You are here

İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerine İngilizce Kelime Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi

The Effect of Teaching English Vocabulary to Third Graders through Educational Games on Academic Achievement

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effect of teaching English vocabulary through educational games on primary school third graders’ academic achievement. The study was carried out with pre-test post-test experimental design with a control group. The sampling of the research consists of the third grade students of the Karsiyaka Primary School, in Devrek, Zonguldak, in the spring term of 2014- 2015 academic year. The research groups were formed by using k- means cluster analysis method. Two groups, both consisting of 35 students were formed at the beginning of the study. Groups were named as control group and experimental group. While English vocabulary was taught through the use of educational games in the experimental group, third grade English textbook activities without educational games were used in the control group. During the five weeks of experimental study, the experimental group was involved in three different games such as warm-up, full-of-activity and relaxing each week. In the study, the data were obtained through a multiple choice vocabulary achievement test developed by the researcher. The results were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows. During the analysis, in order to test the hypotheses, t-test for dependent and independent variables were used. The results show that there is a significant difference between the academic success of the experimental and control group in favor of the experimental group (p< 0.05). Based on the results, it could be said that educational games should be used in the teaching of English vocabulary to young learners.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine İngilizce kelime öğretiminde eğitsel oyunların başarıya etkisinin incelenmesidir. Araştırma deneysel yöntemin ön-test son-test kontrol gruplu modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2014- 2015 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde Zonguldak ili Devrek ilçesi Karşıyaka İlkokulu’na devam eden üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma grupları, kümeleme analizinin k-ortalamalar yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırma, deney grubunda 35, kontrol grubunda 35 olmak üzere toplamda 70 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda İngilizce kelime öğretimi eğitsel oyunlar ile yapılırken kontrol grubunda üçüncü sınıf İngilizce ders kitabında yer alan eğitsel oyun dışı etkinlikler ile yapılmıştır. Beş hafta süren deneysel çalışmada, deney grubuna her hafta ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici oyun olmak üzere üç farklı oyun uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen çoktan seçmeli başarı testi kullanılmıştır. Başarı testi ile elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz aşamasında denencelerin sınanması amacıyla bağımlı ve bağımsız değişkenler t-testi kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre eğitsel oyunlar ile İngilizce kelime öğretimi yapılan deney grubunun akademik başarısı ile oyun dışı etkinlikler kullanılarak İngilizce kelime öğretimi yapılan kontrol grubunun başarısı arasında deney grubunun lehinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0.05). Bulgulara dayalı olarak İngilizce derslerinde çocuklara kelime öğretimi amacıyla eğitsel oyunların faydalı olduğu söylenebilir.
787
804

REFERENCES

References: 

Anşin, S. (2006). Çocuklarda Yabancı Dil Öğretimi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi6, 9-20.
Aktaş, T., ve İşigüzel, B. (2013). Erken Yaşlarda Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi Kuram ve Uygulama.(1. Basım). Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.
Aydemir, Ö. (2007). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin İngilzce Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Başarı Başarısızlık Yüklemeleri. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları (Gaziantep İli Örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6- 9 Temmuz. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya.
Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Anı Yayıncılık.
Bür, B. ve Aycan, A. (2013). Birinci Yabancı Dil Olarak Öğrenilen İngilizcenin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızcanın Öğrenim Sürecine Etkisi. Turkish Studies, 8 (10), 193- 207.
Chou, M. (2012). Assesing English vocabulary and enhancing young English as a Foreign Language (EFL) learners' motivation through games, songs and stıries. Education 3- 13, 43(3), 284- 297.
Dağlıoğlu, Ö. (2015). İlkokul İngilizce 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı. (1. Basım). Ankara: Bilen Yayınları.
Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretilen Sınıflarda Oyunlarla Sözcük Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsü, Ankara.
Gülsoy, T. (2013). 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
Hashemi, M. ve Azizinezhad, M. (2011). Teaching English To Children: A Unique, Challenging Experience For Teachers, EffectiveTeaching Ideas . Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 2083- 2087.
Hisar, Ş. G. (2006). 4. ve 5. Sınıf Derslerinde Kullanılabilecek Etkili Öğretim Yöntemleri Üzerinde Deneysel Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
İ. IŞIK, N. SEMERCİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 7(1): 787-804
803
Kalaycıoğlu, H. E. (2011). The Effect of Picture Vocabulary Games and Gender on Four Year- Old Children’s English Vocabulary Performance: An Experimental Investigation. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsü, Ankara.
Kara, M. (2010). Oyunlarla Yabancılara Türkçe Eğitimi. TÜBAR (27), 407- 421.
Kuşçu, E. (2011, Ekim). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulan Fransızca Öğretimi Ders Materyallerinin Metotsal Yönden İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Lin, H. (2014). Effectiveness of Interactivity in a Web-based Simulation Game on Foreign Language Vocabulary Learning. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 182(2015), 313- 317.
MEB, (2013). İlköğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı, Ankara. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=214 adresinden 10.03. 2016 tarihinde indirilmiştir.
MEB, (2009). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyun Etkinliği-1, Ankara, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Oyun%20Etkinl... adresinden 01.03.2016 tarihinde indirilmiştir.
Mubaslat, M. M. (2012). The Effect of Using Educational Games on the Students' Achievement in English Language for the Primary Stage Files Eric. Kasım 11, 2015 tarihinde ERIC: files.eric.ed.gov/fulltext/ED529467.pdf adresinden alındı.
Orhan, A.Y.; Günel, Ö. ve Karadeniz, S. (2015).Fun With Teddy 3, 2014-2015 öğretim yılı ders ve çalışma kitabı, Ankara: TED Yayınları.
Papatğa, E. (2012). Otizmli çocukların oyun becerileri ile davranış ve sosyal beceri özelliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Stakanova, E., ve Tolstikhina, E. (2014). Different Approaches to Teaching English as a Foreign Language to Young Learners. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 146, 456- 460.
Taheri, M. (2014). The Effect of Using Language Games on Vocabulary Retention of Iranian Elementary EFL Learners. Journal of Language Teaching and Research, 5(3), 544- 549.
İ. IŞIK, N. SEMERCİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 7(1): 787-804
804
TDK, (2016). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts adresinden 08.03.2016 tarihinde indirilmiştir.
Tosuncuoğlu, İ. (2013). Başarılı Bir Üniversite Dil Programına Doğru. E- Journal of Nw World Sciences Academy, 2.
Uçar, N. (2015). Kümeleme Analizi (Cluster Analysis). (Editör: Ş. Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 350- 278). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com