You are here

Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi

The Attitude of European Union Towards Language Teaching and Teaching Turkish as a Foreign Language

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The people learning a foreign language not having mastered their mother tongue throughout primary and secondary school years may not only experience a cultural identity problem, but will also have trouble in learning the foreign language. While a lot of nations try to protect their languages and support each individual’s learning at least one or two foreign languages, in Turkey it is one of the main educational problems that the students cannot learn their mother tongue, Turkish and the foreign language that they have been tought for years. In schools, foreign languages should be taught in more effective ways and Turkish as the mother tongue should be taught in a way that will strengthen the national feelings and excitement.
Abstract (Original Language): 
Đlköğretim ve ortaöğretim sürecinde ana dilini yeterince öğrenememis bireylerin yabancı dil öğrenmeleri, onlara kültürel kimlik problemi yasatacağı gibi, o dili kolay öğrenmelerine de engel olacaktır. Birçok millet kendi diline sahip çıkmakla birlikte, her bir vatandasının da en az bir veya iki dil bilmesini amaçlarken, Türkiye’de öğrencilerin hem Türkçeyi, hem de yıllarca eğitimini aldıkları yabancı dili iyi öğrenememeleri, eğitimimizin genel problemlerinden biridir. Okullarımızda yabancı dil eğitimi bilinçli bir sekilde verilmeli, Türkçe öğrencilerin ulusal duygu ve coskusunu güçlendirecek, öğrencide kültür bilinçlendirmesini olusturacak sekilde islenmelidir.

REFERENCES

References: 

Aydın, A (2000), Röportaj, Uluslar arası Dünyada Türkçe Öğretimi
Sempozyumu, , Ankara Üniversitesi Basımevi
Crystal, D. (1997) Englsh as a Global Language. Cambridge Üniversitesi
Pres
Demirel, Ö. (2004) Yabancı Dil Öğretimi, Ankara, Pegem
Dobson, Julia M.(1981) Effective Techniques for English Conversation
Groups:Washington, U.S. information Agency
Gemalmaz, E. (1982) Standart Türkiye Türkçesi (STT)’nin Formanlarının
Enformatik Değerleri, Erzurum (Teksir/ Fotokopi); 15+187+17
Đdris, K. (2000) Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara, Anıttepe
Kırkkılıç, A. (2000) “Medyanın Türkçe Sorumluluğu” Nizam-ı Âlem 46:22-
28
Mehman. M (2000), “Bir Daha Ortak Türkçe Üzerine” Uluslar arası
Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basımevi,
s.200-203
Sağır, M. (2002) Đlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi,
Ankara, Nobel
Sener, A. (2004) Erasmus Üniversite Beyannamesi, Eğitimde Diyalog 2: 3
Tokatlıoğlu, L. (2000) “Đspanyolca Konusulan Ülkelerde Türkçe Öğretimi”
Uluslar arası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara
Üniversitesi Basımevi, 161-164
( http://www.tomer.ankara.edu.tr/2005 )
(http//europa.eu. int/eur-lex/pri/en-2005 )
(www.europa.eu.int/comm/education/poticies 2005)
(www.socrates.gov.tr2005)
(www.ua.gov.tr 2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com