You are here

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN OGRENCI GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine students' perception related to the curriculum in German Language Teaching Department in Education Faculty and to evaluate the changes made in 2006-2007 academic year in the light of students' perceptions.. Within this context, the content of curriculum, the presentation of the lessons, the measurement and evaluation have been examined. In the light of the data obtained, the curriculum considers that all students have preliminary knowledge in German language, and, thus, it gives more importance to the professional courses. However, the students learnt English during secondary education and they have just started to learn German. Therefore, it is suggested that the basic skill lessons be taught in all semesters. However, the new curriculum does not meet the conditions of the students and in terms of the field education it becomes insufficient. Because it is understood that this curriculum has been adapted from English Teachings' curriculum.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde uygulanmakta olan müfredat programına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek ve bu görüşler ışığında 2006-2007 öğretim yılında yapılan değişiklikleri değerlendirmektir. Bu bağlamda, programın içeriği ile birlikte derslerin işleniş biçimi ve ölçme değerlendirme süreci de ele alınmaktadır. Elde edilen verilere gore ,program bütün öğrencilerin iyi bir Almanca önbilgisi olduğunu varsaymakta ve meslek bilgisi derslerine daha çok ağırlık vermektedir. Oysa öğrenciler Ortaöğretimde İngilizce öğrenmişlerdir ve Almancaya henüz yeni başlamışlardır. Bu nedenle, yabancı dilde temel dil becerilerinin kazandırılmasına yönelik alan derslerinin bütün yarıyıllarda yer alması gerektiği savunulmaktadır.Buna karşın yeni programın Almanca öğrencilerinin koşullarını yeterince dikkate aldığı ve alan eğitimi açısından beklentilerine yanıt verebileceği söylenemez.Çünkü bu değişikliklerin İngilizce Öğretmenliği programının sorunlarına çözüm bulunması düşüncesiyle hazırlanan programdan uyarlandığı anlaşılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Abalı, Ü. /Aktaş, T. (2000). Stellungnahme zum neuen Curriculum. Berufsbezogene
Deutschlehrerausbildung. Dokumentation Zum Workshop am 26./27.Mai 2000 İstanbul, 75-78
Balcı, T. (1991). Der Fremdsprachenunterricht in der Türkei- Methodische und lerntheore-tische Überlegungen. t Ankaraner Beitrage zur Germanistik.Dmtsche Kultuıinstıtute Ankara-İstanbul, 133-140
Çakır, M. (2002).Die aktuelle Lage und Zukunfts-
perspektive des Deutschen als Fremd sprâche in der Türkei. Zeitschrif für interkulturellen Fremdsprachen Unterricht .(Online),7 (2). www.spz.tu-
darmstadt.de/proiekt ejournal/jg 07 21 beitrag/cakirl .html Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. PegemA. Ankara
Erden, M. (1998).Eğitimde Program Değerlendirme Anı Yay. 3. Baskı
Güler, G. (2000). Stellenwert der methodisch-
didaktaschen Lehrveranstaltungen in den reformierten Curricula der berufsbezogenen Deutschlehreraus- bildung. Berufsbezogene Deutschlehre rausbildung. Dokumentation
zum Workshop am 26./27.Mai 2000 İstanbul, 81-89
Sakarya-Maden, S. (2000).Vergleich des alten und des neuen Curriculums. Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung.Dokumenta.tion Zum Workshop am 26./27.Mai 2000 İstanbul, 45-56
Serindağ, E./ Aksöz, A.S./ Balcı,T. (2006). 1998¬1999 Eğitim Öğretim Yılında Uygulamaya Konulan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Örneği. Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi. 31.sayı, s. 1-14
Tapan. T. (2000).Entwicklungen und Perspektiven der Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung.Dokummta.tion
184
Yrd.DoçDr.Zeki USLU
zum Workshop am 26./27.Mai 2000 İstanbul, 37-44
Tapan, N. (2003). Neue Dimensionen der Deutschlehrerausbildung in der Türkei-Erweiterung der Curricula im Rahmen eines Mehrsprachigkeitskonzepts Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive. Festschrift für Prof.Vural Ülkü zum 65.Geburtstag. (Yay. Gündoğdu, M.& Ülkü,
C.) Aachen, 193-205 Uslu, Z. (2002). Yabancı Diller Eğitimi
Bölümlerinde Yeniden Yapılanma
Programına Eleştirel Bir Yaklaşım. Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi. 2,23. 33-38 YÖK, (1999). Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara
185

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com