You are here

ENGELLİLERE YÖNELİK E-ÖĞRENME ORTAMLARI KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ

CONTENT ANALYSIS OF THE GRADUATE THESIS ON E-LEARNING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the current study, it was aimed to investigate the post graduate theses carried out over using e-learning media in the education of the handicapped, and to come up with a new perspective for the future studies in this issue. The related post graduate theses were obtained the search in CoHE National Thesis Centre. This study is limited to 36 post graduate theses carried out up to 2015 in this issue. A qualitative research method and descriptive statistical analysis methods were used in the study. It was found that there was an increase in the number and variety of the post graduate theses completed in the issue of using e-learning media for the handicapped people between the years 1986 – 2009 but that there became a decrease after the year 2009 again. It was also determined that these studies were carried out mostly over “seeing” and “hearing” disability types and that more than half of target mass of the investigated issues were carried out in the primary education and a great majority were conducted in the institutes of applied sciences. At the end of the study, the tendencies regarding using e-learning media in the education of the handicapped were mentioned.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, engellilerin eğitiminde e-öğrenme ortamlarının kullanımı konusunda 1986-2015 yılları arasında yapılan lisansüstü tezler incelenerek, bu konuda yapılacak yeni çalışmalara farklı bir bakış açısı getirmek amaçlanmıştır. İlgili lisansüstü tezler; Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde yapılan tarama sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma, ilgili konuda yapılan 36 lisansüstü tezle sınırlıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve betimsel istatistik analizi kullanılmıştır. Türkiye’ de engellilerin eğitiminde e-öğrenme ortamlarının kullanımı konusunda 1986-2009 yılları arasında tamamlanan lisansüstü tezlerin sayısında ve konu çeşitliliğinde bir artışın, 2009 yılından sonra ise tekrar bir azalmanın yaşandığı tespit edilmiştir. Bu tezlerin en fazla “görme” ve “işitme” engel türlerinde yapıldığı, büyük bir kısmının fen bilimleri enstitülerinde tamamlandığı ve çalışılan konuların hedef kitlesinin yarısından fazlasının ilköğretim seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda engellilerin eğitiminde e-öğrenme ortamlarının kullanımı konusundaki eğilimlerden bahsedilmiş ve ileride yapılacak çalışmalar için bazı öneriler getirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Arı, M., ve Bayhan, P. (1999). Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim. İstanbul:Epsilon Yayıncılık.
Aruk, İ. (2008). Bilişim Teknolojilerinin Zihinsel Engellilerin E-Eğitiminde Kullanılması ve Örnek Bir Uygulama Geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
Batu, E. S. ve Kırcaali-İftar G. (2005). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Veri analizi el kitabı. 3.Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Coşkun, İ., Dündar, Ş., ve Parlak, C. (2014). “Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013)”. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.
Çakmak, E. K., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B. S. ve Marangoz, M. (2015). “2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1): 128-160.
Çakmak, E. K., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş. B., Ülker, Ü., Ünsal, N. Ö., Boz, K..ve Bahadır, H. (2016). “2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1): 80-108.
Çıkrıkçı, Ö. ve Erzen, E. (2016). “Cinsiyetin Akademik Erteleme Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4): 750-761.
Eskinazi, S. (2011). Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Eğitimi Veren Bir Web Sitesi Uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Ergüney, M. (2015). “Uzaktan Eğitimin Geleceği: MOOC (Massive Open Online Course)”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4): 15-22.
Engellilere Yönelik E-öğrenme Ortamları Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 24, Aralık 2016
965
Fırat, T. (2014). “Farklı Eğitim Kademelerinde Görev Yapacak Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18): 597-628.
Goldman, R. S. & Pellegrino, W. J. (1987). “Information Processing and Educational Microcomputer Technology: Where Do We Go From Here?”. Journal of Learning Disability, 20(3), 144–154.
Göktaş G.A. (2005). Fiziksel Engelliler İçin Bilgisayar Kullanımını Kolaylaştıran Bir Devre Tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). “Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(1): 177-199.
Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Göker, H., Özaydin, L., & Tekedere, H. (2016). “The Effectiveness and Usability of the Educational Software on Concept Education for Young Children with Impaired Hearing”. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(1), 109-124.
Gündüz, S., ve Odabaşı, F. (2004). “Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48.
İpek, İ., Sözcü, Ö. F., ve Ziatdinov, R. (2013). “Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri”, Akademik Bilişim Konferansı, 23-25 Ocak, Antalya.
İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
Hanife GÖKER-Hakan TEKEDERE
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 24, Aralık 2016
966
Kalkınma Bakanlığı (2012). “Bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesi projesi 1. odak grup çalışması değerlendirme raporu”. http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/doc/8a3247663cd49329013cf40321e..., Erişim tarihi: 19.04.2016.
KAMİS. (2009). Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi, 9 Aralık 2016 tarihinde http://kamis.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
Kaplan-Leiserson, E. (2002). Glossary. 9 Kasım 2016 tarihinde http:www.learningcircuits.org/glossary.html adresinden alınmıştır.
Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Kıvrak, H. (2013). İşaret Dili Hareketlerinin Bir İnsansı Robot Tarafından Taklit Yoluyla Gerçeklenmesi ve Öğrenilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kuzgun, Y., ve Deryakulu, D. (2004). Bireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları. Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Lerner, J., Mardell, C. C. & Goldenberg, D. (1987). Special education for the early childhood years. New Jersey:Englewood Cliffs Prentice-Hall.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. California: SAGE publications Inc.
Neuman, W. L. (2006). Basics of social research: qualitative and quantitative approaches (2nd ed.). Allyn & Bacon, Incorporated.
Öztürk, E. K. (2011). Fiziksel Engelliler İçin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli Önerisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Sakarya, A. (2011). Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Moodle Ortamında Bir Uzaktan Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
Seo, Y. J., & Woo, H. (2010). “The Identification, Implementation, and Evaluation of Critical User Interface Design Features of Computer-
Engellilere Yönelik E-öğrenme Ortamları Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 24, Aralık 2016
967
Assisted Instruction Programs in Mathematics for Students with Learning Disabilities”. Computers & Education, 55(1), 363-377.
Stemler, S. (2001). “An Overview of Content Analysis. Practical Assessment ”. Research & Evaluation, 7(17), 137-146.
Şılbır, L. (2011). İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Okuma Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görsel Yardım Paketi: GÖRYAP. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, A., Şentürk, U., & Ramazanoğlu, F. (2014). “Bedensel Engellilerde Spor Konulu Araştırmaların İçerik Analizi”. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, 9(1-2): 28-42.
Topaloğlu, M. (2008). Zihinsel Engelli Çocukların Uzaktan Eğitimi ve Web Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
TBD. (2014). Türkiye Bilişim Derneği 31. Ulusal Bilişim Kurultayı "Bilişimle engelleri kaldırıyoruz çalıştayı toplantı raporu”. http://www.engelsizbilisim.org/ wp-content/uploads/TBD-Bili%C5%9Fimle-Engelleri-Kald%C4%B1r %C4%B1yoruz-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay2014.pdf, Erişim tarihi: 20.05.2016.
W3C. (2010). Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 2.0, TC. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı. http://eyh.aile.gov.tr/data/544e4b3a369dc31804405aa5/w3c_web_erisibilirl..., Erişim tarihi: 09.12.2016.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com