You are here

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KAPASİTESİ:BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Organizational Learning Capacity in Medical Institutions: Example of

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Learning organizations are known as organizations which adopt learning as a team, systems thinking, creating a vision. The capacity of organizational learning is accepted as an important variable being a learning organization. When the Turkish literature on learning organisations was reviewed, it has been noted that there are some research carried out in different areas of interest, except healthcare sector and hospitals. Hospital services are directly related to human life and therefore knowledge and learning are important issues for these foundations. The aim of this research was to evaluate the learning capacity of the hospital employees. Data were gathered from 316 employees who are working at a state hospital in Ankara. SPSS was used for the data analysis. Among the factors that the employees most agreed was the subscale of “communication” ( X =2,67) and the least agreed was the “participatory decision making ( X =2,29). It was also found that the mean score of the organizational learning questionnaire was 12.89± 4.43.
Abstract (Original Language): 
Bilgi toplumunun doğurduğu bir sonuç olan öğrenen örgütler, takım halinde öğrenmeyi, sistem düşüncesini ve vizyon oluşturmayı bir gereklilik olarak kabul eden örgütler olarak değerlendirilmektedirler. Örgütsel öğrenme kapasitesi, öğrenen örgüt olma yolunda önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir. Türkçe yazın incelendiğinde, birçok farklı sektörde uygulamaları yapılmış olan örgütsel öğrenme konusunda sağlık sektörü ve hastane işletmeleri üzerindeki uygulamalarıyla ilgili eksikliği görmek mümkündür. Hastanelerde sunulan hizmetin doğrudan insan hayatı ile ilgili olması, bu kurumlarda bilginin ve öğrenmenin ne denli önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, Ankara’da faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde görev yapan 316 çalışandan elde edilen veriler, SPSS for Win. Ver. 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve çalışanların örgütsel öğrenme kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılanlar, verdikleri cevaplara göre 5 alt boyut açısında değerlendirildiğinde; hastane çalışanlarının en fazla katıldığı etmenler örgütsel öğrenme kapasitesi “iletişim” alt boyutu ( X =2,67), en az katıldıkları etmenler ise “katılımcı karar verme” alt boyutu ( X =2,29) olarak görülmektedir. Ayrıca katılımcıların örgütsel öğrenme anketi puan ortalamaları 12.89 ± 4.43 (25 tam puan üzerinden) olarak belirlenmiştir.
191-213

REFERENCES

References: 

1. ARGYRİS, Chris ve D.A. SCHÖN (1996), “Organizational Learning II”, Addison-Wesley Pub. Com. New York, USA.
2. AKDEMİR, Bünyamin ve Y. Cahit ÇUKACI (2005), “Örgüt Kültürü Değerleriyle Örgütsel Öğrenme Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ve Bir Araştırma”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 50, s.1174-1177.
3. AVCI, Umut (2009), “Öğrenme Yönelimliliğin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10.
4. BAŞOL, Ömür (2005), “Havacılık Sektöründe Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel Öğrenme Gelişimine Etkisi”, İ.Ü.İşletme ABD. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005.
5. CELEP, Cevat (2004), “Örgütsel Öğrenme Açısından Türkiye Üniversiteleri”, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz. 212 AYDOĞAN, ORHAN, NALDÖKEN, BEYLĠK ve AKSAY
6. CHİVA, Ricardo ve J. ALEGRE (2009), “Organizational Learning Capacity and Job Satisfaction: An Emprical Assesment in the Ceramic Tile Industry”, British Journal Of Management, Vol.20, pp.323-340.
7. CHİVA, Ricardo; J.ALEGRE ve L. LAPİEDRA (2007), “Measuring organisational learning capability among the workforce” International Journal of Manpower ,Vol. 28 No. 3/4, pp. 224-242.
8. ÇAKIR, Recep ve E. YÜKSELTÜRK (2010), “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme Üzerine Teorik Bir Çözümleme”, Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt 18, no 2, s.501-512.
9. DARROCH,Jenny ve Rod MCNAUGHTON (2001), “Developing a Measure of Knowledge Management”, World Congress On Intellectual Capıtal Readıngs, Boston, p.226-242.
10. DRUCKER, Peter F. (2000), Yeni Gerçekler, Çev.Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 7. Baskı, Ankara.
11. GARVİN, A. David (1993), Building a Learning Organization, Harvard Business Revievv.
12. GÜÇLÜ, N. ve SOTİROFSKİ K. (2006), “Bilgi yönetimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 351-371.
13. KOÇ, Umut (2009), “Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar Ve Davranışsal Yaklaşım”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1.
14. LOPEZ, S.Perez; J. MONTES ve M. PEON (2005), “Human Resource Practices, Organizational Learning and Business Performance”, Human Resource Development International, Vol. 8, No. 2, 147 – 164.
15. MARSİCK, J. Victoria ve E. Karen WATKİNS (2003), “Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Culture:The imensions of the Learning Organization Questionnaire”, Sage Publications, Advances in Developing Human Resources Vol. 5, 132-151.
16. MARQUARDT, Michael ve Angust REYNOLDS (1994), Global Learning Organizations, Irwin Professional Publishing, New York.
17. PREİSS, K. (1999), “Modeling of Knowledge Flows and Their Impact”, Journal of Knowledge Management 3, 1: 36–46.
18. SHARİQ, S. Z. (1998), “Sense-Making Artifacts: An Exploration into the Role of Tools in Knowledge Management”, Journal of Knowledge Management 2, 2: 10–19.
19. SENGE, Peter M. (1994), The Fifth Discipline, Currency Doubleday.
20. ROSE, Raduan Che; Naresh KUMAR ve Ong Gua PAK (2009), “The Effect Of Organizational Learning On Organizational Commitment, Job Satisfaction And Work Performance”, The Journal Of Applied Business Research, Cilt: 25, Sayı: 6.
21. TEARE, R. Ve R. DEALTRY (1998), “Building and Sustaining a Learning Organization”, The Learning Organization, 5 (1), 47-60.
22. TOYLAN, N.Vatansever ve E. Aydın GÖKTEPE (2010), “Öğrenen Organizasyon Olarak Üniversiteler: Türkiye’deki Bir Devlet Üniversitesinde Durum Analizi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.
23. UFUK, Ayhan (2009), “Öğrenen Örgütler ve Kamu Kuruluşları”, Sayıştay Dergisi, Sayı 76, S.77-99, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com