Buradasınız

TÜRK EDEBİYATININ KLASİK ESERLERİNİN GÜNÜMÜZ TELEVİZYON İZLEYİCİSİNE SUNUMU VE İZLEYİCİ ALGISININ ANALİZ EDİLMESİ

THE PRESENTATION OF THE CANONICAL TEXTS IN TURKISH LITERATURE TO THE CONTEMPORARY TV AUDIENCE AND THE ANALYSIS OF THE AUDIENCE PERCEPTION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4752

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Literary texts are the most invaluable sources in various cultures and societies. Though these texts have been concerned with history, culture and art, this concern has changed recently for all the traditional values have been slaves to economic prospects. Among the most significant reasons of this issue are the fulfilment of social expectations, and several institutions’ desire to earn a great deal of money. This case is considered to be a symbol of disregarding the importance of history and art. Pecuniary advantage is placed on the top in most fields, including art and literary texts as well. The problems, which have arisen due to changing social and cultural perspectives, have led lots of different institutions to act strategically. The objective of this research is to study the presentation of the canonical texts in Turkish literature to the contemporary TV audience, and to analyse the perception of the audience, concerning the TV series, and to discuss the advantages got from the audience. Furthermore, such matters as loss and degeneration, related to the national values, caused by making changes, and mistakes in the literary texts just for the sake of attracting the audience’s attention, have been studied in the paper. This research is an applied one which dwells on such “NOVELS” as Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği and Yaprak Dökümü. Prior to the evaluation of the representation of these texts on television, and perceptions of the audience as to the texts, a literature review has been conducted. The questionnaire used in the study consists of two different sections. The first part includes the questions on the demographical characteristics of the participants, and the second part includes the questions, prepared in 5 point likert scale. The population of the study is composed of the TV viewers, living in İstanbul and Ankara. (N=300) women and men have participated in the study. Data obtained from the research have been analysed by SPSS 20 statistical programme. Data have been analysed in terms of reliability, and Cronbach’s Alfa value has been 0.920. This value shows that the study is highly reliable. Data have been analysed with different analysis methods and finally it has been detected that the participants have pointed to the significant differences between the original literary texts and the TV adaptations.
Abstract (Original Language): 
Birçok kültür ve toplumun en önemli değerleri arasında edebiyat eserleri yer alır. Bunlar geçmişten günümüze yansıyan başta yaşanmışlıklar, tarih, kültür ve sanata yönelik yapıtlardır. Oysaki günümüzde bunun tam tersi olarak geçmişteki bu değerler ekonomik bir takım rant ve beklentilerin esiri olmuştur. Bunun da en önemli nedenleri arasında toplumsal beklentilerin karşılanması ve buna paralel olarak bir takım kurum ve kuruluşların bunu bir rant haline dönüştürme düşüncesidir. Bu durumu yine tarih ve sanata verilmeyen önem olarak gösterebiliriz. Birçok alanda olduğu gibi sanat ve edebi eserler noktasında da artık ekonomik beklenti en ön plandadır. Değişen toplum ve kültür anlayışına paralel olarak ortaya çıkan sorunlar yine birçok farklı kurumun stratejik olarak hareket etmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze yansıyan klasik Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilen eserlerin günümüz televizyon izleyicisine sunulması ve izleyici üzerinde oluşturduğu algının belirlenmesidir. Çalışmamız, son yıllarda bir dizi furyası şeklinde ortaya çıkan televizyon yapıtlarının izleyiciye sunulması ve izleyiciden sağlanan avantajların neler olduğunun belirlenmesidir. Ayrıca seyircinin ilgi ve beğenisini kazanmak amacıyla eserlerde meydana getirilen erozyon ve değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan milli değer kayıpları başta olmak üzere yapılan yanlışlıklar ve olumsuzluklar yazıda gösterilmeye çalışılmıştır. Araştırma uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmada üç edebi eser “ROMAN” ele alınmıştır. Bunlar; Aşk-ı Memnu, Hamının Çiftliği ve Yaprak Dökümü’dür. Bu üç eser hakkında öncelikli olarak literatür değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise bu eserlerin televizyona yansıması değerlendirilerek, eserler hakkında televizyon izleyicisinin düşünceleri ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan sorular yer almaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul, Ankara gibi iki büyük ilde yaşayan izleyici kitlesi oluşturmaktadır. Araştırmaya (N=300) kadın ve erkek katılım gerçekleştirmiştir. Anket verileri SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler öncelikli olarak güvenirlilik analizine tabi tutulmuş ve Cronbach’s Alfa kat sayısı olarak 0.920 değeri elde edilmiştir. Bu değer çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Yine veriler farklı analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve sonuç olarak katılımcıların eserlerin orijinal halleri ile televizyonda gösterilen halleri arasında ciddi bir fark olduğuna işaret ettiği saptanmıştır.
1033-149

REFERENCES

References: 

ABACI, T. (2006), “Sinema Edebiyat Yaparken”, Varlık, S.1184, Mayıs.
AYAŞLI,Z.(2006), Oluşturma ve Yayma Etkisi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi),İstanbul.
AKGÜL,A.E.(2006), Popüler Kültür-Televizyon İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
AKTAŞ, Ş.(2008), Tematik Roman İncelemeleri Hayata Ayna Tutan Romanlar, Ankara: Akçay Yayınları, 62.
GÜNGÖR,A.C.(2007), Türk Sinemasının Yerli Dizilere Etkisi Ve Seyirci İlişkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Sanatta Yeterlik Tezi), İstanbul.
HUYUGÜZEL,Ö.F.(1996), “Halit Ziya Ve Roman Sanatı”, Türk Dili, Sayı: 529.
Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Günümüz Televizyon İzleyicisine Sunumu… 1049
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
KAPLAN,M.(1987), “Halit Ziya Uşaklıgil”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergâh Yayınları, İstanbul
KUDRET, C.(1987), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman II, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 340.
KURDAKUL, Ş. (1994), Çağdaş Türk Edebiyatı-4, 3. Baskı, Ankara: Bilgi Yayınevi.
KUTLU,A.(2010), Televizyon Dizilerinde ToplumsalCinsiyet Açısından Kadının Sunumu: Kanal D‟de Yayınlanan Yaprak Dökümü Dizisinde Kadın Karakterler, İstanbul Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul.
MASDAR,F.(2011), Türk Sinemasında Orhan Kemal Uyarlamaları: Yedi Örnek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Van.
NACİ, F.(1998), 60 Türk Romanı, Oğlak Yayınları,İstanbul.
OKTAY, A.(1993), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923-1950, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 727.
ÖNERTOY,O.(1983), Reşat Nuri Güntekin, Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları, 19.
ÖNERTOY,O. (1995), Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı Ve Romanımızdaki Yeri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
SARI,Ü.(2006), Kitle Kültürü ve Popüler Kültür Bağlamında,Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri :Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
SİVRİ,C.(2010), Sinemada Roman Uyarlaması (Aşkı Memnu Romanının Filmiyle Kuşak Çatışması Açısından Karşılaştırılması), Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
TANPINAR,A.H.(1992), “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, Haz. Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları,3. Baskı, İstanbul.
YILMAZ,D.(2000), “Aşk-I Memnu Romanımızın ABC‟sidir”, Hürriyet Gösteri, Sayı: 223.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com