Buradasınız

İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık ve epistemolojik inançlar

Problem Solving, metacognition and epistemological beliefs in 6th, 7th and 8th grade students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the problem solving skills (self confidence related to problem solving skill, self-control in problem solving, avoidance of problem solving), the epistemological beliefs (source of knowing, certainty of knowledge, development of knowledge, justification for knowing) and the metacognition of the 6th, 7th and 8th grade students and to establish the relationships among them. The study sample consists of the 13 public and private elementary schools in the central districts of Hatay and Adana province and the 1111 students in the 6th, 7th and 8th grade in these schools. “Problem Solving Inventory for Children”, “Metacognitive Awareness Inventory for Children (Jr. MAI) – (B Forms)” and “Epistemological Beliefs Questionnaire” was used as data collection tools. Independent groups t-test, one way analysis of variance and stepwise regression analysis methods were used for data analysis in the study. As the result of the data analysis, it was found that the averages of the self confidence related to problem solving skills of the female and male students were close to each other, the female students’ averages of avoidance of problem solving were higher than the male students’, the male students’ points of self-control in problem solving were higher than the female students’ and the female students’ points of epistemological beliefs and metacognition were higher than the male students’. In addition, it was found out that the students’ development levels of problem solving, epistemological beliefs and metacognition of the students were at mediumlevel and a developmental process was not followed in the second stage of the elementary education. Another finding is that the metacognition and justification for knowing significantly predicted the points of self confidence related to problem solving skill of the students who participated in the study, the metacognition, gender and source of knowing significantly predicted the students’ points of self-control in problem solving and metacognition, source of knowing and gender variables significantly predicted the students’ points of avoidance of problem solving.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerini (problem çözme becerisine güven, problem çözmede özdenetim, problem çözmeden kaçınma), epistemolojik inançlarını (bilmenin kaynağı, bilginin kesinliği, bilginin gelişen doğası, bilmenin doğrulanması), bilişsel farkındalıklarını ve bunlar arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Hatay ili merkez ile Adana İli merkez ilçelerinde bulunan 13 devlet ve özel ilköğretim okulu ve bu okulların 6. 7. ve 8. sınıflarına devam eden 1111 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Çocuklar için Problem Çözme Envanteri”, “Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (Jr. MAI) B Formu” ve “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tekyönlü varyans analizi ve aşamalı regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, cinsiyete göre kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerisine güven ortalamalarının birbirine yakın, kız öğrencilerin problem çözmeden kaçınma ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek, erkek öğrencilerin problem çözmede özdenetim puanlarının kız öğrencileregöre daha yüksek olduğu; epistemolojik inanç ve bilişsel farkındalık puanlarının ise kız öğrenciler lehine yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin problem çözme, epistemolojik inançlar ve bilişsel farkındalık düzeylerinin orta düzeyde gelişmiş olduğu ve ilköğretim ikinci kademesinde gelişimsel bir süreç izlemediği bulunmuştur. Elde edilen diğer bir bulgu ise; araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme becerisine güven puanlarını bilişsel farkındalık ve bilmenin doğrulanması; öğrencilerin problem çözmede özdenetim puanlarını bilişsel farkındalık, cinsiyet ve bilmenin kaynağı; öğrencilerin problem çözmeden kaçınma puanlarını da bilişsel farkındalık, bilmenin kaynağı ve cinsiyet değişkenlerinin anlamlı bir şekilde yordadığıdır.

REFERENCES

References: 

Aksan, N. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözmeleri arasındaki
ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Çanakkale.
Aksan, N. & Sözer, M.A. (2007) Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem
çözmeleri arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
8(1), 31-50.
Aydın,U. & Ubuz, B. (2010). Bilişüstü yetiler envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik
çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(157), 30-45.
Bakioğlu, A. & Hesapçıoğlu, M. (1997). Düşünmeyi öğretmekte öğretmen ve okul yöneticisinin
rolü: Düşünmek. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 49-78.
Balcı, G. (2007). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine
göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Bell, R. L., Lederman, N. G. & Abd-El-Khalick, F. (1998) Implicit versus explicit nature of science
instruction: An explicit response to palmquist. Journal of Research in Science Teaching 35(9), 1057–
1061.
Bendixen, L. D. & Rule, C. D. (2004). An Integrative Approach to Personal Epistemology: A
Guiding Model. Educational Psychologist, 39(1),69-80.
