You are here

Savaş Kavramı Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri (Kafkas Üniversitesi Örneği)

University Sutudents’ Opinions on War

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine students’ opinions about the concept of war. A twenty-four item questionaries was prepared for the study. In this survey, averages of student responses about the concept of war was determined. However, the differences between genders and school types regarding the concept of war estimated. The research was completed in the department of Education Guidance and Counselling students Faculty of Education, students in the department of History, Faculty of Literature and sciences, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Religious Culture and Moral Knowledge, Faculty of Theology. With the results of the study related to χ2 singificant differences were observed in three items in terms of gender and singificant differences were observed in nine items regarding school types.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin savaş kavramına yönelik görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada kullanılmak üzere yirmi dört sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Uygulamalardan sonra öğrencilerin cevaplarının madde ortalamaları tespit edilmiştir. Bununla beraber savaş kavramına yönelik maddeler arasında cinsiyet ve okul türü ile ilgili farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Çalışma Eğitim Fakültesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (RPD) öğrencileriyle, Fen Edebiyat Fakültesinde Tarih Bölümü öğrencileriyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümü öğrencileriyle İlahiyat Fakültesi’nde ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileriyle gerçekleşmiştir. Veriler üzerinde yapılmış olan χ2 (Ki-kare) analizleri incelendiğinde, yirmi dört madde arasında, cinsiyet açısından grupların, üç maddede anlamlı farklılık gösterdiği; okul türü bakımından ise dokuz maddede anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akad Mehmet, T. (2011). Modern Savaşın Temel Kavramları, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Aktaş, Ö. (2012). Tarih Eğitiminde Savaş ve Barış, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Bayat, M. (1985). Harp ve Sulh (III), Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 5, Temmuz,
66-73.
Büyüköztürk Ş. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
Clausewitz, Carl V. (1984). Harp Üzerine, Çev. H. Fahri Çeliker, Ankara: Genelkurmay
Basımevi.
Cooper, P. (1965). The Development of the Concept of War, Journal of Peace Research,
vol.2, no.1, 1-17.
Droba D. D. (1931a). Attitude Toward War, Scale no.2, form A, (Edited by L.L
Thustone),İllinois: The University of Chicago.
Droba D. D. (1931b). Attitude Toward War, Scale no.2, form B, (Edited by L.L Thustone),
İllinois: The University of Chicago.
Droba, D. D. (1931c). A Scale of Militarism- Pasifism, Journal of Educational Psychology,
22, 96-111.
Droba, D. D. (1931-1932). Effect of Various Factor on Milirarism- Pacifism, Journal Of
Abnormal & Social Psychology, 26, 141-153.
Duffy, E. (1942). Attitudes of parents and daughters toward war and toward the treatment
of criminals. The Psychological Record, June, IVi (23), 367-372.
Falls, C. (1947). The place of war in history, Oxford University Press, Amen House
FC. 4, Geofrey Cumberlege Publisher to the University, London, Edinburg,
Glasgow, New York, Toronto, Melbourne, Cape Town, Calcutta, Medres.
Hakvoort, I. (2006). Conceptualization Peace and War Childhood Through Adolescence,
Academis Proefschrift, Amsterdam: Universiteit Van Amsterdam.
Hakvoort, I. (1997a). Interview- Manual, Semi –Structured Interview- Produce to Assess
the Conceptions of peace, War, and Strategies to attain Peace, Netherlands:
Department of Developmental Psychology, University of Amsterdam.
55
Savaş Kavramı Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri
(Kafkas Üniversitesi Örneği)
Hakvoort, I. (1997b). Coding-Manual, Conceptions of Peace, War, and Strategies to
attain Peace, Netherlands: Department of Developmental Psychology,
University of Amsterdam.
Hakvoort I, Hagglund S, & Oppenheimer, L. (1998). Dutch and Swedish Adolescents’
understanding of Peace and war. In J-E. Nurmi (Ed). Adolescents, Cultures
and Conflicts: Growing Up in Contemporary Europe, MSU Series on
Children, Youth and Family, New Yorrk: Garland75-105.
Hakvoort, I. and Hagglund, S. (2001). Giving voice to children’s on peace. In. D. Christie,
R. Wagner & D. Du. Nann Winter (Eds). Peace, Conflict and Violence:
Peace Psychology for the 21st Century (324-329) New Jersey: prentice
Hall.
Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset
Tesisleri.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Neilberg, S. M. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, Çev. Mehmet Tanju Akad, İstanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
Oktay, C. (2012). Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
Oruç, Ş. (2002). İlköğretim İkinci Kademede Görev Yapan Tarih Öğretmenlerinin Savaş
Konularının Öğretimine İlişkin Tutumları, Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Özdal, A. (2008). Türklerin Savaş Sanatı, İstanbul: Doruk Yayımcılık.
Pihlblad, C. T. (1935). Student Attitudes Toward War, Sociology and Social Research,
vol. XX, No (2), November- December, 248-254.
Porter, E. (1926). Student Opinion on War, an investigation, Unpublished Doctoral
Thesis, İllinois: The University of Chicago.
Shaw, E. M. and Wright, M. J. (1967). Scales For The Measurement of Attitudes, New
York, San Francisso, Toronto, London, Sdney: McGraw- Hill Book
Company,
Stagner, R. (1942). Some factors related to Attitude toward War, The Journal of Social
Psychology S.P.S.S.I Bulletin, 16, 131-142.
Uşaklı, B. (2008). Savaşın Dönüşümü ve Teknoloji, Ankara: Lalezar Kitabevi.
Yalçınkaya, H. (2008). Savaş, Ankara: İmge Kitabevi.
Zubin J. and Girstle M. (1937). An Empirical Scale for Measuring Militarism- Pacifism,
The Psychologogical Record, Vol.1, No.2, March, 27-32

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com