You are here

ÜNİVERSİTE ADAYI SAYISAL BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL UYGULAMALAR

CONCEPTUAL AND OPERATIONAL IMPLEMENTATIONS FOR NUMERIC SECTION STUDENTS WHO ARE A CANDIDATE FOR UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine conceptual and operational skills of the numeric section students who bone for university exams. One-hundred twenty-five people who bone for university exams in Afyonkarahisar, Konya and Kayseri constitute the sample of the research. Ten open-ended tests which are made by Soylu and Aydın (2006) are carried out in the research. As a result of the fact that students’ papers are analyzed and the interviews which are done with students , it is observed the fact that students are more successful at questions which require operational information and they comprehend the questions all the better. In consequence of the study it is made suggestion that students compare with questions which contain more nihility.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı üniversite sınavlarına hazırlanan sayısal bölümü öğrencilerinin kavramsal ve işlemsel becerilerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini Afyonkarahisar, Konya ve Kayseri illerinde üniversite sınavlarına hazırlanan 125 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada Soylu ve Aydın (2006) tarafından hazırlanan 10 açık uçlu test uygulanmıştır. Öğrencilerin kağıtlarının incelenmesi ve öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda işlemsel bilgi gerektiren sorularda öğrencilerin daha başarılı oldukları ve soruları daha iyi algıladıkları gözlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin daha sık yokluk içeren sorularla karşılaştırılması önerisinde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Baki, A. (1997). Educating mathematics teachers. Medical Journal of Islamic Academy of Sciences, 10(3).
Baki, A. (1998). Matematik öğretiminde işlemsel ve kavramsal bilginin dengelenmesi. Atatürk Üniversitesi 40.
Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199
351
Baki, A., Kartal,T., 2002. Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında
Değerlendirilmesi. UFBMEK Bildiri Özetleri Kitabı, 211.
Baki, A., Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin
karekterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27–46.
Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi, Pegem A Yayıncılık, 8. Baskı, s.38-41, Ankara.
Bekdemir, M., Işık, A. (2007). Evaluation of conceptual knowledge and procedural knowledge on algebra area of
elementary school students. The Eurasian Journal of Educational Research, 28, 9-18.
Bekdemir, M.,Okur, M. ve Gelen, S. (2010). 2005 İlköğretim matematik programının ilköğretim yedinci sınıf
öğrencilerinin kavramsal, işlemsel bilgi ve becerilerine etkisi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 12-2,
s.131-147.
Bodgan, R. C., Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods,
London: Ally - Bacon.
Duman, T., Karakaya, N., Çakmak, M., Eray, M. & Özkan, M. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu
matematik. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Ersözlü, Z., N .(2006).“Bilişötesi Düşünme”, Doktora Semineri, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Hiebert, J., Waerne, D. (1996). Instruction, understanding and skill in multidigit addition and instruction.
Cognition and Instruction, 14, 251-283.
Kay, O. (2007). Yeni 2005 İlköğretim matematik öğretim programının veli görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmesi. Afyonkarahisar İl Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi,
Afyon.
McMillan, J. H., Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and
Company.
Perry, M. (1991). Learning and transfer: Instructional conditions and conceptual change. Cognitive
Development, 6, 449-468.
Rittle-Johson, B., Alibali, M. W. (1999). Conceptual and procedural knowledge of mathematics: Does one lead
to the other? Journal of Educational Psychology,99,175-189.
Olkun, S., Toluk Z.,(2004). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi, AnıYayıncılık, Ertem Matbaacılık,
s.9, Ankara.
Soylu, Y. ve Aydın, S. (2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelemesinin önemi
üzerine bir çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: (8) Sayı: (2), s.83-95.
Yalvaç, E. (2010). İlköğretim İkinci kademe matematik programına yönelik etkinliklerinin bazı cebir konularının
öğretmen üzerindeki etkileri.Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com