You are here

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ ÜZERİNE İKİLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this search is determined which general competence of teaching profession that determined by Ministry Education is more important for fourth-class-students of Education Faculty.Study matters due to being planned to used at determination of teacher training paths and teacher competence, at pre-service teacher training programs in institutions of higher education for teacher training, at in-service training of teachers, at the selection of teachers, at assessing the performance of the work and achievements of teachers, at recognition and careerdevelopment of teachers themselves. The study group of searching consists of 169 fourth-class-students who studied teaching programs at Education Faculty of University of Trace and University of Kilis 7 December. Teacher competence assessment form is prepared as a means of data collection. Teacher competence assessment form at analysis of the data is scaled with the law of comporative judicial Thurstone’s V. The equation of state and from complete data matrix. Firstly, the adequacy of the six teachers had been done by students in dual-frequency values are determined as comparisons and then frequency matrix is built with this values. Then value for each cell of frequency matrix is obtained rates matrix (P) as divided by the total number of people. Scale values are calculated as determining Z values corresponding to cell values in rates matrix as creating unit normal deviations matrix. When scale values which is obtained is placed descending order, sufficiencies that a teacher must have, is ordered to the last from the premise. According to this result and the students, the premise sufficiency that teacher must have is determined as “Student recognition”. This in tum learning and development observing, evaluation, personal and professional values, professional development, learning and teaching process, school-family and community relationship sufficiency of program and content Knowledge follow.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin hangisini “daha önemli” gördüklerinin belirlenmesidir. Çalışma, öğretmen yeterliklerinin, öğretmen yetiştirme politikaların belirlenmesinde, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında, öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde, öğretmenlerin seçiminde, öğretmenlerin işi başarımlarının, performanslarının değerlendirilmesinde, öğretmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer gelişimlerinde kullanılması planlandığı için önem taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretmenlik programlarında öğrenim görmekte olan 169 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Yeterlikleri Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır. Verilerin analizinde öğretmen yeterlikleri değerlendirme formu Thurstone’un karşılaştırmalı yargı kanununun V. Hal denklemi ile tam veri matrisinden ölçeklenmiştir. Ölçekleme çalışmasında öncelikle öğrencilerin altı öğretmen yeterliğini ikili olarak yapmış oldukları karşılaştırmalara ait frekans değerleri belirlenmiş ve ardından bu değerler ile frekans matrisi oluşturulmuştur. Ardından frekans matrisinin her hücresindeki değer toplam kişi sayısına bölünerek oranlar matrisi (P) elde edilmiştir. Oranlar matrisindeki hücre değerlerine karşılık gelen Z değerleri belirlenmiş ve birim normal sapmalar matrisi oluşturularak ölçek değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen ölçek değerleri küçükten büyüğe doğru sıraya konulduğunda bir öğretmende bulunması gereken yeterlikler, en öncül bulunması gerekenden son sırada bulunması gerekene doğru sıralanmıştır. Bu sonuca göre öğrencilere açısından bir öğretmende bulunması gereken en öncül yeterlik alanı “Öğrenciyi Tanıma” olarak belirlenirken bunu sırasıyla Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme”, “Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim”, “Öğrenme ve Öğretme Süreci”, “Okul-Aile ve Toplum İlişkileri” ve son sırada “Program ve İçerik Bilgisi” yeterliği izlemiştir.
89-101

REFERENCES

References: 

Acar, F.E. (2010). Sınıf Öğretmenliği Programından Mezun Olan Öğretmenlerin Türkçe Dersine İlişkin Yeterliklerinin Belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 89-115.
Akbaşlı, S. (2010). Öğretmen Yeterlilikleri Hakkında İlköğretim Denetçilerin Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 39, Bahar.
Akdağ, I. ve Walter, J. (2005). Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Duygusu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, III (4) 127-131.
Yeşim ÖZER, Meltem ACAR- Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 89-101
99
Akpınar, B., Turan, M., Tekataş, H. (2004) Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Baysal, Z.N., Arkan, K. ve Yıldırım, A. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Lisans Eğitimine Göre Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi, . Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 630-633.
Coşkun, E., Özer, B. ve Tiryaki, E.N. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 123-136.
Cubukcu, F. (2010). Student Teachers’ Perceptions of Teacher Competence and Their Attributions for Success and Failure in Learning, The Journal of International Social Research, 3(10),213-217.
Darling-Hammond, L. (1996). What matters most: a competent teacher for every child. Phi Delta Kappan, 78, (3), 193-200.
Gelen, İ. ve Özer, B. (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 39-55.
Fitzsimons, P. (1997). The Governance of Teacher Competency Standards in New Zealand, Australian Journal of Teacher Education, 22 (2), 7-19.
Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin Yeterlik Algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (I), 70-97.
MEB, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. (2008-1). Öğretmen Yeterlikleri Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri, Devlet Kitapları, Ankara.
MEB, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. (2008-2). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Devlet Kitapları, Ankara.
Öğretmen, T. (2008). Alan Tercih Envanteri: Ölçeklenmesi, Geçerliği ve Güvenirliği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.
Öztürk, M. K. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Yeterlik Alanına İlişkin Görüşleri, Bilig, Bahar / 2009, sayı 49: 113-126.
Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitapevi.
Şişman, M. (2005). Eğitim Bilimlerine Giriş, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlikleri: Modern Bir Söyle ve Retorik, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
Yeşim ÖZER, Meltem ACAR- Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 89-101
100
Taşdemir, M. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Planlama Yeterliklerini Algılama Düzeyleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (4)3, 287–307.
TED. (2009). Öğretmen Yeterlikleri, Türk Eğitim Derneği Yayınları.
Tekışık (1987). Türkiye’de Öğretmenlik mesleği ve Soruları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 2.
TDA (Training and Development Agency for Scools).(2007). Teacher Professionalism: Professional Teaching Standards. http://www.tda.gov.uk/teachers/professionalstandards.aspx
Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri, ÖSYM Yayınları, Ankara.
Yeşil, R. (2009). Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-48.
Yurdugül, H., Erdem, M. ve Seferoğlu, S.S. (2010). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmenlik Yetiştirme Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri, Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları Ve Sorunları II, 16-18 Mayıs, Beytepe-Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com