Buradasınız

DESTINASYON MARKA İMAJI VE PAMUKKALE YÖRESİNDE BİR UYGULAMA

DESTINATION BRAN D IMAGES AND AN APPLICATION IN PAMUKKALE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to inspect the brand image of Pamukkale destination and to determine how visitors of Pamukkale perceive brand image. In this study; the gender and accommodation preferences of tourists are analyzed in relation with their brand image perceptions. Techniques used for data analysis were T-Test, and one way ANOVA test. As data collection technique a structured questionnaire has been used. Ques¬tionnaires were completed via face-to-face interviews with tourists in Pamukkale. Before the application of questionnaire a pre-test has been realized. Following the validity and reliability analysis questionnaires were distributed to the visitors in Pamukkale town. Data obtained from the survey were analyzed with SPSS 15.0 statistics software. When the brand image of Pamukkale destination were inspected in terms of gender and accommodation preferences of tourists, significant differences aroused.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Pamukkale destinasyonunun marka imajını araştırmak, destinasyonu ziyaret eden turistlerin cinsiyetlerine ve kaldıklara yere göre marka imajını ne şekilde algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, katılımcıların cinsiyetleri ve Pamukkale'de kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasındaki farklar incelenmiştir. Bu farklılıklar T testi ve Tek Yönlü Anova ile analiz edilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve anketler, Pamukkale destinasyonunu ziyaret eden katılımcılarla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Pamukkale destinasyonunda bir ön uygulama yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik analizinden sonra, Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler üzerinde anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler, SPSS 15.0 programı ile bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ve kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasın¬da önemli farklılıklar tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AAKER, David A. (2009), Güçlü Markalar Yaratmak, İstanbul: Mediacat Yayınları.
AR, Aybeniz Akdeniz (2007), Marka Ve Marka Stratejileri, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ATAY, Lütfi (2009), "Destinasyon Pazarlamasına İlişkin Stratejik Bir Yaklaşım" http://lutfiatay.com/wp-content/uploads/2009/03/lutfi-atay-deu-isletme-f.... Erişim tarihi: 29.12.2009
ATAY, Lütfi ve AKYURT, Hakan, (2009), "Uludağ Destinasyonunun İmajına Yönelik Ziyaretçi Algı Ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", http://Soidergi.Com/Dergi/Mak17.Htm., Erişim tarihi: 05.01.2010
BALOGLU,
Seyhmu
s and MCCLEARY, Ken W. (1999), "A Model Of Destination Image Formation", Annals of Tourism Research, 26 (4), 868-897.
BEERLI, Asuncion and MARTIN, Josefa D. (2004), "Factors Influencing Destination Image", Annals of Tourism Research, 3 (3), 657-681.
BOZKURT,
İzze
t (2004), İletişim Odaklı Pazarlama, 3. Baskı, İstanbul: Mediacat Yayınları.
ÇABUK, Serap ve OREL, Fatma Demirci (2008), "Marka Karakteristikleri İle Marka Ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 103-116.
COP, Ruziye ve BEKMEZCİ, Mustafa (2005), "Marka Ve Bilinirliği Yük¬sek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama", Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 66-83.
İLBAN, Mehmet Oğuzhan (2008), "Seyahat Acenta Yöneticilerinin Desti-nasyon Marka İmajı Algılamaları Üzerine Bir Araştırma", Ege Akademik Bakış, 8 (1), 121-152.
İLBAN, Mehmet Oğuzhan, KÖROĞLU, Ahmet, BOZOK, Düriye (2008), "Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Ör¬neği", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 105-129.
KAYIŞ, Aliye (2005), SPSS Uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Teknikleri, (Ed: Şeref Kalaycı), Asil Yayınları, Ankara.
KIRDAR, Yalçın (2005), "Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği", Review Of Social, Economic&Studies, 3(4), 233-250.
Year:4 Number 7, Summer 2011 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
101
KOZAK, Nazmi (2008), Turizm Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
MURPHY, L. (1999), "Australia's Image As A Holiday Destination-Perceptions Of Backpacker Visitors", Journal of Travel And Tourism Marketing, 8(3).
ODABAŞI, Yavuz ve OYMAN, Mine (2007), Pazarlama İletişimi Yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Mediacat Yayınları.
ÖZDEMİR, Gökçe (2008), Destinasyon Pazarlaması, Ankara: Detay Yayın¬cılık.
ÖZDEMİR, Gökçe (2007), "Destinasyon Yönetimi Ve Pazarlama Temelleri: İzmir İli İçin Bir Destinasyon Model Önerisi", Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://tez2.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 06.01.2010.
TÜREMEZ, Yüksel ve KALPAKLIOĞLU, Nur Ündey, "Bozcaada'da Turistik Ürün Geliştirme Ve Çeşitlendirme Üzerine Bir Çalışma", http://www.istanbulaydin.edu.tr/sem/bozcaada.pdf. Erişim Tarihi: 26.12.2009.
YARAŞLI, Göker Yarkın (2007), "Destinasyon İmajı Ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma", Yüksek Lisans Tezi, http://tez2.yok.gov.tr, Erişim tarihi: 07.01.2010
YAYLI, Ali ve ÖZTÜRK, Yüksel (2006) "Konaklama İşletmeleri Yönetici¬lerinin Bedensel Engelliler Pazarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1) 87-97.
YAZICIOĞLU Yahşi ve ERDOĞAN Samiye, (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık,Ankara
YILMAZ, Yusuf (2006), "Pazarlama İletişiminde Bütünleştirici Bir Boyut: Bütünleşik Pazarlama İletişimi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (18), 54-75.
YÜKSELEN, Cemal ve GÜLER, Gönenç Emel (2009), Antakya Marka
Kent Görüş Ve Öneriler, Ankara: Detay Yayıncılık. www.turizm.gov.tr, Erişim Tarihi: 29.01.2010

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com