You are here

AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

43 A COMPARISON STUDY ON OPEN SOURCE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, web based distance learning became a preferred solution for universities, training organizations and many public or private institutions for various reasons (giving this education service to working people, physically disabled people or people who do not have the opportunity to receive training at their own location, saving time, reducing costs, etc.). In web based learning, Learning Management Systems (LMS) are used for learning management activities such as presentation of instructional materials to students, management of various course catalogs, preparation and implementation of exams, logging students’ learning process, implementation of reporting procedures and in order to maintain systematic and planned training activities. Today, as well as many commercial LMSes several open-source LMSes are also available. Open source LMSes may be competing with commercial products by the power and flexibility of the philosophy of open source software and according to the preference of people who use these systems. In this study, after a literature review the most frequently faced LMSes such as Moodle, Sakai, ATutor, Dokeos, Claroline and OLAT analyzed by using "LMS Evaluation and Selection Inventory" that was developed by the researchers and evaluation results were compared. Research results are aimed to guide the LMS selection and decision-making process for both universities and educational organizations and public or private organizations.
Abstract (Original Language): 
Web tabanlı uzaktan eğitim son yıllarda, üniversitelerin, eğitim organizasyonlarının ve kamu ya da özel birçok kuruluşun, çeşitli (çalışan, bedensel engeli olan, bulunduğu yerde eğitim alma olanağı bulunmayan kişilere bu hizmeti vermek veya zamandan kazanmak ve maliyetleri azaltmak gibi) sebeplerle tercih ettikleri bir çözüm haline gelmiştir. Web tabanlı eğitimde, öğretim materyallerinin öğrencilere sunumu, çeşitli kurs kataloglarını yönetme, sınavlar hazırlama ve uygulama, öğrencilerin öğrenme sürecini kayıt altına alma gibi öğrenme aktivitelerinin yönetimi, raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin sistematik ve planlı bir şekilde sürdürülebilmesi için Öğrenme Yönetim Sistemleri(ÖYS)’nden yararlanılmaktadır. Günümüzde birçok ticari ÖYS'nin yanı sıra çok sayıda açık kaynak kodlu ÖYS de bulunmaktadır. Açık kaynak kodlu ÖYS'ler; açık kaynak kodu felsefesinin gücü, esnekliği ve bu sistemleri kullanan kişilerin tercihi doğrultusunda ticari ürünlere rakip olabilmektedir. Bu çalışmada; alanyazın taraması sonucunda en sık karşılaşılan Moodle, Sakai, ATutor, Dokeos, Claroline ve OLAT ÖYS'leri, araştırmacılar tarafından geliştirilen "ÖYS Değerlendirme ve Seçim Envanteri" kullanılarak incelenmiş ve değerlendirme sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarının gerek üniversitelerin ve eğitim organizasyonlarının gerekse kamu ve özel kuruluşların ÖYS seçim ve karar verme sürecine rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

REFERENCES

References: 

