You are here

MİLLÎ KÜLTÜR VE FOLKLORUN TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ARACILIĞIYLA AKTARIMI

TRANSFER OF NATIONAL CULTURE AND FOLKLORE THROUGH TURKISH TEXTBOOK

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Folklore has a broad functional area. This function is also one of the first literary folklore products is encountered in language teaching. Folklore products, due to having too many functions, language teaching can be used as both vehicle and purpose. While folklore products, until children have learned the language, used as tool, they can be used as both vehicle and purpose to people have learned the language. Because language learning occurs in different ways, such as individuals with language learning languages learn other things. Only language teaching can be done with a normal text; but many of folklore products that belong to people who speak the language is transferred with with folk-arts text. There are products of folk culture, transfer of functions, regale, etc to give the values and moral education etc. Learning the language, the individual can obtain them. This transfer takes place in foreign language teaching as well as the teaching mother tongue. Folklore products can survive till now, and used in language teaching but they have become used more effectively in language teaching with transferring writing. Because these functions, as well as text to ensure the survival of folklore products must be present in textbooks. Folklore and culture can perform these functions with the Turkish textbook as a tool. In this study, students' textbooks in different provinces across the different folklore and cultural content of the texts in Turkish textbooks, teaching a language as a tool in terms of functions are investigated.
Abstract (Original Language): 
Folklor geniş bir işlev alanına sahiptir. Bu işlev alanlarından biri de folklor ürünlerinin dil öğretiminde karşımıza çıkan ilk edebi ürünler olmasıdır. Folklor ürünleri, çok fazla işlevlere sahip olmasından dolayı, dil öğretiminde hem araç hem de amaç olarak kullanılabilir. Folklor ürünleri, çocuk dili öğrenene kadar araç olarak kullanılırken dili öğrenmiş birey için de hem araç hem de amaç olarak kullanılabilir. Çünkü dil öğretimi farklı yöntemlerle gerçekleştiği gibi, birey dili öğrenirken dil ile birlikte başka şeyler de öğrenebilir. Normal bir metinle sadece dil öğretimi gerçekleşebilir ama folklor ürünü bir metinle o dili konuşan millete ait pek çok folklor unsurları da aktarılır. Örneğin, folklor ürünlerinin işlevleri arasında kültür aktarımı, hoşça vakit geçirtmek, değerler ve ahlak eğitimi vermek vardır. Birey dil öğrenirken bunları da edinebilir. Bu aktarım ana dili öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de gerçekleşir. Folklor ürünleri sözlü olarak günümüze kadar gelebilmiş ve dil öğretiminde kullanılmış fakat yazıya aktarılması ile dil öğretiminde daha etkin kullanılabilir hale gelmiştir. Çünkü folklor ürünlerinin metin olarak bu işlevlerini de devam ettirebilmesi için ders kitaplarında bulunması gerekir. Folklor ve kültürün bu işlevlerini gerçekleştirebileceği araç da Türkçe dersi ve kitaplarıdır. Bu çalışmada farklı illerde farklı ders kitapları olarak öğrencilerin karşısına çıkan Türkçe ders kitaplarındaki folklor ve kültür içerikli metinler, işlevleri bakımından bir dil öğretim aracı olarak incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Adler, Nancy J.( 1991). International Dimensions of Organizational Behavior. Boston: PWS-Kent.
Ayverdi, Semiha (2006). Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
Bascom, W. R. (2007). “Sözlü Geleneğin (Folklorun) Dört İşlevi”, (Çev.: Aysıt Tansel), Folklor / Edebiyat52,(2007/4) : 7-28.
Boratav, P. N. (1982). Folklor ve Edebiyat I, İstanbul.
Coşkun, H. (1996). Eğitim Teknolojisi ve Kültürlerarası Eğitim Bağlamında İlköğretim İkinci Sınıf Türkçe ve Almanca Ders Kitaplarının İçerik Sorunları., Türkiye’de ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları, Ankara: Türk Alman İşleri Kurulu Yayın Dizisi.
Gökalp, Z. (2006). Türkçülüğün Esasları. Ankara: Elips Kitap.
Gözaydın, N. (1998). “Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri I” Türk Dili, 561: 196-202.
Gürçayır, S. (2007). “Finlandiya’da Millî Kimliğin Gelişimi ve Folklor” Millî Folklor,74: 144-152.
Güvenç, B. (1974). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Küçük, S. (2011) “Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Bir Kavram-Model Denemesi ve Türkçe Ders Kitapları” TÜBAR, 29: 227-260
Kutlu, M. M. (2009). “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitime Yönelik İlk Adım: Halk Kültürü Dersi” Millî Folklor, 82: 13-18.
Lundberg, G. Ve diğerleri (1970). Sosyoloji Cilt I. Çev. Ö. Ozankaya. Ankara: Ayyıldız Matbaası. MEB (2009). “Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği” (Resmi Gazete31 Aralık 2009) 1 Mayıs 2012. http://mevzuat.meb.gov.tr/html /27449_0.html
MEB (2006). Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
MEB (2009). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (1-10. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları,.
Millî Eğitim Bakanlığı. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazete.
Oğuz, M. Ö. (2007). “Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim” Millî Folklor, 74: 5-8.
Oğuz, M. Ö (2004). “Açılış Konuşması” Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri (Yayına Haz: Oğuz, M. Öcal ve S. Tuba Özkan). Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
Oğuz, Ö. (2008). “Folklor ve Kültürel Mekân” Millî Folklor, 76: 30-32.
Owen, M.T. (2005) “Folklor ve Popüler Kültür (Çev: Selcen Gürçayır)”. Millî Folklor, 65: 37-42.
T.C Maarif Vekaleti (1946). Cumhurbaşkanı, başbakanlar ve millî eğitim bakanlarının millî eğitimle ilgili söylev ve demeçleri. Ankara: MEB Yayınları.
Yıldırım, D. (2000). “Tarihî Süreç İçinde İletişim Odakları, Ağları ve İşlevleri [XIII.-XX. Yüzyıllar Aralığı Türkiyesi]”, Türk Dünyası, 10: 327-353.
Yılmaz, A. (2012). “İlköğretim Okulları Seçmeli Halk Kültürü Dersi Öğretim Programlarının Sınıflar Düzeyinde Karşılaştırılması” Millî Folklor. 93: 112-124.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com