You are here

FARKLI KARİYER EVRESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİSİNİN YETERLİKLERİ

Share
COMPETENCY OF PRICIPLES ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS INTO DIFFERENT CAREER PHASES

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
495
Page Number-Last: 
512

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Diğer tüm örgütler gibi okullar da yöneticilerin yönetim süreçlerinde gösterdikleri beceri ve yeterliklerden etkilenmektedir. Okul yöneticilerinin belli başlı yönetici yeterliklerine sahip olmalarının yanında, eğitim örgütlerinin özgün durumunun ortaya çıkardığı bir takım özgün yeterliklere de sahip olması gerekmektedir. Bunun yanında okul yöneticisinin bu yeterliklere sahip olması aynı zamanda okulun diğer personeli olan öğretmenler tarafından ne yeterli görüldüğü de oldukça önemlidir. Bu çalışmada okul yöneticilerinin yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012/2013 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Büyükşehir ve farklı ilçelerden, farklı branş ve okullardan toplam 372 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Yöneticisi Yeterlikleri Anketi” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri mesleğe giriş evresinde tamamen yeterli düzeyindeyken ilerleyen yıllar ve kariyer evrelerinde doğrusal bir biçimde yeterli değil düzeyine doğru gerilemektedir. Ayrıca büyükşehir sınırları içerisinde görev yapan öğretmenler oldukça büyük bir oranda okul yöneticilerini yeterli bulmazken, ilçe merkezindeki öğretmenler büyük oranda okul yöneticilerini orta düzeyde yeterli yada tamamen yeterli bulmaktadır. Bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmaların bu farklılıkların anlamlılıkları üzerine odaklanacağı gibi bu farklılıkların daha iyi anlaşılmasına imkan verecek derinlemesine araştırmalar olarak tasarlanabilir. Ayrıca geleceğin potansiyel okul yöneticileri olan öğretmenlerin mesleğe giriş evresinden başlayarak mesleki gelişimlerinin desteklendiği ortamların sağlanmasına imkan verilmelidir. Bu şekilde öğretmenlerin hem okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin olumlu düşünceleri hem de mesleki gelişime duydukları ihtiyaç canlı tutulmuş olacaktır.
Abstract (2. Language): 
Schools are open to the effects of principles competency and skills in management process just like the other organizations. Principles need to have some unique competency and skills which educational organizations’ unique situation necessitates. By the way it is more important what teachers’ opinions about principles’ competency and skills because principles are expected to haunt their school staff. The aim of the study is to investigate competency of school principles according to the opinion of teachers. Study group consists of 372 teachers into different career phases and working in İstanbul in 2012-2013 academic year. The data are collected with “Questionnaire of Principles Competency” developed by the researchers. The results indicate that in the first phases teachers’ opinions about their principles are totally sufficient but in the latter phases their opinions decrease fractionally. By the way teacher who work for the schools in the downtown, don’t find their principles competency sufficient but the teachers who work for the schools in the county find their principles’ competency more sufficient than the former one. According to the result, future studies should focus on the significance of these differences. And more empirical researches which present data thoroughly are needed. As presumptive nominees for school principle, teachers professional development should be supported for strengthen their beliefs on administration.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2522

REFERENCES

References: 

