Buradasınız

NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

THE MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE EFFECT OF NARCISSISTIC PERSONALITY CHARACTERISTIC ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study investigates the moderating role of organizational climate in the effect of narcissistic personality characteristic on organizational citizenship behaviors. Narcissistic personality characteristic commonly seen in society which leads to individuals’ exhibit positive and negative attitudes and behaviors in organizations. Accordingly, scope of the study, narcissistic personality, organizational climate and organizational citizenship behaviors which are labelled as a positive organizational behavior have been considered. For the purpose of the study, data has been collected via survey method from 122 employees who are working in two hospitals located in Isparta and Burdur cities. In this respect, exploratory and confirmatory factor analysis, correlation and hierarchical regression analysis, applied to the data obtained from employees. Based on the findings, it is observed that narcissistic personality has a positive and significant effect on employees’ organizational citizenship behavior. However, it has been found that there is a moderating role of organizational climate in the effect of narcissistic personality on organizational citizenship behavior.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, narsistik kişilik özelliğinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisinde örgüt ikliminin düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Narsistik kişilik, toplumda sıklıkla görülen, örgütsel ortamda bireylerin olumlu veya olumsuz tutum ve davranışlar sergilemelerine yol açan bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada narsistik kişilik özelliği ile olumlu örgütsel davranışlar kapsamında nitelendirilen örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgüt iklimi ele alınmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda Isparta ve Burdur illerinde faaliyet göstermekte olan iki özel hastanenin 122 çalışanından anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, narsistik kişilik özelliğinin işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, narsistik kişilik özelliğinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisinde örgüt ikliminin düzenleyici bir role sahip olduğu görülmüştür.
160
184

REFERENCES

References: 

ACKERMAN, R.A., WITT, E.A., DONNELLAN, M.B., TRZESNIEWSKI, K.H.,
ROBINS, R.W., KASHY, D.A., 2011, “What Does the Narcissistic Personality
Inventory Really Measure?”, Assessment, Vol. 18, No. 1, s: 67-87.
AHMADIZADEH, Z., HEYDARINEJAD, S., FARZAM, F., BOSHEHRI, N.S.,
2012, “Investigation the Relation between Organizational Climate and
Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Sport Studies, Vol.
2, No. 3, s: 163-167.
AKKOÇ, İ., ÇALIŞKAN, A., TURUNÇ, Ö., 2012, “Örgüt Kültürünün Girişimciliğe
Etkisinde Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü”, İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan
Kaynakları Dergisi, Cilt 14, Sayı:3, s: 19-42
ALIZADEH, Z., DARVISHI, S., NAZARI, K., EMAMI, M., 2012, “Antecedents
and Consequences of Organisational Citizenship Behaviour (OCB)”,
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 9, s:
494-505.
ALKAHTANI, A.H., ABU-JARAD, I., SULAIMAN, M., NIKBIN, D., 2011, “The
Impact of Personality and Leadershıp Styles on Leading Change Capability of
Malaysian Managers”, Australian Journal of Business and Management
Research, Vol.1, No.2, s: 70-98.
ANDREASSEN, C.S., URSIN, H., ERIKSEN, H.S., PALLESEN, S., 2012, “The
Relationship of Narcissism with Workaholism, Work Engagement, and Professional
Position”, Social Behavior and Personality, Vol. 40, No. 6, s: 881-890.
AYDOĞAN, Z. F., 2004, “Örgüt Kültürü ve İklimi”, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 2, s: 203-215.
BAMEL, U.K., RANGNEKAR, S., STOKES, P., RASTOGI, R., 2013,
“Organizational climate and managerial effectiveness: an Indian perspective”,
International Journal of Organizational Analysis, Vol. 21, No. 2, s: 198-218.
BESSER A., ZEIGLER-HILL, V., 2010, “The influence of pathological narcissism
on emotional and motivational responses to negative events: The roles of visibility
and concern about humiliation”, Journal of Research in Personality, 44, s: 520-
534.
BLAIR, C.A., HOFFMAN, B.J., HELLAND, K.R., 2008, “Narcissism in
Organizations: A Multisource Appraisal Reflects Different Perspectives, Human
Performance, Vol. 21, No. 3, s: 254-276.
BOWLER, W.M., HALBESLEBEN, J.R.B., PAUL, J.R.B., 2010, “If you're close
with the leader, you must be a brownnose: The role of leader–member relationships
in follower, leader, and coworker attributions of organizational citizenship behavior
motives”, Human Resource Management Review, 20, s: 309-316.
