You are here

Bir İmalat İşletmesinde Çok Aşamalı Üretim - Stok Planlaması

Multi-Stage Dynamic Production Stock Planning Which Performed In West Machine Company

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In today's world, production of goods and service is an important indicator of a country's development and competitiveness. Unnecessary stock holding increases costs Production stock planning is a way that helps the company to meet its demands and to have minimum costs. This study is about production stock planning which has a dynamic structure. In first section, terms about production and in second section the concept of stock are introduced. In third section dynamic programming approach which forms the basis of practice study is explained. In the last section multi-stage dynamic production stock planning which performed in West Machine Company is presented.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; izmir 'de kurulu Batı Makine Sanayiinin ürettiği Büyük boy mutfak seti' 1997 yılı aylık talep miktarlarını karşılayacak minimum maliyetli üretim planı elde edilmiştir. Çok aşamalı üretim stok planlaması olarak tespit edilen söz konusu problem için optimal çözümü sağlayacak yaklaşımın dinamik programlama olduğu öngörülmüı ve ilk olarak dinamik programlama yaklaşımı anlatılmış ardından problem ortaya konarak modellenmiı daha sonra çok aşamalı üretim - stok planlaması gerçekleştirilme ve sonuçlar elde edilerek değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ACAR , Nesime ; Üretim Planlaması Yöntem Ve Uygulamaları; 1989Ankara
Akdeniz-M. Aksaraylı/Bir İmalat İşletmesinde Çok Aşamalı Üretim-Stok Planlaması AKALI N, Sedat ; Yöneylem Araştırması; 1979 İzmir
AKDENİZ , H. Ahmet - DURMAZ Faruk ; The Application Of Production - Stock Balance Model On WMI 1998 (Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi, YA-EM99, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran 1999, Ankara)
ANDERSON , David R. - SWEENEY , Dennis J. - WİLLİAMS , Thomas A. , An Introduction To Management Science Quantative Approaches To Decision Making ; 1985 San Fransisco BAZARAA , Mokthar S. - JARVİS , John J. - SHERAL , Harit D. ; Linear Programming And Network Flows ; 1990 Singapore
BERTSEAKS , Dimitri P. ; Dynamic Programming and Stochastic Control ; 1976 New York BUDNICK ,Frank S. - MCLEAVEY , Dennis - MOJENA , Richard ; Principles Of Operations Research For Management ; 1988Yale Uni.
BURNS , James R. - AUSTİN Larry M. ; Management Science Models And The Microcomputer ; 1986 New York
CHİANG , Alpha C. , Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri ( Çeviri ) ; Ankara 1990 DEMİR , Hulusi ; Üretim Yönetimi ; 1982 İzmir
DENNİS
,
Laurie B. - DENNS Terry L. ; Microcomputer Models For Manegement Decision Making ; 1986 St Paul
DlLWART , B. James ; Operations Management ; 1996
DOGAN , Ibrahim ;
Yöneyle
m Araştırması Teknikleri Ve İşletme Uygulamaları; 1995 Eskişehir DOĞAN, Muammer; İşletmelerde Karar Verme Teknikleri; Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Yayını; Bilgehan Basımevi; 1985 izmir
HALAÇ , Osman ; Kantitatif Karar Verme Teknikleri ;1995 İstanbul
HİLLİER
,
Frederck S.
-
LİEBERMAN
Geral
d J. ; Introduction To Operations Research ; 1990 New York
KARA ,
İmdat ; Yöneylem Araştırması " Doğrusal Olmayan Modeller " ; 1986 Eskişehir KARA , İmdat ; Yöneylem Araştırmasının Yöntembilimi ; 1985 Eskişehir KARAYALÇIN , i. İlhami ; Yöneylem "Hareket " Araştırması; 1993 İstanbul KOBU , Bülent ; Üretim Yönetimi ; 1994 İstanbul
LAPİN
,
Lawrencel L. - JAVANOVİCH Harcourt Brace ; Quantative Methots For Business Decision ; 1978 Atlanta
LOWE , P.H. ;
Üreti
m Planlaması; 1972 İstanbul
MARKLAND , Robert E. ; Topics In Manegement Science ; 1989 New York ÖZTÜRK , Ahmet ; Yöneylem Araştırması; 1991 Bursa
PERIIRA , M.V.F. - PİNTO , L.M.V.G. ; Multi- Stage Stochastic Optimization Applied To Energy Planning ;1989 Rio De Janerio
PHILLIPS , Don T. - RAVNDRAN , A. - SOLBERG , James J. ; Operation Research ; 1976 Canada
RAO , S.S. ; Optimization Theory And Applications ; 1978 New Delhi
TAHA , Hamdy A. ; Operatins Research ; 1987 New York
TATAR , Tevfik ;
İşletmelerd
e Üretim Yönetimi Ve Teknikleri ; Ankara
TÜTEK , Hülya H. - GÜMÜŞOĞLU , Şevkinaz ; Sayısal Yöntemler ;1994 İstanbul
WAGNER , Harvey M. ; Principles Of Operations Research ; New Jersey 1969

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com