You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Investigation of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.610
Abstract (2. Language): 
Epistemological beliefs, which are personal features, have effects on learning. They also have effects on information processing, interpreting, comprehending conditions, study strategies, problem solving, efforts and time allocated for learning of individuals. In this study, it has been aimed to determine at what level pre-service teachers’ have epistemological beliefs according to their gender, department, and academic average. Research prepared descriptive was carried out on 367pre-service teachers’. Epistemological beliefs scale was used for collecting the data. So the percentage of data, frequency, mean, standard deviation, independent sample t-test, one way analysis of variance, LSD test and Mann-Whitney U (MWU) test was used for analysis. The analysis results to be due to the efforts of pre-service teachers’ in the learning dimension of faith in terms of epistemological beliefs it has been identified as the belief that the more advanced dimensions. In terms of gender and academic average, it has not been found out a significant difference between the dimensions of epistemological beliefs. In the dimensions of epistemological beliefs, it has been concluded that the boys and the girls are equal, and that the epistemological beliefs of the students with a high grade point have developed at high level. According to department variance, while it has been found that there is a differentiation in the dimensions of beliefs which say that learning is up to effort and ability, it has not been found that there is a kind of differentiation towards the belief dimension which says that there is only one truth. By their academic average, it has been determined that the students of science teaching believe that learning is up to effort, the students of classroom teaching believe that the learning is up to ability and that the belief of the students of pre-school teaching, which says that there is only one truth, is underdeveloped. By taking into consideration these results, it could be ensured that other researches do different studies to improve pre-service teachers’ epistemological beliefs.
Abstract (Original Language): 
Bireysel özellik olan epistemolojik inançların öğrenme üzerine olan etkileri bulunmaktadır. Bireylerin bilgileri işleme, yorumlama, kavrama durumları, ders çalışma stratejileri, problem çözme durumları, öğrenmeye yönelik çaba ve zamanları gibi durumlarda epistemolojik inançların etkileri mevcuttur. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının epistemolojik inançlara ne düzeyde sahip oldukları cinsiyet, bölüm ve akademik ortalamalarına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel nitelikte hazırlanan araştırma, 367 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması için Epistemolojik İnanç ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, LSD testi ve Mann-Whitney U (MWU) testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının epistemolojik inançlar açısından öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inanç boyutu en fazla gelişmiş olduğu inanç boyutu olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet ve akademik ortalama açısından epistemolojik inançların boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Epistemolojik inançların boyutlarında erkek ve kız öğrenciler eşit, not ortalaması yüksek olan öğrencilerinde yüksek düzeyde geliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bölüm değişkenine göre öğrenmenin çabaya ve yeteneğe bağlı olduğu inancı boyutlarında bir farklılaşma bulunurken, tek bir doğrunun var olduğu inancı boyutuna yönelik herhangi bir farklılaşma bulunmamıştır. Aritmetik ortalamalarından, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenmenin çabaya, Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin tek bir doğrunun var olduğuna inançlarının az gelişmiş olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alınarak, diğer araştırmacıların, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının geliştirilmesinde daha farklı çalışmalara gidilmesi sağlanabilir.
FULL TEXT (PDF): 
57
75

REFERENCES

References: 