BURTON, J.P., HOOBLER, J.M., 2011, “Aggressive reactions to abusive
supervision: The role of interactional justice and narcissism, Scandinavian Journal
of Psychology, 52, s: 389-398.
CAMERON, S.M., NADLER, J.T., 2013, “Gender roles and organizational
citizenship behaviors: effects on managerial evaluations”, Gender in Management:
An International Journal, Vol. 28 No. 7, s: 380-399.
CAMPBELL, W.K., HOFFMAN, B.J., CAMPBELL, S.M., MARCHISIO, G., 2011,
“Narcissism in organizational contexts”, Human Resource Management Review,
21, 268-284.
CHE, X., 2012, “An Exploratory Study of Reception of Organizational Citizenship
Behaviors and Work Related Outcomes: It is Good for Your Co-workers”, Master of
Art, University of South Florida.
CRAMER, P., 2011, “Narcissism through the ages: What happens when narcissists
grow older?”, Journal of Research in Personality, Vol. 45, No.5, s: 479-492.
CİHANGİROĞLU, N., 2012, “Narsistik Kişilik ile Kurumsal Bağlılık Arasında Bir
İlişki Var mıdır?”, TAF Preventive Medicine Bulletin, Vol. 11, No. 2, s: 119-126.
ÇARIKÇI, İ., KANTEN, S., KANTEN, P., 2010, “Kişilik, Duygusal Zeka ve
Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma”, S.D.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, No: 11, s: 41-65.
ÇEKMECELİOĞLU, H., 2011, “Algılanan Örgüt İkliminin Çalışanların İş Tatmini,
Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi”, Yönetim Dergisi, Yıl, 22, Sayı, 68, s: 29-47.
ÇETİNKAYA, M., ÇİMENCİ, S., 2014, “Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü:
Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:12, S:23, s:237-
278.
DASH, S., PRADHAN, R.K., 2014, “Determinants & Consequences of
Organizational Citizenship Behavior: A Theoretical Framework for Indian
Manufacturing Organisations, International Journal of Business and Management
Invention, Vol. 3, No. 1, s: 17-27.
DEMİREL, Y., GEÇGEL, S., 2011, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, YENİÇERİ, Ö
ve Y. DEMİREL (Editörler), Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar
içinde, Ekin Yayınları, Bursa.
DIMITRIADES, Z.S., 2007, “The influence of service climate and job involvement
on
customer-oriented organizational citizenship behavior in Greek service
organizations: a survey”, Employee Relations, Vol. 29 No. 5, s: 469-491.
DOĞAN, H., ÜNGÖREN, E., 2012, “Örgüt İklimi ve İş Tatmini İlişkisi: Hemşirelere
Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması”, International Journal of Economic
and Administrative Studies, Yıl. 4, Sayı. 8, s: 27-45.
EDELSTEIN, R.S., NEWTON, N.J., STEWART, A.J., 2012, “Narcissism in
Midlife: Longitudinal Changes in and Correlates of Women’s Narcissistic
Personality Traits”, Journal of Personality, Vol. 80, No. 5, s: 1179-1204.
ELENAIN, H.M.A., 2007, “The Five-Factor Model of Personality and
Organizational Citizenship Behavior in United Arab Emirates”, Sam Advanced
Management Journal, s: 47-57.
FAROOQUI, M.R., 2012, “Measuring Organizational Citizenship Behavior (OCB)
as a Consequence of Organizational Climate (OC)”, Asian Journal of Business
Management, Vol. 4, No. 3, s: 294-302.
FARZIANPOUR, F., FOUROSHANI, A.B., BEYZAIEE, S., HOSSEINI, S., 2012,
“Evaluation of the Self-Esteem Managers in Clinical Wards of Hospitals Affiliated to
Tehran University of Medical Sciences”, World Applied Sciences Journal, Vol. 16,
No.5, s: 686-692.
FELTY, R.J., 2012, “Narcissism and Performance in a Management Education
Teamwork Project”, Appalachian State University, Master of Arts.
FURNHAM, A., RICHARDS, S.C., PAULHUS, D.L., 2013, “The Dark Triad of
Personality: A 10 Year Review”, Social and Personality Psychology Compass,
Vol.7, No.3, s: 199-216.
GARDNER, D.G., PIERCE, J.L., 2011, “A question of false self-esteem
Organization-based self-esteem and narcissism in organizational contexts”, Journal
of Managerial Psychology, Vol. 26, No. 8, s: 682-699.
