You are here

ULUSLARARASI OTEL İŞLETMELERİNİN BÜYÜME STRATEJİLERİ: HILTON WORLDWIDE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EXPANSION STRATEGIES OF INTERNATIONAL HOTEL ENTERPRISES: THE CASE OF HILTON WORLDWIDE IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tourism is one of the fastest growing industries in the world, providing foreign exchange, jobs, and opportunities for development. According to UNWTO, almost 1 billion people travelled worldwide in 2012, and the income generated from the industry was US$ 1,075 billion. The increasing volume of tourism movements with its social, cultural and economic aspects has led the hotel firms to make the decision to go global and seek opportunities to serve international travelers. The increasing competition and saturation in local market, the benefits of liberal economies, the requirement of operating with low-costs and outsourcing, the incentives and legal amenities have been other factors to internationalize and get more share in the global market. In this sense, in the article, the general expansion strategies and the entry mode choices of international hotels regarding new markets have been examined. Furthermore, using the qualitative approach, the expansion strategy of Hilton Turkey has been evaluated as Hilton is the first and the largest hotel chain operating in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Turizm sağladığı iş hacmi ve döviz kazandırıcı özelliği ile dünya genelinde en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2012 yılında 1.035 milyon kişi seyahat etmiş ve 2012 yılında 1.075 milyon Amerikan Doları (USD) dolar gelir elde edilmiştir. Turizm hareketlerinin yaratmış olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlar otel işletmelerinin de küresel düşünmesine ve faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşımasına neden olmuştur. Özellikle yerel pazarlarda artan rekabet ve doyuma ulaşma, ölçek ekonomilerinden yararlanma isteği dış kaynakları düşük maliyetlerle temin edebilme, otel işletmelerine sağlanan teşvikler ve yasal kolaylıklar da otel işletmelerinin faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşınmasını sağlamıştır. Çalışmada uluslararası grup otel işletmelerinin yeni pazarlarda hangi büyüme stratejilerini kullandıkları ele alınarak, bu kapsamda Türkiye’de faaliyete geçen ilk uluslararası otel işletmesi olan Hilton Worldwide’ın ülke içindeki büyüme stratejisi nitel araştırma yöntemi ile analiz edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akyüz, S. (2008). Çokuluslu Otel İşletmelerinde Verimlilik Anlayışı:
İstanbul Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Argarwal, S. ve Ramaswami, S. (1992). Choice of Foreign Market Entry
Mode: Impact of Ownership, Location and Internationalition
Factors. Journal of Business Studies, 23, 1-27.
Brookes, M. ve Roper, A. (2010). The impact of entry modes on the
organisational design of international hotel chains. Service
Industries Journal, 30(9/10), 1499-1512.
Clarke, A. ve Chen, W. (2007). International Hospitality Management
Concept and Cases. Elseiver.
Cunill, M.O. (2006). The Growth Strategies of Hotel Chains: Best Business
Practies By Leading Companies. NY: Taylor and Francis.
Cunill, M.O ve Forteza, M.C. (2010). The Franchise Contract in Hotel
Chains: A Staudy Of Hotel Chain Growth and Market
Concentrations. Tourism Economics, 16(3), 493-515.
Çimen, H. (2006). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Lisans Düzeyinde
Turizm Eğitimi Almış İşgörenleri ile İlgili Değerlendirmeleri:
Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
Selcen Seda Türksoy, Sonay Kaygalak, Nilüfer Koçak
107
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Das, V. ve DeGroote, P. (2008). Globalisation in Hotel Chains. Case
Study: Profile Of The Belgian Business Traveller. İndirilme Tarihi:
29 Aralık 2012, http://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/10
622/2/HotechainsLiegefinal.pdf
DeRoos, J.A. (2010). Hotel Management Contracts – Past and Present.
Cornell Hospitality Quarterly, 51(1), 68-80.
Gee, Y.C. (2008). International Hotels Development and Management.
American Hotel&Lodging Educational Institute.
Hilton Worldwide (2012). İndirilme Tarihi: 29 Aralık 2012,
http://www.hilton worldwide.com/about/history
Hilton Worldwide Türkiye (2012). İndirilme Tarihi: 29 Aralık 2012,
http://www.hilton.com.tr/tr/
Hospitality World Ranking (2013). İndirilme Tarihi: 21 Nisan 2013,
http://hospitality-on.com/Exclusive-MKG-Hospitality-World-ranking-
2013-of-hotel-groups-and-brands
Erkutlu, H. ve Eryiğit, S. (2001). Uluslararasılaşma Süreci. Gazi
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 3, 149-164.
Kanbir, H. (2010). Bir Kazan- Kazan Yaklaşımı Olarak Franchising ve
Pazar Başarısındaki Rolü. Varinli, İ. ve Çatı, K. (Der.), Güncel
Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler (ss. 479-501). Ankara: Detay
Yayıncılık.
Kuşluvan, Z. ve Eren, D. (2009). Türkiye’deki İç Turizm Yapısı ve Gelişimi.
Çavuş, S., Ege, Z., Çolakoğlu, O.E. (Der.), Türk Turizm Tarihi
Yapısal ve Sektörel Gelişim. Ankara: Detay Yayıncılık.
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2012). Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğü
Yayınları. İndirilme Tarihi: 07 Ekim 2012, http://www.ktbyatirim
isletmeler.gov.tr/TR,9869/turizm-geliri-ve-gideri-gsmh-ve-gsyihihracat-
ve-ithala-.html.
Léon-Darder, F., Villar-Garcia, C., Pla-Barber, J. (2011). Entry Mode
Choice in the Internationalisation of the Hotel Industry: A Holistic
Approach. The Service Industries Journal, 31(1), 107-122.
Lundberg, D. (1984). The Hotel & Restaurant Business (4th Ed.) New
York: Van Nostrand Reinhold Co.
Met, Ö. (2005). Çokuluslu Otel Zincirlerinin Büyüme ve Uluslararasılaşma
Stratejileri. Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 10, 111-138.
Mutlu, E.C. (2008). Uluslararası işletmecilik Teori ve Uygulama. İstanbul:
Beta Yayınları.
Uluslararası Otel İşletmelerinin Büyüme Stratejileri:
Hilton Worldwide Türkiye Örneği
108
Pineda, J.M. ve Hurtado, J.M. (2012). Issues About the
Internationalization Strategy of Hotel Industry by Mean of
Francihising. International Journal Business and Social Sience,
3(6).
Pla-Barber, J., Léon-Darder, F. ve Villar, C. (2011). The
Internationalization of Soft-Services: Entry Modes and Main
Determinants in the Spanish Hotel Industry. Service Business, 5(2),
139-154.
Quer, D., Enrique, C. ve Andreu, R. (2007). Foreign Market Entry in the
Hotel Industry: The Impact of Country – and Firm-Spesific Factors.
International Business Review, 16, 326-376.
Resort Dergisi (2012). Zincir ve Grup Oteller. Sayı 117.
World Tourism Organisation WTO (2012). Highlights. İndirilme Tarihi: 07
Ekim 2012, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/
docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf.
Yin, R.K. (1994). Case Study Research, Design and Methods. Sage
Publications.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com