3waynet Inc. and the Commonwealth of Learning. (2004, Ağustos). LMS Evaluation Tool User Guide.
Advanced Distributed Learning (ADL) Co-Laboratories. (2011). Choosing a Learning Management System.
Virginia: Serco Services, Inc.
Albarrak, A. I., Aboalsamh, H. A., & Abouzahra, M. (2010). Evaluating Learning Management Systems for
University Medical Education. International Conference on Education and Management Technology (s. 672-
677). Cairo, Egypt: IEEE.
Arh, T., & Blažič, B. J. (2007). Application of Multi-Attribute Decision Making Approach to Learning
Management Systems Evaluation. Journal Of Computers , 2 (10), 28-37.
Aybay, I., & Dağ, O. O. (2003). A Learning Management System Developed at the Eastern Mediterranean
University. The Turkish Online Journal of Educational Technology , 2 (2), 14-19.
Aydın, C. Ç., & Tırkes, G. (2010). Open Source Learning Management Systems In Distance Learning. The Turkish
Online Journal of Educational Technology , 9 (2), 175-184.
Aytaç, T. (2003). Geleceğin Öğrenme Biçimi: E-Öğrenme. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı:35 .
Barchino, R., Oton, S., & Gutierrez, J. M. (2005). An Example of Learning Management System. Virtual Multi
Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2005).
Barlow, R. E. (2007). A Study of Security in Learning Management Systems (Master of Science in Information
Systems Thesis). Athabasca University.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
56
Beatty, B., & Ulasewicz, C. (2006). Faculty Perspectives on Moving from Blackboard to the Moodle Learning
Management System. TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning , 50 (4), 36-45.
Carter, K., & Stahl, B. (2008). Initial Report of the WCU Task Force on Learning Management Systems.
Cullowhee, North Carolina: Western Carolina University.
Chuang, K. K., & Wang, J. (2003). Studies on Criteria of Instructional Website. In Rossett, A. (Ed). E-Learn 2003
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Phoenix, Arizona:
Association for the Advancement.
Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of
Open, Distance and ELearning.
Demirel, Ö. (1993). Eğitim Terimler Sözlüğü. Ankara: Usem Yayınları.
Duran, N., Önal, A., & Kurtuluş, C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim
Sistemleri. Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim, Bildiriler Kitabı , 97-101.
Ellis, R. K. (2009). Guide to Learning Management Systems. American Society for Training & Development
(ASTD).
Epic White Paper. (2007). Epic White Paper. Şubat 12, 2012 tarihinde Epic, E-learning, online learning and
blended solutions: http://www.epic.co.uk/content/news/oct07/whitepaper. pdf adresinden alındı
Erkunt , H., & Akpınar, Y. (2002). Internet Tabanlı ve Internet Destekli Eğitim: Kurumsal Bir Eğitim Yönetim
Sistemi Örneği. BTIE-02 Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Sempozyumu. Ankara: ODTU.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde “Program” Geliştirme. Ankara: H.Ü. Yayını.
Genove, G. P., & Mercado, C. A. (2010). Gap Analysis of LMS Profile Requirements Using Standards. 9th PeLS
National eLearning Conference. Cebu City, Philippines .
Gökdaş, İ., & Kayri, M. (2005). E-Öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi .
Hernández, J. C., & Chávez, M. A. (2009). Moodle Security Vulnerabilities. 5th International Conference on
Electrical Engineering Computing Science and Automatic Control 2008 (s. 352-357). Mexico City: IEEE.
Horton, W. (2011). E-Learning by Desgin. Second Edition. Pfeiffer.
Hrmo, R., & Kucerka, D. (2011). Information Competence and Evolution of e-learning Text With the Fog Index.
14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2011)-11th International Conference
Virtual University (vu'11) (s. 390-294). Piešt'any, Slovakia: IEEE.
ISU. (2006). LMS Focus Group Report. Pocatello, Idaho, USA: Idaho State University Instructional Technology
Resource Center.
Itmazi, J., Gea, M. M., Paderewsk, P., & Gutiérrez, F. L. (2005). A Comparison and Evaluation of Open Source
Learning Managment Systems. IADIS International Conference - Applied Computing 2005. Algarve, Portugal:
IADIS.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
57
Kurilovas, E., & Serikoviene, S. (2010). Learning Content and Software Evaluation and Personalization Problems.
Informatics in Education , 9 (1), 91-114.
