You are here

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Views of Student and Teaching Staffs Regarding Teaching Method and Techniques: A Qualitative Research

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.690
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to describe; what teaching staffs use teaching method and technique, why they chose these method and technique, which problems they encounter and solution proposals for these problems. A qualitative research model was used in this study. The research group consisted of 89 students studying at Cumhuriyet University at 2014-2015 academic year and 32 lecturers at the same university. Data were gathered using by interview forms which are unstructured and semi-structured matter. Content analysis method was used to data analysis. As a result of research we reached that teaching staffs who mostly know verbal, questionanswer, discussion and problem solving as method and technique and use verbal method during teaching staffs generally. In according to students, the main problems are about using verbal methods often, not reaching to student level by teaching staffs and limited practises; in according to teaching staffs, students are uninterested to lecture. For the both group, class size is common problem article. Following the research; it can give as these solution offers reducing class size, providing active participation of students by teaching staffs and students.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı; öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntem/tekniklerinin neler olduğunu, bu yöntem/teknikleri tercih etme/etmeme nedenlerini, öğretim yöntem/teknikleri kullanılırken karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara getirilen çözüm önerilerini betimlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 89 öğrenci ve aynı üniversitede görev yapan 32 öğretim elemanından oluşmaktadır. Veriler, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış maddelerden oluşan görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin incelenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; en çok anlatım, soru-cevap, tartışma ve problem çözme öğretim yöntem/tekniklerinin bilindiği ve derslerde yaygın olarak anlatım yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Yaşanan sorunlar; öğrenciler tarafından öğretim elemanlarının derslerde sıklıkla anlatım yöntemini kullanması, öğrenci seviyesine yeterince inememeleri ve uygulamaların sınırlı olması iken, öğretim elemanlarına göre öğrencilerin derse karşı ilgisiz olmalarıdır. Sınıf mevcudunun fazla olması ise her iki katılımcı grubu tarafından belirtilen sorundur. Araştırma sonucunda; sorunlara yönelik olarak katılımcılar tarafından sınıf mevcutlarının azaltılması ve öğrencilerin öğretim sürecine daha aktif olarak katılımlarının sağlanması başlıca çözüm önerileri olarak sunulmuştur.
83
95

REFERENCES

References: 

Aksu, M. B., Çivitçi, A. ve Duy, B.(2008). Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarının ders
uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16),
17-42.
Aslantaş, İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme
değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 8 (15), 487-506.
Bakioğlu, A. ve Baltacı, R. (2010). Akreditasyon eğitimde kalite. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Collins, A. B. (2002). Üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının başarısını değerlendirebilir mi? İkilemler ve
problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 81-91.
Creswell, J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods
approaches (4th edition). London: SAGE Publications.
Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Eğitim
Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.
Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamalarına
ilişkin yeterlik algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD/GUJGEF), 33 (1), 51-65.
Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı. (15. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Doğan, C. (2004). Sınıf öğretmenlerinin derslere ilişkin görüşleri ve tercih ettikleri öğretim yöntemleri İstanbul
örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 193-203.
Dünya Yükseköğretim Kongresi (2009).
http://webb.deu.edu.tr/bologna/diger_bildirgeler/yuksekogretim_konferans...
adresinden 11.03.2016 tarihinde alınmıştır.
Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Evran Acar, F., Kılıç, A., Ay, Ş., Kuyumcu Vardar, A. ve Kara, R. (2011). Öğretim elemanlarının pedagojik
formasyon ihtiyacı. International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010, Antalya-Turkey, 1028-1039 ISBN: 978 605 364 104 9.
Gözütok, D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
Güven, M. (2008). Programda öğrenme öğretme süreci. B. Duman (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri. (ss. 219-332).
Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
Güven, E. (2011). Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflarda işbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi
üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları
tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 27.
Küçükahmet, L. (1998). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education: A user’s guide. California: Sage Publications Inc.
McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education. Evidence-based
inquary. (Sixth edition). Boston: Pearson Educations, Inc.
Murat, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri
açısından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, (3), 263-278.
Ocak, G. (2007). Yöntem ve teknikler. G. Ocak (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (ss. 213-282). Ankara: PegemA
Yayıncılık
Önen, F., Saka, M., Erdem, A., Uzal, G. ve Gürdal, A. (2008). Hizmet içi eğitime katılan fen bilgisi
öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tesbiti: Tekirdağ örneği. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (1), 45-57.
Özay Köse, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme düzeyleri, Celal Bayar
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 71-88.
Özdemir. S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14 (54), 277-306.
Özer, B. (2013). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretim kuram, strateji yöntem ve tekniklerinin
farkında olma ve kullanma düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24),
197-211.
Özer Özkan, Y., Acar Güvendir, M. (2013). Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersinin sunulmasında
tercih ettikleri öğretim yöntemleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4 (1), 1-14.
Özgüngör, S. ve Duru, E. (2015). Öğretim elemanları ve ders özelliklerinin öğretim elemanlarının
performanslarına ilişkin değerlendirmelerle ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2),
175-188.
Ebru BOZPOLAT, Celal Teyyar UĞURLU, Hatice Gonca USTA, Ahmet Salih ŞİMŞEK
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 27, 83-95
95
Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme
yeterlilikleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5 (2), 75-83.
Robb, M. (2013). Effective classroom teaching methods: A critical incident technique from millennial nursing
students’ perspective. International Journal of Nursing Education Scholarship, 10 (1), 301–306.
Sakallı, M., Hürsen, Ç. ve Özçınar, Z. (2007). Öğretmen adaylarının gözlemlerine göre öğretmenlerin öğretim
yöntemlerini kullanma sıklıkları. 6th International Educational Technology Conference: KKTC, Doğu
Akdeniz Üniversitesi.
Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Gence, İ. E. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları
yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010, Düzenleyen:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs.
Soylu, Y. (2009). Sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme
konusundaki yeterlilikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 1-16.
Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi Yayıncılık.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1).
http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler_2.htm adresinden 20.08.2015 tarihinde indirilmiştir.
Şimşek, H., Hırça, N. ve Coşkun, S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve
tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 249-268.
Taşkaya, M. & Bal, T. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Selçuk
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 173 -185.
Temizöz, Y. ve Özgün-Koca S. A. (2008). Matematik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve
buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı konusundaki görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (149), 89-103.
Tok, N. T. (2008). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A.Doğanay (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı).
(ss. 161-214). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Topbaş, E. ve Yücel Toy, B. (2007). Kalabalık sınıflarda öğrenci merkezli öğretim uygulaması etkinliklerinin
değerlendirilmesi: öğretimde planlama ve değerlendirme dersi örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3),
405-433.
Uysal, Ö. ve Kuzu, A. (2011). Çevrimiçi eğitimde kalite standartları: amerika örnekleri. Anadolu Journal of
Educational Sciences International, 1 (1), 49-74.
Yaşar, O. ve Şeremet, M. (2010). Yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve
materyallerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 675-702.
Yeşilyurt, E. (2014). Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 163-188.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yiğit, N. ve Altun, T. (2011). Bir hizmetiçi eğitim kursunun etkililiği: Öğretim yöntem ve teknikleri. Milli
Eğitim Dergisi, 189, 117-130.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com