Buradasınız

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Effects of Opening Roller and Navel Types on %100 Polyester Open-End Rotor Yarn Properties

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the effects of opening roller types and the navel types are examined on the resultant properties of yarns which are obtained from polyester. With this purpose in this study are used four different opening-rollers and five different take-off nozzle. Yarn tenacity, elongation, irregularity, hairiness, IPI values are taken into consideration during the study. In order to determine the effects of the factors which are given above, the statistical analyses are carried out with using the yarn properties results and utilized about statistical analysis results. The results of this study generally show that, each of the two spinning components has an important effects on the polyester open-end rotor yarn properties.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; open-end rotor iplikçiliğinde kullanılan çeşitli tipteki açma silindiri ve iplik çıkış düzelerinin polyester kullanılarak üretilen iplikler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, bu çalışmada dört farklı açma silindiri ve beş farklı düze kullanılmıştır. Çalışmada incelenen iplik özellikleri; mukavemet, uzama, düzgünsüzlük, çeşitli iplik hataları ve tüylülüktür. Ele alınan faktörlerin etkisini incelemek amacıyla, üretilen ipliklere ait özellik ölçüm sonuçları kullanılarak, istatistiki analizler yapılmış ve bunların neticeleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; her iki eğirme elemanın da, polyester kullanılarak üretilen open-end rotor ipliklerinin özellikleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

1. Babaarslan, O., Duru, P. (1997). Open-end rotor sisteminde farklı rotor ve düze çeşitlerinin
iplik yapı ve özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması, Tekstil Teknik Dergisi, 66.
2. Bozkurt, Y. (1993). Open-end rotor iplik üretiminde farklı çekim düzelerinin iplik fiziksel
parametrelerine etkisinin araştırılması, Tekstil ve Konfeksiyon, 6, 425-433.
3. Bozkurt, Y. (1997). Open-end rotor iplik teknolojisinde üretim parametreleri. Pamuk
İplikçiliğindeki Gelişmeler ve Sektörel Sorunlar Semineri, İTÜ Makine Fakültesi,
Gümüşsuyu/İstanbul, 21-22 Şubat 1997.
4. Buharalı, G. (2012). Farklı hammaddelerden elde edilen open-end rotor ipliklerinde eğirme
elemanlarının iplik özelliklerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa.
5. Erbil, Y. (2005). Karışım open-end rotor ipliği üretiminde eğirme elemanlarından düzenin
iplik kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana.
6. Erbil, Y., Babaarslan, O., Baykal, P.D. (2008). Influence of navel type on the hairiness
properties of rotor-spun blend yarns. Fibres&Textiles in Eastern Europe, vol.16, 2(67):31-
34.
7. İlbay, İ.İ. (2001). Polyester liflerinin open-end rotor iplik makinesinde eğrilmesi. Yüksek
lisans ödevi, Ocak 2001, Adana.
8. Ömeroğlu, S. (1996). Open-end rotor iplik makinasında bazı üretim parametrelerinin iplik
özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa.
9. Ömeroğlu, S., Ülkü, Ş. (1998). Bazı makine parametrelerinin rotor iplik özelliklerine etkisi.
Tekstil&Teknik Dergisi, 165: 91-95, 166: 59-65.
10. Simpson, J., Murray, M.F. (1979). Effects of combing-roll wire design and rotor speed on
open-end spinning and cotton yarn properties. T.R.J., 506-512 s., September 1979.
11. Tülüce, H.T., Vuruşkan, D. (2004). Rotor iplikçiliğinde çekim düzesi formunun ve rotor
kaplamasının iplik kalite değerlerine etkisi, Tekstil Teknik Dergisi.
12. Yapıcılar, C. (2005). Open-end iplik teknolojisi. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com