GARG, P., RASTOGI, R., 2006, “Climate profile and OCBs of teachers in public
and private schools of India”, International Journal of Educational Management,
Vol. 20 No. 7, s: 529-541.
GHANBARI, S., ESKANDARI, A. 2013, “Organizational Climate, Job Motivation
and Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Management
Perspective, Vol.1, No.3, s: 1-14.
GILES, P., 2010, “The Impact of Adult Degree-Completion Programs on the
Organizational Climate of Christian Colleges and Universities”, Doctoral Thesis,
Walden University.
GLOVER, N., MILLER, J.D., LYNAM, D.R., CREGO, C., WIDIGER, T.A., 2012,
“The Five-Factor Narcissism Inventory: A Five-Factor Measure of Narcissistic
Personality Traits”, Journal of Personality Assessment, Vol. 94, No.5, s: 500-512.
GODKIN, L., ALLCORN, S., 2009, “Institutional narcissism, arrogant organization
disorder and interruptions in organizational learning”, The Learning Organization,
Vol. 16, No. 1, s: 40-57.
GOI, M.T., 2013, “Impact of Organizational Climate on Intentions to Leave and Job
Satisfaction, Proceedings of Global Business and Finance Research Conference,
Taiwan.
GÖK, S., 2009, “Örgüt İkliminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi Üzerine Bir
Araştırma”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 2, s: 587-605.
GRAY, R., 2007, “A Climate of Success”, Elsevier, UK: Oxford.
GÜRBÜZ, S., YÜKSEL, M., 2008, “Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş
Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik
Özelliklerle İlişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt, 9, Sayı, 2, s: 174-190.
GÜRBÜZ, S., BEKMEZCİ, M., 2012, “İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının
bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve
düzenleyicilik rolü, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.41, Sayı:2,
s: 189-213
HAJIRASOULIHA, M., ALIKHANI, E.A., FARAJI, A., KAMALI, S., AZIZIHA,
H., MOUSAVI, S.S., 2014, “An investigation on the role of organizational climate
on organizational citizenship behavior”, Management Science Letters, 4, s: 1-4.
HAKIM, W., NIMRAN, U., HAERANI, S., ALAM, S., 2014, “The Antecedents of
Organizational Citizenship Behavior (OCB) and TheirEffect on Performance:Study
on Public University in Makassar, South Sulawesi, Indonesia”, Journal of Business
and Management, Vol. 6, No. 2, 5-13.
HOLLOWAY, J.B., 2012, “Leadership Behavior and Organizational Climate: An
Empirical Study in a Nonprofit Organization, Emerging Leadership Journeys”, Vol.
5, No: 1, s: 9- 35.
ISHAK, I.C., ISMAIL, A., SULAIMAN, M., 2013, “The Effects of Personality
Traits on Organizational Citizenship Behaviour In Malaysian Marine Companies”,
3rd International Conference on Management, (3rd ICM 2013) Proceeding, s:
586-596.
JAHANGIR, N., AKBAR, M.M., HAQ, M., 2004, “Organizational Citizenship
Behavior: Its Nature and Antecedents”, BRAC University Journal, Vol. 1, No. 2, s:
75-85.
JONASON, P.K., SLOMSKI, S., PARTYKA, J., 2012, “The Dark Triad at work:
How toxic employees get their way”, Personality and Individual Differences, 52, s:
449-453.
JUDGE, T.A., LEPINE, J.A., 2007, Research Companion to the Dysfunctional
Workplace Management Challenges and Symptoms, (Ed: Janice Langan-Fox,
Cary L. Cooper ve Richard J. Klimoski), UK: Edward Elgar Publishing.
JYOTI, J., 2013, “Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction, Job
Commitment and Intention to Leave: An Empirical Model”, Journal of Business
Theory and Practice, Vol. 1, No. 1, s: 66-82.
KAMDAR, D., DYNE, L.V., 2007, “The Joint Effects of Personality and Workplace
Social Exchange Relationships in Predicting Task Performance and Citizenship
Performance”, Journal of Applied Psychology, Vol. 92, No. 5, s: 1286-1298.
KANSI, J., 2003, “The Narcissistic Personality Inventory: Applicability in a Swedish
population sample”, Scandinavian Journal of Psychology, 44, s: 441-448.
KANTEN, P., YEŞİLTAŞ, M., 2013, “Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine
Kavramsal Bir İnceleme”, S.D.Ü, Vizyoner Dergisi, Cilt, 4, Sayı, 8, s: 83-106.