İflazoğlu Saban, A., Güzel Yüce, S. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık
ve epistemolojik inançlar. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1402-1428.
1423
Bendixen, L. D., Schraw, G., & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic beliefs and moral reasoning. The
Journal of Psychology, 132, 187-200.
Berk, L. E. (2003). Child development. (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev: Ferhan Oğuzkan).
İstanbul: MEB Yayınları.
Brownlee, J. (2001). Epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Higher
Education Research and Development, 20 (3), 281-291.
Brownlee, J., Tickle, E. L. & Nailon, D. (2004). Epistemological beliefs and transformationaltransactional
leadership behaviours of directors in child care centers. Educating: Weaving
Research into Practice. 1, 153-166.
Brownlee, J., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in preservice
teacher education students. Teaching in Higher Education, 6 (2), 247-268.
Buehl, M. (2003). At the Crossroads of Epistemology and Motivation: Modeling the Relations
between Students' Domain-Specific Epistemological Beliefs, Achievement Motivation, and
Task Performance. Unpublished Dissertation Abstract. Maryland University, United States.
Cano F. (2005), Epistemological beliefs and approaches to learning: their change through secondary
school and their influence on academic performans. British Journal of Educational Psychology,
75(2), 203-221.
Chandler, M. J., Hallett, D., & Sokol, B. W. (2002). Competing claims about competing knowledge
claims. In P.R. Pintrich (Ed.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and
knowing (pp. 347-364). Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates.
Cole, R.P. (1996). The epistemological beliefs of underprepared undergraduate students. Unpublished
Dissertation Abstract.Texas University, United States.
Conley, A. M, Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs
in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.
Çakıroğlu, A. (2007). Üstbiliş. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.11(2), 21-27.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Delice, A., Ertekin, E., Aydın,.E. & Dilmaç, B. (2009). Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile
bilgibilimsel inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1),
361-375.
Deryakulu, D. (2004). Eğitimde bireysel farklılıklar. (Edt: Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu), Ank:
Nobel Yayınları.
Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden
incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların
karşılaştırılması. Eğitim Araştırmalar Dergisi, 18, 236-252.
Desoete, A., & Ozsoy, G. (2009). Introduction: Metacognition, more than the lognes monster?
International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 1-6.
Desoete, A., Roeyers, H. & Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in
grade 3. Journal of Learning Disabilities, 34(5), 435-447.
Dow, G. T. & Mayer, R. E. (2004). Teaching students to solve insight problems: Evidence for
domain specificity in creativity training. Creativity Research Journal, 16(4), 389-402.
Drmrod, J. E. (1990). Human learning. New York: Macmillan Company.
Efklides, A. (2001). Metacognitive experiences in problem solving. In A. Efklides, J. Kuhl, & R. M.
Sorrentino (Eds.), Trends and prospects in motivation research. Dordrecht: Kluwer.
Efklides, A. (2008). Metacognition: Defining its facets and levels of functioning in relation to selfregulation
and co-regulation. European Psychologist, 13, 277–287.
Elder, A.D. (2002). Characterizing fifth grade students' epistemological beliefs in science. In B. Hofer & P.
Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and
knowing. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
İflazoğlu Saban, A., Güzel Yüce, S. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık
ve epistemolojik inançlar. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1402-1428.
1424
Erdem M., Yılmaz, A. & Akkoyunlu, B. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik
inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. International Educational Technology
Conference (IECT). Sözlü Bildiri, 6-8 Mayıs. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,
ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde
alınmıştır.
Eroğlu, S. E. (2005). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından
incelenmesi (Selçuk Üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Eroğlu, S. E. & Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının Bazı
Değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-
313.
Fisher, A. & Rush, L. (2008). Conceptions of learning and pedagogy: developing trainee teachers’
epistemological understandings. Curriculum Journal, 19 (3), 227-238.
Flavell, J. H. (2004). Theory-of-mind development: Retrospect and prospect. Merrill-Palmer Quarterly,
50, 274–290.
Gama, C. (2001) Helping students to help themselves: A pilot experiment on the ways of
increasing metacognitive awareness in problem solving. Proceedings of CINTEC International
Conference. (to appear) Aveiro, Portugal, July, 2001.
Goos, M. , Galbraith, P. & Renshaw, P. (2002). Socially mediated metacognition: Creating
collobrative zones of proximal development in small group problem solving. Educational
Studies in Mathematics, 49, 193-223.
