Buradasınız

HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ

THE EFFECT OF BUSINESS AND LIFE QUALITY OF NURSES ON MOTİVATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Motivation has an important place in working life. Many institutions and organizations wish to keep up this technological speed due to the technological progress and increasing human need. Individuals should catch up this technological speed and demands because of the increasing labour force. It can’t be anticipated a true and efficient performance from a not-well motivated person. In nursing constituting the first service step in health institutions and organizations, the place sürof motivation is enormous on the attitudes, quality in business life, efficiency and performances of nurses. Motivation has become an obligation for increasing the quality of work and service and providing the required performance. In this study, it has been touched upon the motivations of nurses working in health institutions and organizations and lack of motivation affecting the business and life quality and an applied study has been carried out. Following this study, disturbances of motivation affecting the business and life quality of nurses are discussed and suggestions directed to amelioration of these disturbances are given.
Abstract (Original Language): 
Çalışma hayatının içinde motivasyon önemli bir yer kaplamaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, insan ihtiyaçlarının giderek artması ile birçok kurum ve kuruluş bu teknolojik hıza yetişmek istemektedir. Artan iş gücü nedeni ile birey ve bireylerin bu teknolojik hıza ve taleplere yetişmesi gerekmektedir. İyi motive olmamış bir bireyden doğru ve verimli bir performans beklenemez. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk hizmet ayağını oluşturan hemşirelik mesleğinde, hemşirelerin işe tutumları, iş yaşamlarındaki kalite, verimlilik ve performansları üzerinde motivasyonun önemi büyüktür. Yapılan iş ve verilen hizmet kalitesinin yüksek olması istenilen performansın sağlanabilmesi için motivasyon bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin motivasyonları, iş ve yaşam kalitesine etki eden motivasyon bozukluklarına değinilmiş ve uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda hemşirelerin yaşam ve iş kalitesine etki eden motivasyon bozuklukları ve bu bozuklukların iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
45-66

REFERENCES

References: 

(1) JACOBS, M., THE QUALITY OF
LIFE, “Consumption, Everyday Life
and Sustainability” European Science
Foundation’s Term Programme http://
www.camp.lancs.ac.uk/sociology/esf/
qol.htm
(2) CONSIDINE, G., CALUS, R., The
Quaity of Work Life of Australin
Employees- the Development of an
Index, http://www.acirit.com/pubs/
WP73.pdf
(3) TAI, T.W.C., BAME, S. VE ROBINSON,
C.D., 1998. Review of Nursing
Turnover Research, Soci. Sci. Ned.,
47 (12), s 1905-1924.
(4) ABA GÖKHAN, (2009), “İş Yaşam
Kalitesi ve Motivasyon İlişkisi”, Akdeniz
Üniv. Sos.Bil.Ens. Yük.Lis.Tezi
Antalya s.6
(5) BERBEROĞLU GÜNEŞ, 1991.“İşletmelerde
Organizasyon-Birey Bütünleşmesini
Sağlayan Etkin Bir Uygulama:
Kariyer Yönetimi”, Gazeteciler
Cemiyeti Yayınları, İstanbul
s.135
(6) DAN GILBERT, 1994. “Response”,
Compensation & Benefits Review,
Vol. 26, No. 2, s. 23-25.
(7) WALTON, R..E., 1975. Criteria for
Quality of Work Life, Newyork: Free
Press. s.93
(8) ÖZGEN HÜSEYIN, ÖZTÜRK
AZIM, YALÇIN AZMI, 2002. “İnsan
Kaynakları Yönetimi, Çukurova Üni.
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi, Nobel
Kitapevi s.307
(9) HERZBERG FREDERICK, 1982.
The Managerial Choise: To Be Efficient
and To Be Human, Olympus Pub lishing Inc., Salt Lake City. s.53
(10) KEENAN, K., 1996. “Yöneticinin Kılavuzu:
Motivasyon”, Çev: Engin Koparan,
Remzi Kitapevi, İstanbul, s.5
(11) OKAN TARHAN, 2009. “Motivasyon
Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi”,
Gazi Ünv. İİBF Dergisi, Sayı:11 121-
142
(12) AY, F. A., 2002. “İsletmelerde Çalışanların
Motivasyonlarını Etkileyen
Faktörler”, Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2006.
s. 7
(13) ÖZGEN, H., ÖZTÜRK, A. VE YALÇIN,
A., 2002. “İnsan Kaynakları Yönetimi”,
Nobel Kitapevi, Adana, s.
327
(14) BARUTÇUGİL, İ., 2004. “Stratejik
İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kariyer
Yayıncılık, İstanbul, s. 390
(15) ROMERO, J., KLEINER, B. H.
2000. Global Trends in Motivating
Employees, Management Research
News, Vol 23, No 7 (8), pp.14-17.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com