplumunu farklı pek çok açıdan etkisi altına almaktadır. Son dönemlerde bu etki gündelik hayatın farklı alanlarına yansıyarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlıİmparatorluğu’nun sahip olduğu gücün bir uzantısı olarak gündelik hayatta kullanılan eşyalara, takılara, giysilere, mekâna vb. unsurlara yansıyan ihtişam, bu tüketicileri etkilemek için kullanılan önemli bir öğe olarak ön plana çıkmaktadır. Osmanlı kültürel mirasının görünümü niteliğindeki bu ürünler ve mekânlar birer popüler kültür ürünü olarak metalaştırılmaktadır. Bu metalar Osmanlı kültürünün mirasçısı olan Türk toplumunda gündelik hayatın tüketim nesneleri haline gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle yükselme dönemine ait bilgileri bugün birçok kitapçının “çok satanlar” listesinde yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nu konu alan kitaplar kadar dikkat çeken diğer bir alan ise sinema- televizyon alanı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü yansıtan tüketim ürünleri de temel ihtiyaçlardan ziyade, statü tayin eden ihtiyaçlar içinde değerlendirilmektedir. Kitaplar, sinema ve dizilerin ardından gündelik hayatımızda yerini alan Osmanlı İmparatorluğu izlerine mekân isimleri de örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada, Lefebvre’in “gündelik hayat”a bakış tarzı ekseninde Osmanlı kültürel mirasının popüler kültür ürünü olarak gündelik hayata yansıması güncel örneklerle analiz edilmeye çalışılmıştır.
299-305

REFERENCES

References: 

APAK Melek Sevüktekin, GÜNDÜZ Filiz Onat, ERAY Fatma Öztürk (1997). Osmanlı Dönemi
Kadın Giyimleri, Ankara: Is Bank Publications
AVAR Arslan, A. (2009). Lefebvre’in Üçlü –Algılanan, Tasarlanan, YaĢanan Mekân-Diyalektiği,
Dosya, number 17, Ankara, s.8–16.
AYTAÇ Ömer (2004). “Kapitalizm ve Hegemonya ĠliĢkileri Bağlamında BoĢ Zaman”,
Cumhuriyet University Social Sciences Journal, vol. 28, s. 115–138.
CANTEK Levent (2005). Gündelik Yaşam ve Basın Basında Gündelik Yaşama Yansıyan
Tartışmalar, Ankara University Social Sciences Institute Doctorate Thesis
ÇETĠNTAġ Burak (2012). “Türk Kültürünün Batı’daki Ġzleri: Osmanlı Modası Avrupa’yı
FethetmiĢti”, NTV History, Number: 40, s.52-58.
DOĞAN Ali Ekber (2011). Mekân Üretimi ve Gündelik Hayatın Birikim ve Emek Süreçleriyle
ĠliĢkisine Kayseri’den Bakmak. Praksis, Number: 16, s.91–122.
DĠKMEN Melek ÇETĠN Kamile (2012). “Klâsik Türk ġiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları” bilig,
Number:61, s. 71-98.
ERDOĞAN Ġrfan (1999). “Popüler Kültür: Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele”. Popüler
Kültür ve İktidar, der. Nazife Güngör, Ankara:Vadi Publications.
ERDOĞAN Ġrfan, ALEMDAR Korkmaz (2005). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: ERK
Publications.
ERDOĞAN Ġrfan (2009). “Televizyon Reklamlarında Gündelik Hayatın Temsili: Seks ve
Çikolata”, Bilim ve Ütopya, number: 179.
GÖRÜNÜR Lale, ÖGEL Semra (2006). “Osmanlı Kaftanları Ġle Entarilerinin Farkları ve
KullanılıĢları”, itüdergisi/b Social Sciences, Volume:3, Number:1, s.59–68.
KELLNER Douglas (2001). “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin ĠnĢası.” çev. Gülcan
Seçkin, Doğu Batı, Number:15, s.187–219.
The Reflection Of Cultural Heritage Of Ottoman Empire
To Everyday Life As A Popular Culture Product 305
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
KIRCA Süheyla (2001). “Medya Ürünlerinin Küresel Yayılımı, YerelleĢtirilmesi: UlusaĢırı
Kimliklerin Yaratılması”, Doğu Batı, number:15, s.173–183.
LEFEBVRE Henri (2007). Modern Dünyada Gündelik Hayat., Ġstanbul: Metis Publications.
OKTAY Ahmet (1995). Türkiye’de Popüler Kültür, Ġstanbul: Yapı Kredi Publications.
ÖZCAN Burcu (2007). Postmodernizmin Tüketim Ġmajları., Fırat University Social Sciences
Magazine, number:1, s. 261–273.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com