You are here

1935 ve 2009 FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE YAZILMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ ÇEŞİTLİ FELSEFE KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON THAT VARIOUS PHILOSOPHIC CONCEPTS IN THE TEXTBOOKS WHICH HAD WRITTEN ACCORDING TO 1935 AND 2009 PHILOSOPHIC CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is argued how it is dealt with the various concepts of philosophy and changes that occured in the concepts according to two seperate concepts prepared in 1935 and 2009. To conceptual comparison, philosophy and sociology book which was written according to 1935 curriculum by Cemil Sena Ongun in 1943 and 2010 dated textbooks prepared according to 2009 curriculum by the commison of Ministry of Education are based on this study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Felsefe dersinde işlenen çeşitli kavramların, 1935 ve 2009’da hazırlanan iki ayrı öğretim programına göre hazırlanmış olan ders kitaplarında nasıl işlendiği ve kavramlarda meydana gelen değişimler tartışılmıştır. Çalışmamızdaki kavramsal karşılaştırma için 1935 programına göre Cemil Sena Ongun tarafından yazılmış 1943 tarihli Felsefe ve Sosyoloji kitabı ile 2009 programına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından komisyona hazırlatılmış 2010 tarihli ders kitapları esas alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Komisyon. (2010). Felsefe. Birinci baskı. Ankara: MEB Devlet Kitapları
Ongun, C. S. (1943). Felsefe ve Sosyoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB), (1995). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (1923–1983). İstanbul.
Tebliğler Dergisi, 1924 Programı. Maarif Vekâleti Arşivi, Ankara.
Tebliğler Dergisi, Kabul Tarihi: 31.08.1935, Sayı: 183, Lise Filozofi Programı Kılavuzu, Kültür Bakanlığı Devlet Basımevi, İstanbul.
Tebliğler Dergisi, Kabul Tarihi: 07.10.1957, Sayı: 976, Cilt: 20, Lise Felsefe ve Psikoloji Programı, Maarif Vekâleti, Ankara.
Tebliğler Dergisi, Kabul Tarihi: 27.09.1976, Sayı: 333, Lise Felsefe Grubu Dersleri Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Tebliğler Dergisi, Kabul Tarihi: 09.09.1985, Sayı: 359, Lise Felsefe Dersi Programı (1985–1986 Eğitim – Öğretim Yılı), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
Tebliğler Dergisi, Kabul Tarihi: 07.06.1993, Sayı: 259, Ortaöğretim Kurumları Felsefe Dersi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Tebliğler Dergisi, Kabul Tarihi: 14.12.2009, Sayı: 235, Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
< http://www.tr.wikipedia.org.> 25.02.2013
< http://tdkterim.gov.tr/bts/> 01.03.2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com