KANTEN, P., ÜLKER, F., 2013, “The Effect of Organizational Climate on
Counterproductive Behaviors: An Empirical Study on the Employees of
Manufacturing Enterprises”, The Macrotheme Review, Vol. 2, No.4, s: 144-160.
KARCIOĞLU, F., 2001, “Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi İlişkisi”, İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, Cilt, 15, No. 1/2, s: 265-283.
KARAASLAN, A., ÖZLER, D.E., A.S., KULAKLIOĞLU, 2009, “Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir
Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.XI, S. II, s: 135-160.
KARTOPU, S., 2013, “Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane
Üniversitesi Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, No.
6, s: 625-649.
KEMELGOR, B., ZURADA, J., 2007, “Who are the Difficult Employees?
Psychopathological Attributions of their Co-workers”, Journal of Business &
Economics Research, Vol. 5, No. 10, s: 47-62.
LANNIN, D.G., GUYLL, M., KRIZAN, Z., MADON, S., CORNISH, M., 2014,
“When are grandiose and vulnerable narcissists least helpful?”, Personality and
Individual Differences, 56, s: 127-132.
LO, M., RAMAYAH, T., 2009, “Dimensionality of Organizational Citizenship
Behavior (OCB) in a Multicultural Society: The Case of Malaysia”, International
Business Research, Vol. 2, No. 1, s: 48-55.
MACDONALD, P., 2014, “Narcissism in the modern World”, Psychodynamic
Practice: Individuals, Groups and Organisations, Vol. 20, No. 2, s: 144-153.
MAHDIUONA, R., GHAHRAMANI, M., SHARIF, A.I., 2010, “Explanation of
organizational citizenship behavior with personality”, Procedia Social and
Behavioral Sciences, 5, s: 178-184.
MALKIN, M.L., ZEIGLER-HILL, V., BARRY, C.T., SOUTHARD, A.C., 2013,
“The View From the Looking Glass: How Are Narcissistic Individuals Perceived by
Others?”, Journal of Personality, Vol. 81, No.1, s: 1-15.
MATHIEU, C., 2013, “Personality and job satisfaction: The role of narcissism”,
Personality and Individual Differences, 55, s: 650-654.
MEIER, L.L., SEMMER, N.K., 2013, “Lack of reciprocity, narcissism, anger, and
instigated workplace incivility: A moderated mediation model”, European Journal
of Work and Organizational Psychology, Vol. 22, No. 4, s: 461-475.
MEURS, J.A., FOX, S., KESSLER, S.R., SPECTOR, P.E., 2013, “It’s all about me:
The role of narcissism in exacerbating the relationship between stressors and
counterproductive work behaviour”, Work & Stress, Vol. 27, No. 4, s: 368-382.
MOGHIMI, S., SUBRAMANİAM, I.D., 2013, “Employees’ Creative Behavior: The
Role of Organizational Climate in Malaysian SMEs”, International Journal of
Business and Management, Vol. 8, No. 5, s: 1-13.
MORADI, M., RADPOUR, P., MOVAGHAR, S.M., RAGHIMI, M., 2013,
“Investigating the impact of narcissism on ethical climate in organization”,
International Journal of Economics, Business and Finance, Vol. 1, No. 6, s:142 -
153.
MOK, E. AU-YEUNG, B., 2002, “Relationship between organizational climate and
empowerment of nurses in Hong Kong”, Journal of Nursing Management, 10,
s:129-137.
MOSCOSO, S., SALGADO, J.F., 2004, “Dark Side’’ Personality Styles as
Predictors of Task, Contextual, and Job Performance”,International Journal of
Selection and Assessment, Vol. 12, No. 4, s: 356-362.
NARIMANI, M., TABAEIAN, E., KHANJANI, M., SOLTANI, F., 2014, “The
impact of organizational citizenship behavior on enterprise resource planning
success, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 31, No.
1, s: 53-65.
NGADIMAN, ELIYANA, A., RATMAWATI, D., 2013, “Influence Of
Transformational Leadership and Organization Climate to the Work Satisfaction,
Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on the
Educational Personnel Of Sebelas Maret University, Surakarta”, Educational
Research International, Vol. 1, No. 1, s: 41-66.
NIEUWOUDT, A., 2011, “Confirmatory Factor Analysis of the Organizational
Climate Measure: A South African Perspective”, Faculty of Economics and
Management Sciences, University of Pretoria.
O'REILLY III, C.A., DOERR, B., CALDWELL, D.F., CHATMAN, J.A., 2014,
“Narcissistic CEOs and executive compensation”, The Leadership Quarterly, Vol.
25, No. 2, s: 218-231.
