You are here

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ MÜZİK MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

MUSIC ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS BIBLIOMETRIC PROFILE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to evaluate the bibliometric characteristics of the musical articles published in scientific journals (i.e. e-journals, university journals and publishing concerns) in Turkey between 2000 and 2007. The study is designed as a descriptive screening model. The data were collected from the university libraries, archives and web searches. The number of authors, publication dates and citation frequencies of the articles; and the journals which the articles were published were evaluated. Two hundred seven articles were evaluated. The authors who wrote most are established. It has been determined that most of the articles were written by a single author. There was an increment on the literature on musics and the frequency of their citation within last year. The number of references used in each article was between 3 to 9; which books were the most citated group. Additionally the most frequently citated authors were also defined.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki bilimsel dergilerde (e-dergi, yayınevi dergileri, üniversite dergileri) 2000–2007 yılları arasında yayımlanan müzik makalelerinin bibliyometrik profilini incelemektir. Bu çalışma tarama modelinde yapılmış, “betimsel” bir araştırmadır. Araştırmada verilere, üniversite kütüphanelerinden, müzik makalelerinin yayınlandığı fakülte, enstitü, yayınevi dergilerinin web sayfalarının taranması ile ulaşılmıştır. Araştırmada; 2000-2007 yılları arasında yayınlanmış 207 adet makale ve bu makalelere ait 2020 atıf incelenmiştir. En çok makale yazan yazarlar saptanmış, makalelerin büyük bir oranının tek yazarlı olduğu, son yıllara doğru makale yayın sayısının ve atıf sayısının arttığı tespit edilmiştir. Makalelerde en az 1, en fazla 37 kaynak kullanımı ile ortalama kaynak kullanımının 9.7 oranında olduğu saptanmış, en sık atıf yapılan isimler belirlenmiş ve kaynakçalarda büyük oranda kaynak türü olarak kitaplardan faydalanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-16

REFERENCES

References: 

AL, Umut ; TONTA, Yaşar (2004). “Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik
Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar”, Bilgi Dünyası, (5)1:19-47
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/citationanalysis.pdf (adresinden erişildi)
AL, Umut (2005). “Çok Yazarlılığın Bilimsel İletişimdeki Yeri”, Ankara, TKD
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/multipleauthorship.pdf(adresinden erişildi)
AL, Umut; COŞTUR, Recai (2007). “Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Türk
Kütüphaneciliği, 21(2):142-163
AL, Umut ;TONTA, Yaşar (2007). “Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik
Analizi” Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, H.Ü Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü 24-26 Ekim 2007, Ankara.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/Bibliometric-Analysis...
Use-Data.pdf (adresinden erişildi)
AL, Umut ;TONTA, Yaşar (2007). “Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir
İnceleme” Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara.
Bildiriler. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/CDMB-2.pdf (adresinden erişildi)
AL, Pınar ; AL, Umut ve BAHŞİŞOĞLU, K. Hatice (2004). “ Science Citation Index’de
Hacettepe Üniversitesi: 1975-2003”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,
21(2),
ATILGAN, Doğan ; ATAKAN, Cemal ve BULUT, Burcu (2008). “Türkçe Kütüphanecilik
Dergilerinin Atıf Analizi”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 22(4).
BİRİNCİ, G. Hatice (2008). “Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi”, Bilgi
Dünyası, 9(2): 348-369.
BAKER, David (1978). “An Exploratory Bibliometric Anaysis of the Literature of Music
History”, Journal of Librarianship and Information Science, vol.10, no. 3, 182-200.
ECE, S. Ahmet (2007). “Türkiye’ de Sosyal Bilimler Veri Tabanında Müzik ve Müzik
Araştırmalarının Yayınlandığı Bilimsel Süreli Yayınların İncelenmesi (2000-2006)” ,Uluslar
arası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2).
UÇAK, Ö. Nazan ; AL, Umut (2009). “Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi: Bir Atıf
Analizi Çalışması”, Bilgi Dünyası, 10(1).
KARTALTEPE, Nihal ; YOZGAT, Uğur (2009). “Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre
Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış
Bildirileri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 4(1).
YILMAZ, Murat (1999). Kütüphane ve Bilgi Bilimi Açısından Bibliyometrinin Önemi,
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
LAROUSSE, M, 1990:cilt.2,sayf.356

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com