Gourgey, A. F. (1998). Metacognition in basic skills instruction. Journal not defined, 26, 81-96.
Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançları ve
epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. (s. 569-573) 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu (20- 22 Mayıs 2010), Elazığ.
Güven, M. (2009). The epistemological beliefs of distance education students. Turkish Online
Journal of Distance Education-TOJDE 10(3), Article 15.
Güven, M. & Belet, D. (2010). Primary school teacher trainees’ opinions on epistemological beliefs
and metacognition. İlköğretim Online, 9(1), 361-378.
Heppner, P. & Peterson, C.H. (1982). The development and implications of a personal problem
solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29: 66-75.
Hofer, B., & Pintrich, P. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about
knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67, 88-
140.
Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (Eds.). (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about
knowledge and knowing. Mahwah, Nj: Erlbaum.
Hollingworth, R., & McLoughlin, C. (2001) Developing science students’ metacognitive problemsolving
skills online. Australian Journal of Educational Technology, 17, 50-63.
Honda, M. (1996, February). Developing an Epistemology of Science Through Linguistic Inquiry.
Paper Presented at the American Association for the Advancement of Science Annual Meeting and
Science Innovation Exposition, Baltimore.
Howard, B.C.(1998) Metacognitive awareness inventories: NASA COTF Research Results (Technical Report).
Wheeling, WN: NASA Classroom of the Future.
Hu, L. & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:
Coventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
Jonassen, D. H. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. (2nd edition),
Columbus, OH: Merrrill, an imprint of Prentice Hall.
Jöroskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modelling with the SIMPLIS
command language. Chicago, IL: Scientific Software International, Inc.
Karakelle, S. & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ- Ç) A ve B
formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
İflazoğlu Saban, A., Güzel Yüce, S. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık
ve epistemolojik inançlar. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1402-1428.
1425
Karasar, N. (1987 İlköğretimde problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 229-35.
Kasap, Z. (1997). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyine göre problem çözme
başarısı ile problem çözme tutumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kaynar, D. (2007). The effect of 5E learning cycle approach on sixth grade students’ understanding
of cell concept, attitude toward science and scientific epistemological beliefs. Unpublished
Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Kline, R. B. (1998). Structural equation modeling. London: New York: The Guilford Press.
Kurt, F. (2009). Investigating students’ epistemological beliefs through gender, grade level, and
fields of the study. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Kuzgun, Y. (1995). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Meral, M. & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146.
Mountrose, P. (2000). 6 ile 18 yaş çocuklarıyla sorunları çözmede beş aşama. İstanbul: Kariyer Yayınları.
Neber, H., & Schommer, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: The
role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability
Studies, 13(1), 59-74.
Oğuz, A.(2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs. Social Behavior and
Personality, 36(3), 709-720.
Oksal, A., Şenşekerci, E. & Bilgin, A. (2007). Öğretmen Adaylarının Yaşam Teorilerini Oluşturan
Merkezi Epistemolojik inançlarının Belirlenmesi. İlköğretim Online, 6(3), 411-421.
Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: eğitim
fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (13),155-62.
Özkan, Ş. (2008). Modeling elementary students’ science achievement: the interrelationships among
epistemological beliefs, learning approaches, and self-regulated learning strategies. Unpublished
Doctoral Dissertation. Middle East Technical University, Ankara.
Özsoy, G., Çakıroglu, A., Kuruyer, H. G., & Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel
farkıdalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. (s.489–4929). Sınıf
Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Elazığ.
Öztürk, E. & Ayvaz, A. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine
Yönelik Algı Düzeyleri ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Derslerindeki
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (s.738-7429). Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu Bildiri Kitabı, Elazığ.
Phan, H. P. (2006). Examination of student learning approaches, reflective thinking, and
epistemological beliefs: A latent variables approach. Electronic Journal of Research in Educational
Psychology, 4(3), 577-610.
Qian, G. & Alvermann, D. E. (2000). Relationship between epistemological beliefs and conceptual
change learning. Reading & Writing Quarterly, 16 (1), 59-74.
Ridley, D. S., Schutz, P. A., Glanz, R. S. & Weinstein, C. E. (1992). Self regulated learning: The
interactive influence of metacognitive awareness and goal setting. Journal of Experimental
Education, 60(4), 293-306.
