You are here

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SAYILARLA DÖRT İŞLEM GEREKTİREN PROBLEM KURMA ETKİNLİKLERİNDEKİ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

Determining Performance of Elementary Students related to Problem Posing Activities Requiring Four Arithmetical Operations with Natural Numbers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In that study it was aimed to find out elementary students performance on problem posing activities including operations with natural numbers. In that reason a problem posing test consisting of 4 problem posing situations were asked to students. Totally 452 students attended. 182 of them were 4th grade and 270 were 5th grade students. According to the findings of the study it can be concluded that students posed problems using different meanings of four arithmetical operations with natural numbers. Besides, in that study some issues were emerged like posing problems using different arithmetical operation, using missing data, not giving any answer, using decimal numbers, writing mathematical exercises and posing problems for different mathematical topics.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin doğal sayılarla dört işlem gerektiren problem kurma etkinliklerindeki performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere toplam 4 sorundan oluşan bir problem kurma görevi verilmiştir. Araştırmaya toplam 452 ilköğretim öğrencisi katılmış olup, bu öğrencilerden 182’si 4. sınıf ve 270’i 5. sınıf öğrencisidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, ilköğretim öğrencilerinin doğal sayılarla yapılan aritmetik işlemlerin farklı anlamlarına yönelik problemler kurdukları görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin bu türden problem kurma etkinlikleri sırasında problem kurma durumunda istenilen dört işlemin dışında diğer işlemlere yönelik problem kurma, yanıt verememe, problem kurma sırasında eksik veri kullanma, doğal sayı yerine ondalık sayı kullanma, alıştırma yazma ve farklı konulara yönelik problemler kurma gibi sorunlar yaşadıkları da belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Abu-Elwan, R. (1999). The development of mathematical problem posing skills for prospective
middle school teachers. In Mina, F.& Rogerson, A. (Eds.) International Conference on
Mathematical Education into the 21st Century: Socital Challenges, Issues and
Approaches, Cairo, Egypt.(.1-8 ).
Akay, H. ve Argün, Z. (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık-
Uçlu Sorunların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1),129-146.
Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6.,7. Ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. 6.
Baskı. Ankara: Aktüel.
Cankoy, O. ve Darbaz, S. (2010). Problem Kurma Temelli Problem Çözme Öğretiminin
Problemi Anlama Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
38, 11-24.
Çelik, A. ve Yetkin-Özdemir, E. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme
Becerileri İle Oran-Orantı Problemi Kurma Becerileri Arasındaki İlişki. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-11.
English, L. D. (1997). The Development Of Fifth-Grade Children’s Problem Posing Abilities.
Educational Studies in Mathematics, 34, 183–217.
Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2006). Educational Research: Competencies For
Analysis And Applications.(8th Ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Holmes, E. E. (1995). New Directions in Elementary School Mathematics: Interactive Teaching
And Learning. Englewood Cliffs, N.J. : Merrill.
Işık, C. ve Kar, T. (2012). 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Kurdukları
Problemlerin Analizi. İlköğretim Online, 11(4), 1021-1035.
MEB (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 aylık çocuklar için) Ankara:Devlet Kitapları
Müdürlüğü.
MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1-5.Sınıflar Öğretim Programı. Ankara Devlet
Kitapları Basımevi.
Nixon-Ponder, S. (1995). Using Problem Posing Dialogue in Adult Literacy Education. Teacher
To Teacher. Adult Learning, 7 (2), 10-2.
Reys, R. E., Suydam, M. N., Lindquist, M. M. &Smith, N. L. (1998). Helping Children Learn
Mathematics. Fifth edition. Needham Heights: Allyn&Bacon.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 274 Dergisi, 20 (2013) 256-274
Silver, E. A. (1994). On Mathematical Problem Posing. For the Learning of Mathematics,
14(1), 19-28.
Silver, E.A. (1997). Fostering Creativity Through Instruction Rich in Mathematical Problem
Solving And Problem Posing, ZDM, 29(3), 75-80.
Stoyanova, E.& Ellerton, N. F. (1996). A Framework for Research into Students' Problem
Posing in School Mathematics. In,Technology in Mathematics Education, ed. P.
Clarkson, (pp.518–525) .Melbourne: Mathematics Education Research Group of
Australasia.
Stoyanova, E. (2003). Extending Students’ Understanding of Mathematics Via Problem Posing.
The Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.
Souviney, R. J. (1994). Learning To Teach Mathematics (2nd Ed.). Englewood Cliffs:
Macmillan Publishing Company.
Tertemiz, N. ve Sulak, S. E. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma
Becerilerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi.
Eskişehir, 05-08 2011.
Tichá M. & Hošpesová, A. (2009). Problem posing and development of pedagogical content
knowledge in pre-service teacher training. CERME 6, Lyon, France. (1941-1950).
Toluk- Uçar, Z. (2009). Developing Pre-Service Teachers Understanding of Fractions Through
Problem Posing. Teaching and Teacher Education, 25 (1), 166-75
Van de Walle J. A. (2004). Elementary and Middle School Mathematics. Teaching
Developmentally. Fifth edition. Boston: Allyn &Bacon.
Varol, F. Ve Kubanç, Y. (2012). Öğrencilerin Dört İşlemde Yaşadıkları Yaygın Aritmetik
Güçlükler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, 7(1), 2067-2074.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com