ÖZER, P.S., TOPALOĞLU, T., ÖZMEN, Ö.N.T., 2013, “Destekleyici Örgüt
İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi”, Ege
Akademik Bakış, Cilt: 13, Sayı: 4, s: 437-447
ÖZLER, D.E., 2010, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı”, Örgütsel Davranışta
Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi, Bursa.
ÖZSOY, E., YILDIZ, G., 2013, “Kişilik Kavramının Örgütler Açısından Önemi: Bir
Literatür Taraması”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:1 Sayı:2, s: 1-12.
PODSAKOFF, P.M., MACKENZIE, S.B., PAINE, J.B., BACHRACH, D.G., 2000,
“Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and
Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of
Management, Vol. 26, No. 3, s: 513-563.
PODSAKOFF, N.P., WHITING, S.W., PODSAKOFF, P.M., 2009, “Individual- and
Organizational-Level Consequences of Organizational Citizenship Behaviors: A
Meta-Analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 94, No. 1, s: 122-141.
PENNEY, L.M., SPECTOR, P.E., 2002, “Narcissisms and Counterproductive Work
Behavior: Do Bigger Egos Mean Bigger Problems”, International Journal of
Selection and Assessment, Vol. 10, No. 1/2, s: 126-134.
RAHIMIĆ, Z., 2013, “Influence of Organizational Climate on Job Satisfaction in
Bosnia and Herzegovina Companies, International Business Research, Vol. 6, No.
3, s: 129-139.
RAUTHMANN, J.F., KOLAR, G.P., 2013, “The perceived attractiveness and traits
of the Dark Triad: Narcissists are perceived as hot, Machiavellians and psychopaths
not”, Personality and Individual Differences, 54, s: 582-586.
SAMIER, E.A., ATKINS, T., 2010, “Preventing and combating administrative
narcissism
Implications for professional programmes”, Journal of Educational
Administration, Vol. 48, No. 5, s: 579-594.
SEVI, E., 2010, “Effects of organizational citizenship behaviour on group
performance: Results from an agent-based simulation model”, Journal of Modelling
in Management, Vol. 5, No. 1, s: 25-37.
SEZGİN, F., 2005, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme
ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, C.25, S.1, s: 317-339.
SHAHIN, A., NAFTCHALI, J.S, POOL, J.K., 2013, “Developing a model for the
influence of perceived organizational climate on organizational citizenship
behaviour and organizational performance based on balanced scorecard”,
International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63, No.
3, s: 290-307.
SHOAESHARGH, F., DADASHI, M.A., 2013, “Analyzing the Relationship between
personality type (extrovert-introvert) and organizational citizenship behavior in
Shoa e Shargh concrete company”, Technical Journal of Engineering and Applied
Sciences, Vol.3 (18), s: 2159-2162.
SPAGNOLI, P., CAETANO, A., 2012, “Personality and organisational
commitment, The mediating role of job satisfaction during socialisation”, Career
Development International, Vol. 17 No. 3, s: 255-275.
SPAIN, S.M., HARMS, P.D., LEBRETON, J.M., 2013, “The Dark Side of
Personality at Work”, Management Department Faculty Publications, Paper 99, s:
1-21.
SURESH, S., VENKATAMMAL, P., 2010, “Antecedents of Organizational
Citizenship Behaviour”, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology,
Vol.36, No.2, s: 276-286.
TAZEGÜL, Ü., SOYKAN, A., 2013, “The Determination of the Relationship
between Levels of Narcissim and Motivational Trends in the Individual Sports
Branches”, American Journal of Sports Science and Medicine, Vol. 1, No. 3, s: 37-
41.
WESNER, B.S., 2007, “Responding to the Workplace Narcissist”, Master of Arts,
Indiana University.
WESTERMAN, J.W., BERGMAN, J.Z., BERGMAN, S.M., DALY, J.P., 2012,
“Are Universities Creating Millennial Narcissistic Employees? An Empirical
Examination of Narcissism in Business Students and Its Implications”, Journal of
Management Education, Vol, 36, No. 1, s: 5-32.
YILDIZ, M.L., ÖNCER, A.Z., 2012, “Narcissism as a Moderator of the Relationship
between Organizational Trust and Organizational Citizenship Behaviour”,
International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 21, s: 212-222.
YÜCELER, A., 2009, “Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve
Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
22, s: 445-458.
ZHANG, J., LIU, Y., 2010, “Organizational Climate and its Effects on
Organizational Variables: An Empirical Study”, International Journal of
Psychological Studies, Vol. 2, No. 2, s: 189-201.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com