Acat, M. B., Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar
ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının
incelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik
inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler, Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 31-50.
Aydemir, N., Aydemir, M. ve Boz, Y. (2013). Lise öğrencilerinin
epistemolojik inançları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1305-1316.
Aypay, A. (2011a). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve
öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 57-75
71
Aypay, A. (2011b). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye
uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme
anlayışları arasındaki ilişkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
11(1), 7-29.
Balantekin, Y. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik
epistemolojik inançları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
2(2), 312-328.
Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile
ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi, Eğitim ve Bilim,
38(169), 249-262.
Başçiftçi, F., Güleç, N., Akdoğan, T. ve Koç, Z. (27-29 April 2011). Öğretmen
Adaylarının Değer Tercihleri ile Epistemolojik İnançlarının
İncelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education
and Their Implications, Antalya.
Belet, Ş. D. ve Güven, M. (2011). Sınıf Öğretmeni adaylarının epistemolojik
inançlarının ve bilişüstü stratejilerinin incelenmesi, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 31-57.
Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik
inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki, Eğitimde
Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.
Brownlee, J. (2001). Epistemological beliefs in pre-service teacher education
students, Higher Education Research and Development, 20(3), 281-
291.
Brownlee, J. (2003). Paradigm shifts in pre-service teacher education students:
Case studies of changes in epistemological beliefs, Australian Journal
of Educational and Developmental Psychology, 3, 1-6.
Chan, K. (2004). Preservice teachers' epistemological beliefs and conceptions
about teaching and learning: Cultural implications for research in
teacher education, Australian Journal of Teacher Education, 29(1), 1-
13.
Cheng, M. M. H., Chan, K.-W., Tang, S. Y. F. and Cheng, A. Y. N. (2009).
Pre-service teacher education students’ epistemological beliefs and
their conceptions of teaching, Teaching and Teacher Education, 25,
319-327.
Demir, M. K. (2012). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının epistemolojik
inançlarının incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 25(2), 343-358.
Demir, S. ve Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme
öğrenme süreçleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75-93.
İbrahim Yaşar KAZU, Pınar ERTEN
72
Demirli, C., Türel, Y. K. ve Özmen, B. (26-28 Nisan 2010). Bilişim
Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının
İncelenmesi. 10th International Educational Technology Conference
(IETC), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin
geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(8),
111-125.
Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin
faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen
program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim
Araştırmaları Dergisi, 18, 57-70.
Er, K. O. (2013). A study of the epistemological beliefs of teacher candidates
in terms of various variables, Eğitim Araştirmalari-Eurasian Journal of
Educational Research, 50, 207-226.
Erdem, M., Yılmaz, A. ve Akkoyunlu, B. (06-08 Mayıs 2008). Öğretmen
Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Özyeterlik İnançları ve Epistemolojik
İnançları Üzerine Bir Çalışma. 8th International Educational
Technology Conference (IETC), s. 775-779, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir.
Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik
inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.
Güven, M. (2009). The epistemological beliefs of distance education students,
Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 10(3), 217-246.
Hacıömeroğlu, G. (2011). Sınıf Öğretmeni adaylarının matematiksel problem
çözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarının
incelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 206-220.
Hammer, D. and Elby, A. (2000). Epistemological Resources. In B. Fishman
& S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), Fourth International Conference of
the Learning Sciences (pp. 4-5). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal
epistemology, Contemporary Educational Psychology, 25, 378-405.
Hofer, B. K. and Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological
theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to
learning, Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
Izgar, H. ve Dilmaç, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin özyeterlik
algıları ve epistemolojik inançlarının incelenmesi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 437-446.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 57-75
73
İçen, M. (2011). Eğitimde Epistemolojik İnançlar ve Öğretmenlerin
Epistemolojik İnançlarının Eğitim Öğretim Sürecindeki Rolü. II. Ulusal
İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi. Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
İçen, M., İlğan, A. ve Göker, H. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının
epistemolojik inançlarının analizi, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim
Dergisi, 1(2), 2-11.
İflazoğlu Saban, A. ve Güzel Yüce, S. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf
öğrencilerinde problem çözme, bilişsel farkındalık ve epistemolojik
inançlar, International Journal of Human Sciences, 9(2), 1402-1428.
İlhan, M., Demir, S. ve Arslan, S. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayar
destekli eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki
ilişkinin incelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 1-
22.
Kaleci, F. (2013). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile
öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişki, Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi, 2(4), 23-32.
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (12. Baskı). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Koç Erdamar, G. ve Bangir Alpan, G. (2011). Öğretmen adaylarının
epistemolojik inançları, e-Journal of New World Sciences Academy
(NWSA), 6(4), 2689-2698.
Köse, S. ve Dinç, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının biyoloji
özyeterlilik algıları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 121-141.
Kuhn, D., Cheney, R. and Weinstock, M. (2000). The development of
epistemological understanding, Cognitive Development, 15, 309-328.
Kurt, F. (2009). “Investigating students’ epistemological beliefs through
gender, grade level, and fields of the study.” Unpublished master
dissertation, The Middle East Technical University, Ankara.
Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik
inançlarının incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 27, 129-146.
Oksal, A., Şenşekerci, E. ve Bilgin, A. (2006). Merkezi epistemolojik inançlar
ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik, Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 371-381.
Önen, A. S. (2011a). Investigation of students’ epistemological beliefs and
attitudes towards studying, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 40, 300-309.
İbrahim Yaşar KAZU, Pınar ERTEN
74
Önen, A. S. (2011b). The effect of candidate teachers’ education and
epistemological beliefs on proffessional attitudes, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 293-301.
Sapancı, A. (2012). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü
düzeylerinin akademik başarıyla ilişkisi, Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 311-331.
Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic
performance among secondary students, Journal of Educational
Psychology, 85(3), 406-411.
Şahin Taşkın, Ç. (2012). Epistemolojik inançlar: Öğretmen adaylarının
öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273-285.
Tanrıverdi, B. (2012). Pre-service teachers' epistemological beliefs and
approaches to learning, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46,
2635-2642.
Terzi, A. R., Şahan, H. H., Çelik, H. ve Zöğ, H. (2015). Öğretmen adaylarının
epistemolojik inançları ile eleştirel pedagoji ilkeleri arasındaki ilişki,
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 344-356.
Tickle, E. I., Brownlee, J. and Nailon, D. (2005). Personal epistemological
beliefs and transformational leadership behaviours, The Journal of
Management Development, 24, 1-15.
Topçu, M. S. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’
metacognition and epistemological beliefs considering science
achievement, gender and socioeconomic status, Elementary Education
Online, 8(3), 676-693.
Tutty, J. and White, B. (4-7 December 2005). Epistemological beliefs and
learners in a tablet classroom. Australasian Society for Computers in
Learning in Tertiary Education (ASCILITE) Conference, pp. 679-683,
Brisbane, Australia. [Online]: Retrieved on 22-February-2015, at URL:
http://www.ascilite.org.au/conferences/brisbane05/blogs/proceedings/7
8_Tutty.pdf.
Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının
cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerine göre
incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 75-95.
Türk, E. G. (2011). “Ergenlerin düşünme biçemlerini yordayan faktörler: anne
baba, üstbiliş ve epistemolojik inançlar.” Yayınlanmamış doktora tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz, H. and Şahin, S. (2011). Pre-Service teachers’ epistemological beliefs
and conceptions of teaching, Australian Journal of Teacher Education,
36(1), 73-88.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 57-75
75
Yılmaz-Tüzün, Ö. ve Topçu, M. S. (2013). Exploration of preservice science
teachers’ epistemological beliefs, world views, and self-efficacy
considering gender and achievement, Elementary Education Online,
12(3), 659-673.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com