Lewis, B. A., MacEntee, V. M., DeLaCruz, S., Englander, C., Jeffrey, T., Takach, E., et al. (2005). Learning
Management Systems Comparison. Informing Science and IT Education Joint Conference 2005. Flagstaff,
Arizona, USA.
Mendoza, L., Pérez, M., Díaz-Antón, G., & Grimán, A. (2006). Tailoring RUP for LMS Selection: A Case Study. CLEI
Electronic Journal , 9 (1), 1-15.
Mishra, S., & Sharma, R. (2007). E-Learning Practices: Analysis of Lessons and Best Practices. IDEA Group
Publishing.
Morrison, D. (2003). E-Learning Strategies: How to Get Implementation and Delivery Right First Time. New York:
Wiley.
Naaji, A., & Herman, C. (2011). Implementation of an E-learning System. Optimization and Security-Related
Aspects. 15th WSEAS International Conference on Computers (s. 412-417). Wisconsin, USA : WSEAS.
Olga Boronenko, V. A. (2010). Next Generation E-learning based on Grid Technologies and Web 2.0.
International Interactive Computer Aided Learning (ICL) Conference 2009 (s. 1019-1035). Villach, Austria: Kassel
University Press, Germany.
OWASP. (2008). The Open Web Application Security Project Testing Guide. Şubat 2012, 16 tarihinde OWASP
TESTING GUIDE: http://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf adresinden alındı
Ozan, Ö. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management Systems - LMS) Değerlendirilmesi.
İnet-tr’08- XIII. Türkiye’de İnternet Konferans Bildirileri (s. 61-65). Ankara: ODTU.
Özçakır, F. C., Erkoç, M. F., Çelik, B., Baktır, H. Ö., Şahin, K., & Reis, Z. A. (2011). Güvenli Bilgisayar ve İnternet
Kullanımına Yönelik Bir Web Tabanlı Öğretim Ortamının Geliştirilmesi. 5th International
Computer&Instructional Technologies Symposium. Elazığ-Türkiye.
Padayachee, I., Kotze, P., & van der Merwe, A. (2010). ISO 9126 External Systems Quality Characteristics,
Subcharacteristics and Domain Specific Criteria for Evaluating E-Learning Systems. Southern African Computer
Lecturers' Association Conference. Pretoria (Tshwane) : SACLA.
Paulsen, M. (2003). Experiences with Learning Management Systems in 113 European Instutions. Educational
Technology and Society, 6(4) , 134-148.
Pecheanu, E., Stefanescu, D., Dumitriu, L., & Segal, C. (2010). Methods to Evaluate Open Source Learning
Platforms. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (s. 1152-1161). Amman, Jordan: IEEE.
Rosenberg, M. J. (2001). E-Learning Strategies for Delivering Knowledge in The Digital Age. McGraw Hill.
Sun, P.-C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y.-Y., & Yeh, D. (2008). What Drives a Successful e-Learning? An Empirical
Investigation of The Critical Factors Influencing Learner Satisfaction. Computers & Education , 50, 1183–1202.
The Performance Juxtaposition Site. (2011). Growth of eLearning. Şubat 08, 2012 tarihinde The Performance
Juxtaposition Site: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/elearning/growth.html
Türk Dil Kurumu. (2012). Şubat 08, 2012 tarihinde Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr adresinden alındı
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
58
University of Fribourg Swiss Virtual Campus Programme. (2008, August 29). edutech Providing Technological
Support to the Swiss Virtual Campus- Evaluation of Open Source Course Platforms. Aralık 28, 2011 tarihinde
Edutech Swiss Virtual Campus Programme : http://www.edutech.ch/lms/ev3/opensource_lms_longlist.php
adresinden alındı
Watson, R. W., & Watson, L. S. (2007). An Argument for Clarity:What are Learning Management Systems, What
are They Not, and What Should They Become? TechTrends, Sayı 51, No 2 , 28-34.
Wonghee Sung, M. A. (2011, Ağustos). Wonghee Sung, M. A. (2011). Classifying Learning Management
Platforms by Examining Features and Educational Affordances. Ocak 18, 2012 tarihinde Texas Digital Library:
http://repositories.tdl.org/tdl-ir/handle/2152/ETD-UT-2011-08-4278 adresinden alındı
Yazıcı, S. (2004). E-Öğrenme İnsan Kaynakları Eğitimindeki Stratejik Dönüşüm. Alfa Yayınları.
Yıldırım, İ. S., Göktaş , Y., & Temur, N. (2004). İyi Bir Öğrenme Yönetimi Sistemi (ÖYS) İçin Kriter Önerisi. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (4).
Zlatko, S., Orehovački, T., & ðanić, M. (2008). Determination of Optimal Security Settings for LMS Moodle. 31st
MIPRO International Convention on Information Systems Security, (s. 84-89). Opatija.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com