AĞAOĞLU, E., ALTINKURT, Y., YILMAZ K. ve KARAKÖSE, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli). Eğitim ve Bilim, 37 (164), 159-175.
AUGTS, G. R, ve PEIRO J.M. (2003). Individual and Contextual Influences on Managerial Competency Needs. Journal of Management Development. 22, (10), 906-917.
AYDIN, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
BAKİOĞLU A. (1996). Öğretmenlerin Kariyer Evreleri (Türkiye’de Resmi Lise Öğretmenleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi: II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2 (2). 12-27.
BALCI, A. ve ÇINKIR, Ş. (2002). Türkiye’de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildiriler, (16-17 Mayıs) Ankara: Ankara Ünv. EBF.Yay.No:191.
BAŞAR, H. (1993). Eğitim Denetçisi. Pegem. Ankara.
Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticisinin Yeterlikleri 511
BURSALIOĞLU, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
BURSALIOĞLU, Z. (2003). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi EI Kitabı (5. Baskı). Ankara: Cantekin Matbaası
CAN, N. ve ÇELİKTEN, M. (2000). Türkiye’de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Süreci. Milli Eğitim, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/148/11.htm Erişim tarihi: 07/07/2013.
GAREİS, C. R. ve TSCHANNEN-MORAN, M. (2005). Cultivating principals’ sense of efficacy: Supports that matter. Paper to be presented at the annual meeting of the University Council for Educational Administration, Nashville, TN. http://coe.ksu.edu/ucea/2005/TschannenUCEA2005.pdf.
GÖKÇE, F. (2004). Okulda Değişmenin Yönetimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17 (2), 211-226
GÜMÜŞELİ, A. İ. (2006). Okul Müdürleri İçin Geliştirilen Liderlik Standartları ve Bu Standartlarla İlgili Türk Eğitimcilerinin Görüşleri. http://www.agumuseli. com. İndirme Tarihi:01.11.2012.
GÜNDÜZ, Y. (2013). Öğretmenlerin Kariyer Geliştirmelerinde Müdürlerin Liderlik Rolünün İncelenmesi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN: 1300-302X.
HALE, E. L, ve HUNTER N. M. (2003). Preparing School Principals: A National Perspective on Policy and Program Innovations. Institute for Educational Leadership, Washington, DC and Illinois Education Research Council, Edwardsville, IL.
İNANDI, Y. ve ÖZKAN, M. (2006). Resmi İlköğretim Okulları ve Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Müdürler Ne Derece Öğretim Liderliği Davranışları Göstermektedir? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (2).
KARADAĞ, E. (2011). Okul Müdürlerinin Niteliklerine İlişkin Olarak Öğretmenlerin Oluşturdukları Bilişsel Kurgular: Fenomonolojik Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 25-40.
KARAKUŞ, M ve TÖREMEN, F. (2006). Denetçi Gözüyle Yönetici Yeterlikleri: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 175-189.
KOCABAŞ, İ. ve KARAKÖSE, T. (2009). Ethics in School Administration. African Journal of Bussiness Management. 3(4), 126-130.
LEİTHWOOD, K. ve JANTZİ, D. (1999). The Relative Effects Of Principal And Teacher Sources Of Leadership On Student Engagement With School. Educational Administration Quarterly, 35, 679-706.
MACBEATH, J. (2004). The Leadership File. Glasgow: Learning Files Scotland
512
Mithat KORUMAZ & İbrahim KOCABAŞ
ONURAL, H. (2005). Üst Düzey Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Alanındaki Yeterlik Sorunu ve Nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı. 41, 69-85.
ÖZMEN, F.(2002). Eğitimde Okul ve Sınıf, Fırat Üniversitesi. Üniversite Kitabevi, Elazığ.
PİCKETT, L. (1998). Competencies and Managerial Effectiveness: Putting Competencies to Work. Public Personel Management, 27 (1), 103-115. SİEGAL, W., CHURCH, A. H., JAVİTCH, M., WACLAWski, J., BURD, S., BAZİGOS, M., ... ve BURKE, W. W. (1996). Understanding the management of change: an overview of managers’ perspectives and assumptions in the 1990s. Journal of Organizational Change Management, 9(6), 54-80.
ŞAHİN, A. E. (2000). İlköğretim Okul Müdürlerinin Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı.22, 243-260.
TABANCALI, E. ve KORUMAZ, M. (2014). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 139-156.
TÖREMEN, F. ve Kolay, Y. (2003). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler. Milli Eğitim, 160. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/toremen-kolay.htm. İndirme Tarihi: 05/07/2013
USDAN, M., McCLOUD, B. ve PODMOSTKO, M. (2000). Reinventing The Principalship leaderships for student learning, IEL, http://www.iel.org (erişim: 19.05.2013).
WOODS, E. G. (2000). Engendering School Leadership Through Strong İnstructional Leadership.NWREL. http://www.nwrel.Org/scpd/s›rs/9/9033. (erişim: 13.04.2013)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com