You are here

2009 MANTIK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE YAZILAN MANTIK DERS KİTAPLARINDA ÖRTÜK MÜFREDAT

HIDDEN CURRICULUM IN LOGIC COURSE BOOKS WRITTEN FOR THE TEACHING PROGRAMME OF 2009 LOGIC COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Every state aims to enforce its ideology to its citizens and thus its students explicitly or implicitly. One of the most effective and common ways of doing this is through education. The Ministry of National Education carries out the necessary studies to form a hidden curriculum for the teaching programs and to ensure its reflection on the course books. In teaching program seven some warning could be given to the authors of these books to achieve hidden curriculum. Accordingly by using some visual, written and sample materials, the authors try to create the hidden curriculum that the state wants to form through course books. In this respect, the visual and sample materials of two different course books, one of which has been prepared by a commission of the Ministry and the other by a private publishing house have been examined in terms of hidden curriculum. At the same time, the unintended elements of hidden curriculum as well as the intended ones have been evaluated to shed light on future studies on the subject. The visuals examined have been added to the attachments. Since this is a descriptive research, the document analysis technique has been used in this study. At the end of the study, it has been found out that some samples and visuals giving information about our culture and national and foreign thinkers have been used in the course books. It can be said that the students are encouraged to adopt the ideological approach with the emphasis of nation, state and flag. It is noteworthy that the same advertorial visual are used in both books. Some visuals written in foreign language without Turkish translations have been found in the book belonging to the private publishing house.
Abstract (Original Language): 
Her devlet ideolojisini açık veya örtük bir şekilde vatandaşlarına ve dolayısıyla da öğrencilerine kazandırmak ister. Bunu gerçekleştirmenin en etkili ve genel yollarından birisi eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim programları ile örtük müfredatın oluşturulması ve ders kitaplarına yansıması için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Hatta öğretim programlarında ders kitabı yazarları için örtük müfredatı gerçekleştirebilmek amacıyla uyarılar yapılabilmektedir. Dolayısıyla ders kitabı yazarları belirli görsel, örnek, yazı vb. unsurlarla devletin kitaplar aracılığı ile oluşturmak istediği örtük müfredatı gerçekleştirmeye çalışabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada 2009 Mantık dersi öğretim programına göre yazılmış biri MEB tarafından komisyona hazırlatılmış diğeri de özel bir yayın evine ait olan iki ders kitabının içindeki örnek, görsel vb. unsurlar örtük müfredat açısından incelenmiştir. Ayrıca bilinçli olarak yapılanların dışında farkında olmadan ortaya çıkabilecek örtük müfredat unsurları da ele alınarak, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. İncelenen görseller “Ek” kısmına eklenmiştir. Bu araştırma betimsel bir araştırma olduğu için yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ders kitaplarında öğrencilere kültürümüzü, yerli ve yabancı düşünürleri tanıtıcı örnek ve görsellere yer verildiği görülmüştür. Vatan, millet, bayrak vurguları ile benimsenen ideolojik yaklaşımın öğrencilere kazandırılmak istendiği söylenebilir. İncelenen iki kitapta da aynı reklam içerikli görselin kullanılması dikkat çekmiştir. Özel yayınevine ait olan kitapta Türkçe karşılığı verilmeyen, yabancı dilde yazılan görsellere rastlanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (Ed.).(2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
İnal, K. (2005, 04 09). Çocuklara Derin Program: ‘Gizli Müfredat'. Evrensel Kültür . 07.12.2016 tarinde
http://bianet.org/bianet/siyaset/58579-cocuklara-derin-program-gizli-muf... adresinden alınmıştır.
Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri . (23. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Makale No: 03 ISSN: 2146-9199
25
Karavelioğulları, N. (2016). Ortaöğretim mantık ders kitabı. Ankara: Semih Ofset Matbaacılık.
Komisyon. (2011). Ortaöğretim mantık ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). Ortaöğretim mantık dersi öğretim programı . Ankara: Devlet Kitapları
Müdürlüğü Basımevi.
Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
Yüksel, S. (2002). Örtük Program. Eğitim ve bilim, 27 (126), 31-37.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com