You are here

MALATYA HALKEVİ ÖNCÜLÜĞÜNDE KUTLANAN TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ (1932-1951)

SAVINGS AND NATIONAL PRODUCTS WEEK’ ACTIVITIES CELEBRATED BY MALATYA COMMUNITY CENTER (1932-1951)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
“Saving” means “being prudent” among the people. It means the use of the resources that people have in the most proper and intelligent manner. The idea of saving in Turkey started with the foreign indebtedness and foreign commercial agreements in the last period of the Ottoman State. The establishment of the Duyûn u Umûmîye İdaresi (the Management of General Debts) and financial imprisonments caused that the National Economy idea was shaped in the minds of the Ottoman intellectual people in the late 19th Century. The National Economy idea came to the forefront in the management of İttihat and Terakki. The National Economy policy stayed in power until the end of the 1st World War. However, the harsh conditions of the war years left major wreckages to the newly established Turkish state in terms of finance and economy. The TBMM Government took extraordinary measures and started a new economic process that was based on the Misâk-ı Millî (National Oath) principles. The Izmir Economy Congress, which convened between the dates February 17-March 4, 1923, the decisions of the Misâk-ı İktisadî (Economic Oath) were accepted. In the period when the fruits of the economic campaign were being received, an economic crisis surrounded the world as of 1929 and influenced Turkey, and the war-winds that blew after this crisis caused that the economic balance went upside-down. As of 1929, Turkey took some precautions against the World Economic Crisis. In order to perform them, a new institution, the National Economy and Savings Association, was established. The association was welcomed with great interest in a short time, and opened 273 branches throughout the country. The activities of the association were intended to teach how national capital could be saved with the help of national saving. For this purpose, as of 1929, every year Savings and National Products Weeks were organized on 12-18 December. Savings and National Products Week activities were celebrated with great enthusiasm in the whole country as well as in the Malatya Community Center.
Abstract (Original Language): 
Tasarruf, halk arasında tutumluluk demektir. İnsanların sahip oldukları kaynakların en uygun ve akılcı bir şekilde kullanması anlamına gelmektedir. Türkiye’de tasarruf fikri, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ticârî antlaşmalar ve dış borçlanmalarla birlikte düşünülmeye başlanmıştır Duyûn-u Umûmîye İdaresi’nin kurulması ve mâli tutsaklık, XIX. Yüzyıl sonlarında Osmanlı entelektüelinin zihninde Millî İktisat düşüncesinin belirmesine neden olmuştur. Millî İktisat düşüncesi, İttihat ve Terakki yönetimiyle de ön plana çıkmıştır. Millî iktisat politikası, I. Dünya Harbi sonuna kadar uygulamada kalmıştı. Fakat savaş yıllarının zorlu koşulları, yeni kurulan Türk devletine malî ve iktisâdî bakımdan büyük bir enkâz bırakmıştı. TBMM Hükümeti, olağanüstü tedbirler alarak Misâk-ı Millî ilkelerine dayanan yeni bir ekonomik süreç başlatmıştı. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisât Kongresi’nde Misâk-ı İktisadî kararları kabul edilmişti. Başlattığı iktisadî seferberliğin meyvelerini almaya başladığı dönemde, 1929’dan itibaren dünyayı etkisi altına alan iktisâdî buhran, Türkiye’yi de etkilemiş, ardından esen savaş rüzgârları iktisâdî dengeleri alt-üst etmişti. Türkiye, 1929’dan itibaren Dünya iktisâdî buhranına karşı bazı önlemler almıştı. Bunların gerçekleştirilebilmesi için yeni bir kurum olarak Millî İktisât ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştu. Cemiyet, kısa süre içinde ilgi görmüş ve ülke genelinde 273 şube açılmıştı. Cemiyetin faaliyetleri, millî tasarruflardan millî sermayenin nasıl birikebileceğini öğretmekti. Bunun için 1929 yılından itibaren her yıl 12-18 Aralık’ta Tasarruf ve Yerli Malı Haftaları düzenlenmeye başlandı. Yerli Malı ve Tasarruf Haftası Etkinlikleri, yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da coşku içinde yaşanan bir hafta olmuştur.