Schommer, M. & Dunnell, P. A. (1994). A comparison of epistemological beliefs between gifted
and non-gifted high school students. Roeper Review, 16 (3), 207-210.
Schommer, M. (1990). The effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension.
Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.
Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary
students. Journal of Educational Psychology, 85, 406-411.
Schommer-Aikins, M. & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday
controversial issues. The Journal of Psychology, 136 (1), 5-15.
İflazoğlu Saban, A., Güzel Yüce, S. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık
ve epistemolojik inançlar. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1402-1428.
1426
Schommer-Aikins, M., Duell, O. K., & Hutter, R. (2005). Epistemological beliefs, mathematical
problem–solving beliefs, and academic performance of middle school students. The Elementary
School Journal, 105(3), 289-304.
Schraw, G. & Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational
Psychology,19, 460-475.
Schreiber, J. B. & Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and
their learning processes. Journal of Research and Practice, 27, 699-709.
Schwartz, N. H., Andersen, C., Hong, N., Howard, B., & McGee, S.(2004). The influence of
metacognitive skills on learners’ memory of information in a hypermedia environment. Journal
of Educational Computing Research, 31 (1), 77-93.
Senemoğlu, N. (2004), Gelişim ve öğrenme, Ankara: Gazi Kitabevi .
Serin, O., Bulut Serin. N., B. & Saygılı, G. (2010). Developing problem solving inventory for
children at the level of primary education (PSIC). İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
Smith, L. C., Maclin, D., Houghton, C., & Hennessey, M. G. (2000). Sixth Grade Students’
Epistemologies of Science: The Impact of School Science Experiences on Epistemological
Development. Cognition and Instruction, 18(3), 349-422.
Solomon, J., Scott, L., & Duveen, J. (1996). Large-scale Exploration of Pupils’ Understanding of
the Nature of Science. Science Education, 80(5), 493-503.
Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., & Murphy, C. (2002). Measures of children’s
knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79.
Sungur, S. (2007). Contribution of motivational beliefs and metacognition to students’ performance
under consequential and nonconsequential test conditions. Educational Research and Evaluation,
13(2), 127–142.
Sungur, S., & Senler, B. (2009). An analysis of Turkish high school students’ metacognition and
motivation. Educational Research and Evaluation, 15(1), 45–62.
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji
Yazıları, 3(6), 49-74.
Şahin, N., Şahin, N.H. & Heppner, P.P. (1993). Psychometric properties of the problem solving
inventory (PSI) in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17,
379-96.
Tekin, M. & Karasu, M. (Tarih Yok). Üstün yetenekli öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ve problem çözme
becerilerinin incelenmesi, http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/676. pdf, adresinden 29
Haziran 2011 tarihinde alınmıştır.
Thornton, S. (1998). Çocuklar sorun çözüyor. (Çev. Ö. Kumrular). İstanbul: Gendaş Yayıncılık.
Topçu, M.S. & Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). İlköğretim öğrencilerinin bilişötesi ve epistemolojik
inançlarıyla Fen başarıları, cinsiyetleri ve sosyoekonomik durumları. İlköğretim Online, 8(3),
676-693.
Topses, G. (2006). Gelişim ve öğrenme psikolojisi (2. Baskı) Ankara: Nobel Yayınevi.
Uyar, M. (2002). Eğitime Yeni Bakışlar. (Edt: Ali Murat Sünbül), Ank: Mikro Yayınları.
Ünal Çoban, G. & Ergin, Ö. (2006) Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilgiye yönelik
görüşleri nelerdir? VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, 07-09 Eylül, Ankara.
Veenman, M. V. J., & Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills:
Age and task differences. Learning and Individual Differences, 15, 159-176.
Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M. & Afflerbach P. (2006). Metacognition and
learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning, 1, 3-14.
Yeap, B. H. (1998). Metacognition in mathematical problem solving. Australian Association for
Research in Education. 1998 Annual Conference, Adelaide.
Yılmaz, K. (2007). Öğrencilerin epistemolojik ve matematik problemi çözmelerine yönelik
inançlarının problem çözme sürecine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
İflazoğlu Saban, A., Güzel Yüce, S. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık
ve epistemolojik inançlar. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1402-1428.
1427
Yumusak, N., Sungur, S., & Cakiroglu, J. (2007). Turkish high school students’ biology achievement
in relation to academic selfregulation. Educational Research and Evaluation, 13, 53-69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com