Buradasınız

BANDIRMA VE NORFOLK ŞEHİRLERİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research On Comparative Analysis Of Entrepreneurship Profile's City Of Bandirma And Norfolk

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays, one of the fundemental issues SME's are encountering is that their managers and owners do not have the entrepreneurship potential supporting their entrepreneur abilities. Capital ownership and entrepreneurship should not be used at the same meaning. It takes not only having funds to establish an enterprise but also scoring success in investments in order to be called an entrepreneur. In the recent years entrepreneurship has been taking the attentions of both academicians and governments as being an important or sometimes the only strategy for local and general development, therefore there is a large volume of either theoritical or applied studies as to entrepreneurship in international literature. In this paper, based on a field work which was conducted in Bandırma - a district of Balıkesir Province - entrepreneurship profile of the entrepreneurs in Bandırma and the issues as to these matters were tried to put for consideration and as a conclusion , in light of the findings of the said field work, it is attempted to offer suggestions as to the determined issues.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde KOBİ'lerin karşılaştığı en temel sorunlardan bir tanesi, yönetimde yer alan işletme sahip veya yöneticilerinin girişimcilik özelliklerini destekleyecek girişimcilik potansiyeline sahip olmamalarıdır. Girişimcilik ve para sahibi olma aynı anlamda kullanılmamalıdır. İşletme kurabilmek için parasal kaynaklara sahip olmanın yanı sıra, yapılan yatırımlarda başarılı olmak girişimci ismini kazanmanın temelini oluşturmaktadır. Girişimcilik konusu son yıllarda genel ve özellikle bölgesel kalkınmanın geliştirilmesinde önemli bir yer tutmakta, bazen de tek strateji olarak hem yönetimlerin hem de akademik çevrelerin ilgisini çekmektedir, bu nedenle uluslar arası literatürde girişimcilik konusunda gerek kuramsal gerekse uygulamalı çalışmaların sayısı oldukça çoktur. Bu çalışmada Balıkesir İli Bandırma İlçesi'nde gerçekleştirilen bir alan araştırmasına dayanılarak, Bandırmalı girişimcilerin girişimci profili ve bu konularda yaşanan sorunlar ortaya koyulmaya çalışılmış, elde edilen bulguların ışığında tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmeye gayret edilmiştir.

REFERENCES

References: 

DRUCKER, P., (2000). 21.
y
y İçin Yönetim Tartışmaları, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
GERBER, Michael E.(1996). Girişimcilik Tutkusu, Çev. Tayfur Keskin, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
KARALAR, Rıdvan (1998). İşletme: Temel Bilgiler, İşlevler, Düzeltilmiş 7. Baskı, Eskişehir.
KÖLÜK, Nihat ve İrfan DİLSİZ (2005). Girişimcilik, Detay Yayıncılık, Ankara
KÜÇÜK, Orhan (2005). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara
MÜFTÜOGLU, Tamer (1993). Türkiye' de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; Sorunlar ve Öneriler, 3. Baskı, Desen Ofset A.Ş., Ankara.
MÜFTÜOĞLU, Tamer ve Tülin DURUKAN (2004). Girişimcilik ve KOBİ'ler, Gazi Kitapevi, Ankara.
SWEDBERG, R., (2000), Entrepreneurship: The Social Science View, Oxford: Oxford University Pres.
TUTAR, Hasan ve Orhan KÜÇÜK (2003). Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınclık.
TÜSİAD Rapor (2003). Türkiye'de Girişimcilik Raporu, TÜSİAD Basın Bülteni, Yayın No: TS/BAS/03-018, İstanbul.
YEŞİLYURT, Sema (1996). "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOS) İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Yöneticinin Önemi Konusunda Tespit ve Öneriler" , Çimento İşveren Dergisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com