Buradasınız

Diyabet Açısından Bazı Risk Faktörleri: Marmara Adası Sağlık Taraması Sonuçları

RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING IN MARMARA ISLAND

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Diabetes Mellitus (DM); is a chronic disease that defines a series of metabolic disorders that present with hyperglycemia. Around the world approximately 150 million people suf¬fer from this disease and it's estimated that this number will reach 215 million by 2010. In a study that was conducted in Turkey (TURDEP), the prevalence of DM was found to be 7.2%. So far, studies show that type 2 DM is a preventable disease. The aim of this study is to determine the risk factors in diabetes such as obe¬sity, hypertension, dislypidemia within the residents of Marmara Island. Methods: This study was conducted in Marmara Island in April 2005 with 198 volunteers. The volunteers were questioned about their demographic charactheristics, medical histories and life styles. After performing systemic physical examination, they were all analyzed for blood pressure, body-mass index (BMI) measurements, blood sugar and total cholesterol levels. Results: 71.7% of the participants were female and the 28.3% were male. 8.1% were diagnosed with DM, 19.2% were diag¬nosed with hypertension and %11 were diagnosed with coronary artery diseases. Hyperglycemia was found in 11% of the partici¬pants that were not diagnosed with DM and in 23% that were diagnosed. Hypercholesterolemia was found in %34.8 of the subjects. According to height and weight measurements, only 19.7% were within the normal range. Conclusion: Determining the risk factors for early diagnosis of type 2 DM with periodic health screenings, could help preventing or delaying the onset of disease and to control glycemia
Abstract (Original Language): 
Amaç: Diabetes Mellitus (DM); kronik, hiperglisemi ile seyreden bir dizi metabolik bozukluğu ifade eder. Dünya genelinde 150 milyon insanın bu hastalıktan etkilendiği ve bu sayının 2010 yılında 215 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde yapılan TURDEP çalışmasında DM prevalansı % 7.2 olarak bildirilmiştir. Mevcut veriler tip 2 diyabetin tamamen önlenebilir ya da geciktirilebilir bir hastalık olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Marmara Adası'nda yaşayan ve çalışmamıza katılan gönül¬lülerde, obezite, hipertansiyon, dislipidemi gibi diyabet açısından önemli görülen bazı risk faktörlerini gözden geçirmektir. Yöntem: Bu çalışma, Nisan 2005'te, Marmara Adası'nda, 198 gönüllü katılımcıyla yapılmıştır. Katılımcıların, demografik özellikleri, tıbbi özgeçmişleri, yaşam biçimleriyle ilgili özellikleri sorgulanmış, sistemik muayeneleri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri ile kan şekeri ve total kolesterol ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: Yüz doksansekiz katılımcının %71.7'si kadın, %28.3'ü erkekti. Katılımcıların %8.1'inde DM, %19.2'de hipertansiyon ve %11'inde koroner arter hastalığı tanısı vardı. Daha öncesinde diyabet tanısı olmayanların %11'inde, diyabet tanısı olanların ise %23'ünde hiperglisemi saptandı. Hiperkolesterolemi %34.8 oranında saptandı. Boy-kilo oranlarına bakıldığında ise, sadece %19.7'si normal olarak saptandı. Sonuç: Bu araştırma sonuçlarına göre, tip 2 diyabet açısından risk kabul edilen faktörlerin erken tanıya yönelik toplum taramaları ile belirlenmesinin Tip 2 diyabeti önleme, geciktirme ve glisemiyi kon¬trol etmede önem taşıdığı sonucuna varılabilir.

REFERENCES

References: 

1. Bennett
PH
, Revers M, Knowler WC. Epidemiology of diabetes mellitus. Textbook of Diabetes'de. Editör. Rifkin H. 3. Baskı. London, Appleton Lan-ge, 1998; 373-400.
2. World Health Organization, Department of Noncommunicable Disease Surveillance. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Report of a WHO Consultation. WHO Publ. Geneva, 1999.
3. King H, Aubert, Herman WH. Global burden of diabetes 1995-2025: prevalence, numerical estimates and projections. Diabetes Care 1998; 21:
1414-31.
4. Satman I, Yılmaz T, Şengül A. Population-Based Study of Diabetes and Risk Characteristics in Turkey. Results of the Turkish Diabetes Epidemiology Study (TURDEP). Diabetes Care 2002; 25: 1551-6.
5. Humphrey ARG, Zimmet PZ, Hamman RF. The Epidemiology of Diabetes Mellitus. The Diabetes Annual/9'da. Editör. Marshall SM, Home PD, Rizza RA. Newyork, Elsevier Science 1995; 1-31.
6. King H, Rewers M. Global estimates for prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. WHO Ad Hoc Diabetes Reporting
Group. Diabetes Care 1993; 16: 157-77.
78 |
Çalı ş k a n N v e a r k . | D i y a b e t A ç ı s ı n d a n Bazı Risk F a k t ö r l e r i : M a r m a r a Adası Sağlık Taraması Sonuçları
7. JC Pickup, G Williams. Textbook of diabetes. 3. Baskı. Masschusetts,
Blackwell Sci 2003; 2.1-2.13.
8. Peter H Bennett. Epidemiology. International Textook of Diabetes Mel-litus'da. Ed. De Fronzo RA, Ferrannini E, Keen Hary. 3. Baskı. Newyork,
Wiley, 2004; 3-19.
9. American Diabetes Association (ADA). Standarts of medical care in
Diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 4-36.
10. National Heart Lung and Blood Institute. How is high blood cholesterol diagnosed? http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Hbc/HBC_Diagnosis. html adresinden 18/05/2007 tarihinde erişilmiştir.
11. Shikora SA, Satlzman E. Current Treatment Strategies. Hospital Medicine
1998; 34: 41-9.
12. Yumuk VD. National Prevalence of Obesity, Prevalence of obesity in Turkey. (TEKHARF) Obesity Reviews 2005; 6: 9-10.
13.
Ona
t A, Yıldırım B, Ceyhan K. Halkımızda Diyabet ve glikoz intoleransı: Koroner mortalite ve morbiditeye prospektif etkisi, prevalansında artma. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 268-73.
14. Erkoç R, Aksoy H. Hypertension prevalence in Van, Turkey 1997.
http://ejm.yyu.edu.tr/old/2001-1/index011.htm adresinden 20/03/2007 tari¬hinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com