Buradasınız

Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri

The research trends of postgraduate dissertations in Turkish education departments

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the research trends of postgraduate dissertations in Turkish education framework between the years of 2000 – 2011, in terms of their subject areas, research paradigms, data collection and analyzing tools, and features of samplings. Upon reviewing related literature, it was revealed that there was not any study handling with the research trends of postgraduate dissertations. Accordingly, this study is anticipated to become a seminal work for new postgraduate dissertation in this framework. The sampling of this research consists of open-access 62 doctoral and 490 master dissertations between the years of 2000 – 2011, in the database of Council of Turkish Higher Education. The dissertations were investigated by categorical content analysis, by using a form named as a “Categorization Form for Dissertation in Turkish Education Framework.” The results demonstrated that some specific subject areas are the most preferred dissertation topics in Turkish education framework, and also educational robustness of the related dissertations are not favorable. It was seen that the subjects related to four language skills are the least preferred ones compared to other subjects. Moreover, the methodologies of many dissertations are not best fitted. As a conclusion, in this paper, the postgraduate dissertations were discussed in a multifaceted way and some recommendations were given for further research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, 2000-2011 yılları arasında yapılan Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan tezlerin konu alanlarının, yöntemlerinin, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının, veri analiz yöntemlerinin ve örneklem özelliklerinin eğilimlerini tespit etmektir. Alan yazın tarandığında, Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezleri kapsamlı bir şekilde inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışmanın bu alanda yapılacak yeni lisansüstü tezler için bir yol haritası olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın kapsamını, Yüksek Öğretim Kurulunun tez veri tabanında 2000-2011 yıllarında dizinlenen ve erişim izni verilen Türkçe eğitimi alanındaki 62 doktora ve 490 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Elde edilen tezler “Türkçe Eğitimi Tezlerini Sınıflama Formu (TETSF)” kullanılarak incelenmiş ve bu tezlere yönelik kategorik içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan tezlerin belirli alanlarda/konularda yoğunlaştığı tespit edilmiş olup tezlerin birçoğunun eğitim yönünün eksik olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca tezlerde dört temel dil becerisiyle ilgili konulara diğerlerine oranla daha az yer verildiği tespit edilmiştir. Tezlerin yöntem bölümlerinde de bazı hatalar göze çarpmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan tezler çok boyutlu tartışılmış ve çalışmadan hareketle bazı önerilere yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akça Üstündağ, D. (2009). Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Yüksek Lisans
Tezlerinin İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Alper A. & Gülbahar Y.(2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent
research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2).
Arık, R. S. & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan
makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. (1-3 Mayıs 2009)
Çanakkale.http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf.
Arslan, A. (2012). Öğretim elemanlarının Türkçe eğitimi araştırmaları ile ilgili çeşitli görüşleri.
Turkish Studies, 7(2), 59-69.
Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik
özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
10(19), 87-115.
Bektaş, M. & Karadağ, B. (2013). Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin
eğilimleri ve değerlendirilmesi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, 10(2), 113-129.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş.& Demirel, F. (2012). Bilimsel
araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık
Can Yaşar, M .& Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü
tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(22), 70-90.
Cemiloğlu, M. (2005). Yeniden yapılanma çerçevesinde Türkçe eğitimi programı ve uludağ
üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII(2), 207-216.
Coşkun, E., Özçakmak H. & Balcı, A. (2011). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 Yılları
arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi Kurultayı (8-9 Eylül 2011), Sakarya.
Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays
in Education(Special edition). 23-45.
Çifçi, M. (2011). Türkçe öğretmeni yetiştirme programı sorunu. TurkishStudies, 6(1), 403-410.
Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma
eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
375
Denzin N. K.,& LincolnY. S. (2005). The sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks.
California: Sage.
Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational
Research, 66(2), 87-97.
Elbir B. & Yıldız H. (2012). İlköğretim yazma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarının
değerlendirilmesi. Akademik Bakış, 30.
Elbir B. & Bağcı C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü
çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin
Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 229-247.
Erdem, A. R. (2012). Bilim insanı yetiştirmede araştırma eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3),
166-175.
Erdoğmuş F. U. & Çağıltay K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve
doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
Harran Üniversitesi.
Eyüp, B., Uzuner Yurt, S. & Stebler, M. Z. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretimine yönelik yapılan
akademik çalışmalar üzerine bir inceleme. TurkishStudies, 7(1), 1119-1131.
Fraenkel J. &Wallen N. (2002). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-
Hill.
Gençdoğan, B. (2004). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının bölümleriyle doktora tez konuları
arasındaki uyumun İncelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 13.
Girmen, P., Kaya, F. & Bayrak, E. (2010). Türkçe eğitimi alanında yaşanan sorunların lisansüstü
tezlere dayalı olarak belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22
Mayıs 2010), Elazığ, 133-138.
Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012a).
Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri Dergisi, 12(1), 177- 199.
Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. & Reisoğlu, İ. (2012b).
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000- 2009 dönemi makalelerinin
içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi,12(1), 177-199.
Gülbahar, Y. & Alper, A.(2009). Öğretim Teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir
içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111.
Güneş, F. (2011).Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.
Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri.
Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 7-17.
İncekara, S. (2009). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi arastırmaları ve Türkiye’den örnekler:
Mevcut durum ve gelecek yönler. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, 123-136.
Karadağ, E. (2009a). Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik
açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Karadağ, E.(2009b). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma
eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
376
Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik
düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
Kolaç, E. (2008). İlkokuma yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. VII. Ulusal
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (02-04 Mayıs 2008), Çanakkale.
Miles M. B. & HubermanM. A. (1994). An expanded source book qualitative data analysis. London: Sage.
Onwuegbuzie A. J. & Daniel L. G. (2003). Typology of analytical and interpretational errors in
quantitative and qualitative educational research. Current Issues in Education [On-line], 6(2).
http://cie.ed.asu.edu/volume6/number2/
Sevim, O. & Özdemir Erem, N. H. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin
başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,
1(3), 174-186.
Sözbilir M. & KutuH. (2008). Development and current status of science education research in
Turkey. Essays in Education (Special issue), 1-22.
Şahin, A. (2010). 2005 Tarihli ilkokuma ve yazma öğretimi programının lisansüstü araştırma sonuçlarına göre
değerlendirilmesi. Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içerisinde (Ed. Leyla Subaşı, Ümit
Bozkurt). Ankara: TÖMER Yayınları.
Şahin, M., Göğebakan, Yıldız, D. & Duman, R. (2011). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi tezleri
üzerine bir değerlendirme. Journal of Social Studies Education Research, 2(2), 96-121.
Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y.& Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki
eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 19, 439-458.
Uzunboylu, H. & Özçınar, Z. (2009). Bilgisayar destekli dil öğrenme çalışmalarında araştırma ve
yönelimler: Bir meta-analizi çalışmasının sonuçları. Eurasion Journal of Educational Research, 34,
133-150.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com