You are here

Ortaçağ Bilim Dünyasından Bir Portre İSLAM ALEMİNİN BATLAMYOSU: EL-BATTÂNÎ (H.244-317/M.858-929)

A Portrait Krom the Scientific World of the Middle Ages MOSLEM WORLD'S BATLAMYUS: el-BATTÂNI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
El-Battani who is regarded as the father of trigonometry is known as "Albategnius " in the western wor!d. He is especially known for his works in the fıelds of Mathemalics and Astronomy. His works had majör influences on Johan Müller. who İs a well-known halian mathematician and also influenced many others such as Copernicus and Laplace.
Abstract (Original Language): 
Trigonometrinin babası kabul edilen El-Battani, balı bilim aleminde Albategnius adıyla tanınır. Özellikle astronomi ve matematik alanlarında verdiği eserlerle şöhret bulmuştur. Eserleri, başta meşhur İtalyan matematikçisi Johan Müller Alman Astronomi Bilgini Kopernik ve Fransız Bilgin Laplace olmak üzere bir çok bilginin ufuklarını açmış ve onların çalışmalarına öncülük etmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Bağdadî, İsmail Paşa, Keşfü'z-Zünûn Zeyli I, (Yay. Haz. Ş. Yaltkaya-
Rıfat Bilge), M.E. Basımevi, İstanbul 1971. Bammat, Haydar Garp Medeniyetinin Kuruluşunda Müslümanların
Rolü, İstanbul 1975. Barthold, W.; İslam Medeniyeti Tarihi, (İzah ve düzeltmeler M.Fuat
Köprülü) İstanbul 1962. Bayraktar, Mehmet, İslamda Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye
Diyanet Vakfı Yay. 2. Baskı, Ankara 1989. el-Birunî, Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed, el Asarü'l-Bakiye anii-
Kuruni'l-Haliyye, Leipzig 1923. Durant, Will, İslam Medeniyeti (çev. O. Bahattin), İstanbul 1972. Ekinci, Abdullah , 1U-X11 Yüzyıllar Arasında Urfa ve Çevresinde Dini
ve Fikri Hayat, Harran Üniv, Sos. Bil. Enst,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Urfa 1996. Göker, L., Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İsla m Bilginlerinin Yeri, MEB
yay. İstanbul 1998. İbn Hallikan, Ebu'l-Abbas Şemseddin Ahmed b. Muhammed, Vefeyâtü'l-
A'yân ve Knbâ'u Ebnâi'z-Zamân II (Yay. M.
Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1948; (Yay. Haz. Dr.
İhsan Abbas), Beyrut 1968. İbnü'n-Nedim, Muhammed b. İshak; KitâbuT-Fihrist (nşr. Flügel),
Leipzig 1871-1872. Karakaş, M.; Müspet İlimde Müslüman Alimler, Kültür Bakanlığı yay.
Ankara 1991.
Koç, İbrahim, "Harranh Astronomi Alimi ve Trigonometrinin Mucidi;
BATTÂNÎ", Eğitim-Bilim 26, Kasım 2000. Nallino, C.A. ,"Bettani, Al-Battani", İ.A. II, İstanbul 1970. Özdemir, Seher, Ortaçağ İslam Aleminde Bilim Tarihi, F. Ü. Tarih
Bölümü Basılmamış Lisans Tezi, Elazığ 1995. Salih Zeki, Asar-ı Bakiye I, İstanbul 1329.
Saraç, Celal, Bilim Tarihi (Matematik-Astronomi), M.E.Basımevi, Ankara 1983.
Serkis, Yusuf İlyas; Mucem el-Metbuât el-Arabiyye I, Kahire 1928. Seyyid Emir Ali, Rub-u İslam (Mütercim Ö. Rıza Doğrul) İstanbul 1979. Şeşen, R., Harran Tarihi, Ankara 1996.
Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, Selçuk Yayınları, Ankara Tarihsiz (2.baskı). s Uyanış Devirlerinde Tecümenin Rolü, İst. 1997.
Yakut et-Hamevi, Şihabüddin Yakut b. Abdullah; Mucemu'l-Buidan. I, Leipzig 1866.
Zehebi, Şemsüddin Muhammed b.Ahmed, Siyer E'lâm en-Nübelâ XIV, Beyrut 1981.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com