Buradasınız

Alzheimer Hastasıyla Yaşamak

LIVING WITH AN ALZHEIMER'S PATIENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Abstract: Alzheimer's disease is a progressive degenerative dementia, which appears with intellectual deterioration with neu-ropsychiatic/behavioral disturbances and are impaired daily living activities. Most of these patients live at home and are taken care of by their relatives. The physical, social and financial problems perceived by the caregivers are identified as 'caregiver burden'. These caregivers are often not ready for this burden and doctors can use a structured approach to ease the burden and increase the quality of life of both sides. The parts of this structured approach includes negotiating alliance with family, explaining cognitive symptoms to family, talking about safety points (self, home safety issues and reorganization of the environment), achieving self hygiene and health issues and, dealing with psy-chopathologic symptoms to support the caregivers. Team-work is necessary to manage handling the cognitive and non-cognitive symptoms of the patient in which a doctor must be assigned as a member. In this review we aimed to discuss the present strategic approaches to challenge with the non-cognitive symptoms in Alzheimer disease.
Abstract (Original Language): 
Alzheimer hastalığı , entelektüel işlevlerin gerilemesi, çeşitli nörop-sikiyatrik davranış rahatsızlıkları ve günlük yaşam etkinliklerini bozan ilerleyici dejeneratif bir bunamadır. Bu hastaların büyük bir bölümü evde yaşar ve yakınlarınca bakılır. Hastaların bakımını üstlenen aile üyelerinin yaşadığı fiziksel, ruhsal, toplumsal ve mali sorunlar 'hasta yakını yükü' olarak tanımlanır. Bakıcılar, üstlenmek zorunda kaldıkları bu yüke, sıklıkla hazırlıksız yakalanmaktadırlar. Doktor, hasta yakınının yükünü azaltmak ve her iki tarafın yaşam kalitesini yükseltmek için yapılandırılmış bir yaklaşım kullanabilir. Bu yapılandırılmış yaklaşımın öğeleri; hasta ve yakını ile bir ittifak oluşturmak, bilişsel belirtilerin aileye açıklanması, güvenlik konularının tartışılması (kişisel güvenlik, ev güvenliği ve çevrenin düzenlenmesi), bedensel hijyen ve tıbbi bakımın düzenlenmesi, psikopatolojik belirtilerle başa çıkılması ve bakıcılara destekten oluşmaktadır. içinde, hekimin de yer alacağı bir takım, bilişsel ve bilişsel olmayan belirtilerle daha iyi baş edebilir. Bu yazı, Alzheimer hastalığında görülen bilişsel olmayan belirtilerle başa çıkabilmek için gerekli güncel stratejik yaklaşımları tartışmaktadır.

REFERENCES

References: 

1. Green RC. Alzheimer's disease and other dementing disorders in adults. Clinical
Neurology'de. Ed: Joynt RJ Philadelphia, Lippincot Raven, 1995; 1-13.
2. Roth ME. Advances in Alzheimer disease. A review for the family physician.
J Fam Pract 1993; 37(6): 593-607.
3. Rymer S, Salloway S, Norton L ve ark. Impaired awareness, behavior disturbance,
and caregiver burden in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc
Disord 2002; 16(4): 248-53.
4. Alzheimer Association. Caregiver network helps temper significant hardship
in laboring for Alzheimer's realtives. Prim Psychiatry 1996; 3: 92-4.
5. Argimon JM, Limon E, Vila J ve ark. Health related quality of life in
carer's of patients with dementia. Fam Pract 2004; 21: 454-7.
6. Rees J , O'Boyle C, MacDonagh R. Quality of life: impact of chronic illness
on the partner. J Royal Soc Med 2001; 94: 563-6.
7. Hall GR, Buckwalter KC, Stolley JM ve ark. Standardized care plan.
Managing Alzheimer's patients at home. J Gerontol Nurs 1995; 21(1): 37-47.
8. Folstein MF, Blysma FW. Alzheimer hastalığında non kognitif semptomlar.
Alzheimer Hastalığı'nda. Ed: Terry RD, Katzman R, Bick KL, Sisoda SS.
(çev. Ed. Gürvit H.). İstanbul , Yelkovan Yayıncılık, 2001; 25-39.
9. Burns A, Lawlor B, Craig S. Assessment Scales in Old Age Psychiatry.
London, Martin Dunitz Ltd, 1999; 5-72.
| Y a l ç ı n E v e ark. | A l z h e i m e r Hastasıyla Yaşamak
10. Bertolote JM. Alzheimer's Disease; Help For Care Givers. Department of social change and mental health. World Health Organization Booklet http://www.alz.co.uk/adi/pdf/helpforcaregivers. adresinden 19/07/2005 tarihinde erişilmiştir.
11.
Selekle
r K. Alzheimer ve diğer demanslar. İstanbul, Güneş Kitabevi, 2003;
1-35.
12. Albert SM, Marks J, Barret V, Gurland B. Home health care and quality of patients with Alzheimer disease. Am J Prev Med 1997; 13(6): 63-8.
13. Caring for someone with Alzheimer's. National İnstute of Health http://nih-senior/homecare/safety issues/htlm adresinden 02/08/2005 tarihinde erişil¬miştir.
14. Smith Jr CW. Management of Alzheimer's disease. A family affair. Postg¬rad Med J 1988; 83(5): 118-20.
15. Cummings JL, Frank JC, Cherry D ve ark. Guidelines for managing Alz¬heimer's disease: Part I. Assesment. Am Fam Physician 2002; 65(11): 2263-72.
16.
Özge
n G. Yaşlı olgularda bakım sorunları ve bakım verenlerin durumları. Demans Dizisi'nde Ed. Ceyla İ, Nevzat Y. Ankara, Tıp Yayınevi, 2000; 2(2):
77-80.
17. Willen SB, Harman SM, Alexander-Israel D. Home care and the Alzheimer's disease patient: an educational imperative. Caring 1997; 16(1):
44-9.
18. Hall GR. Care of the patient with Alzheimer disease living at home. Nurs
Clin North Am 1988; 23(1): 31-46.
19. About agitation and Alzheimer's disease. Alzheimer Association. hhtp://www.alz.org/Resources/Factsheets/FS.Agitation.pdf adresinden .... tarihinde erişilmiştir.
20. Cummings JL, Frank JC, Cherry D ve ark. Guidelines for managing Alz¬heimer's disease: Part II. Treatment. Am Fam Physician 2002; 65(12): 2525¬34.
21. Harper MS. Behavioral, social and mental aspects of home care for older Americans. Home Health Care Serv Q 1988; 9(4): 61-124.
22. Hollister L, Gruber N. Drug treatment of Alzheimer's disease: Effects on caregiver burden and patient quality of life. Drugs Aging 1996; 8: 47-55.
23. Alessi C. Managing the behavioral problems of dementia in the home. Clin
Geriatr Med 1991; 7: 787-801.
24. Washio M, Arai Y. Depression among caregiver of the disabled elderly in southern Japan. Psychiatry Clin Neuroscience 1999; 53(3): 407-12.
25. Gormley N. The role of the dementia training programmes in reducing care-giver burden. Psychiatric Bulletin 2000; 24: 41-2.
26. Mittelman MS, Roth DI, Coon DW ve ark. Sustained benefit of supportive intervations for depresive symptoms in caregivers of patients with Alz¬heimer's disease. Am J Psychiatry 2004; 191: 850-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com