REFERENCES

References: 

1-Resmî Yayınlar
Ayın Tarihi, c.23, S.69, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929.
CHP, 1937 Yıldönümü Broşürü, Geçen Yılda Halkevleri Nasıl Çalıştı?, Ankara 1937.
CHP, 1939’da Halkevleri, Ankara, 1939.
CHP, Halkevleri Halkodaları 1932-1942, Ankara, 1943.
Millî İktisât ve Tasarruf Cemiyeti Nizamnamesi, Hakimiyet-i Milliye Matbaası,
Ankara, 1929.
2-Tetkik Eserler ve Makaleler
Afetinan, A., İzmir İktisat Kongresi ( 17 Şubat - 4 Mart 1923 ), TTK., Ankara, 1989.
Arıkan, Zeki, Halkevlerinin Kuruluşu ve Tarihsel İşlevi, Ankara Üniversitesi Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, c.6, S.23, 2002.
Aydın, M., Yeni Türk Devleti ve Misâk-ı Millî, Türkler, c. 16, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara, 2002.
Aydın, M.,. Atatürk ve Malatya, Malatya, 2006.
Aydın, M., The Role Of Community Centers in Education Throughout Historical
Process and The Example of Malatya Community Center (1932-1951),
International Conference on Research in Education and Science (ICRES),
May 19-22, , Bodrum, Turkey, 2016, pp.1709-1723.
Aydın, M., Aydın, M. K., Türk İnkılâbı Tarihi, 2. Baskı, Azim Matbaası, Ankara, 2011.
Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 6.Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul,
1988.
Derin, H., Türkiye’de Devletçilik, İstanbul, 1940.
Duman D., “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
Dergisi,c.1/2, (Mart), 1992, ss.127-143.
Duman D., “Yerli Malı Haftaları”, Tarih ve Toplum, 19/111,( Mart), 1993, ss.143-
147.
Duru, Bülent, “1931 Tasarruf Yılı: Tek Partili Dönemin Başlangıcı”, Açıklamalı
Yönetim Dizini 1929-1939, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Ankara, 2007, ss.229-238.
Elman, A. Ş., Dr. Reşit Galip, Ankara, 1955.
Gökalp, Z., “Millet Nedir? Milli İktisât Neden İbarettir”, İktisâdiyât Mecmuası,
c.1/1, 1331/1916.
Gökalp, Z., Makaleler VIII (Hazırlayan: Ferit Ragıp Tuncor), T.C. Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara, 1981.
Kartopu, S. (2012). Duyun-u Umumiye İdaresi ve İdareyle İlgili Görüşler, GJEBS
Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme
Çalışmaları Dergisi, (Winter-2012),1/2, ss.32-40.
Keskinkılıç, E., “Duyun-u Umumiye İdaresi”, Türkler 14, 371-380, Ankara, 2002.
Kütükoğlu, M., “Balta Limânı Muahedesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.
c. 5, 1992, ss.38-40.
Malatya Halkevi Öncülüğünde Kutlanan Tasarruf Ve Yerli Malı Haftası Etkinlikleri
(1932-1951)
131
Meray, S. L., Lozan Barış Konferansı / Tutanaklar-Belgeler, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul, 2001.
Ökçün, A. G., Türkiye İktisat Kongresi, 1923, Izmir: Haberler, Belgeler, Yorumlar,
Ankara, 1968.
Önsoy, R., Mali Tutsaklığa Giden Yol: Osmanlı Borçları (1854-1914), Turhan
Kitapevi, Ankara, 1999.
Özacun, O., “Halkevlerinin Dramı”, Kebikeç, 11/3, 1996.
Özdemir, Y., Aktaş, E., “Halkevleri 1932’den 1951’e”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, S.45, Erzurum, 2011, ss., 235-262.
Özer, S., “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Çerçevesinde Yerli Malı ve Tutum Haftası
Kutlamaları”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/5, (Spring 2013), 2013,
p. 595-613.
Şeker, M., “Osmanlı Devletinde Mali Bunalım ve İlk Dış Borçlanma”, Cumhuriyet
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 2007.
Tekinalp, “Milli İktisada Doğru”, İktisâdiyât Mecmuası, 1/18, 1332/1917.
Toksoy, N., Halkevleri, Bir Kültürel Kalkınma Modeli Olarak, Ankara, 2007.
Toprak, Z., İttihat-Terakki ve Devletçilik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.
Toprak, Z., Millî İktisat-Millî Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.
3-Süreli Yayınlar
Fırat Gazetesi, 10 Birinci Kanun 1934 Salı.
Fırat Gazetesi, 13 Birinci Kanun 1934 Perşembe.
Fırat Gazetesi, 11 İlk Kanun 1935 Çarşamba.
Fırat Gazetesi, 18 İlk Kanun 1935 Çarşamba.
Fırat Gazetesi, 11 İlk Kanun 1936 Cuma.
Fırat Gazetesi, 25 İlk Kanun 1936 Cuma.
Fırat Gazetesi, 24 Birinci Kanun 1937 Cuma.
Fırat Gazetesi, 8 Birinci Kanun 1939 Cuma.
Fırat Gazetesi, 14 Birinci Kanun 1943 Salı.
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 14 Kânunuevvel 1929 Cumartesi.
Hizmet Gazetesi, 14 Kânunuevvel 1929 Cumartesi.
Ünal Gazetesi, 16 Birinci Kanun 1935 Pazartesi.
Yeni Malatya Gazetesi, 10 Birinci Kanun 1931 Perşembe.
Yeni Malatya Gazetesi, 17 Birinci Kanun 1931 Perşembe.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com