You are here

YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI VE HABERDE DOĞRULUK ALGISI

NEW MEDIA LITERACY AND TRUTH PERCEPTION AT NEWS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Unlike traditional media tools, the process of content production in the new media and the stages of bringing the composed content to the target group have undergone major changes. Increase of internet usage and its natural consequence, the next generation media receivers that access the produced content from a wide variety of platforms; at the same time, it is beginning to be exposed to a concentration of news that leads to information pollution, away from reality, doubtful of rightness, weakly credible, and unprecedented in the editorial process. For this reason, the new media literacy and education that can be regarded as an eclectic reflection of media literacy seems to be an important problem in the media sector as well as in education today. Depending on this problem, the issue of how the news produced in the new media is evaluated by the media receiver and the criteria by which the accuracy is determined should be considered. In the study, firstly a conceptual framework will be drawn about media literacy and new media literacy, and then the results of the research conducted in the form of news perception in the new media literacy will be evaluated.
Abstract (Original Language): 
Geleneksel medya araçlarından farklı olarak, yeni medyada içerik üretim süreci ve oluşturulan içeriğin hedef kitleyle buluşturulma aşamaları büyük değişimlere uğramıştır. İnternetin kullanım yaygınlığının artması ve bunun doğal bir sonucu olarak çok çeşitli platformlardan üretilen içeriğe ulaşma imkanını sağlayan yeni nesil medya alıcısı; aynı zamanda bilgi kirliliğine yol açan, gerçeklikten uzak, doğruluğu şüpheli, inandırıcılığı zayıf ve editöryal sürecin aşamalarından geçmeden karşısına gelen bir haber yoğunluğuna maruz kalmaya başlamıştır. Bu nedenle medya okuryazarlığının eklektik bir yansıması olarak da değerlendirilebilecek yeni medya okuryazarlığı ve eğitim konusu, günümüzde gerek medya sektörü gerekse de eğitim alanında önemli bir problem olarak gözükmektedir. Bu probleme bağlı olarak, yeni medyada üretilen haberin medya alıcısı tarafından ne şekilde değerlendirildiği ve doğruluğunun hangi kriterlere göre belirlendiği de ele alınması gereken bir konudur. Çalışmada öncelikli olarak medya okuryazarlığı ve yeni medya okuryazarlığı hakkında kavramsal bir çerçeve çizilecek, daha sonra ise yeni medya okuryazarlığında haberin algılanış biçimine yönelik yapılan araştırmanın sonuçları değerlendirilecektir.
38
50

REFERENCES

References: 

Binark, M. (2014, 28 Kasım). Türkiye’de neden yeni medya okuryazarlığı politikası gerekli? Milliyet .
Chu, S. K.W., Lau, W. W. F., Chu, D. S. C., Lee, C. W. Y., & Chan, L. L. H. (2014). Media awareness
among Hong Kong primary students. Journal of Librarianship and Information Science , 48(1), 90-104.
Hobbs, R. (2011). Digital and media literacy-Connecting culture and classroom . Thousand Oaks, CA:
Corwin.
Hobbs, R., & Moore, D. C. (2013). Discovering media literacy-Teaching digital media and popular
culture in elementary school . Thousand Oaks, CA: Corwin.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kurt, A. A. & Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal
bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2(2), 20-34.
Manzoor, A. (2015). Media literacy in the digital age: Literacy projects and organizations. Bulunduğu
eser: Yildiz, M.N., & Keengwe, J. (Eds.), Handbook of research on media literacy in the digital age (ss.
249-274). Hershey, PA: IGI Global.
Mattock, L. K. (2015). Teaching visual and media literacy skills through media production technology.
Bulunduğu eser: Baylen, D. M., & D'Alba, A. (Eds.), Essentials of teaching and integrating visual and
media literacy: Visualizing learning (ss. 237-250). New York, NY: Springer.
McHaney, R. (2011). The new digital shoreline: How web 2.0 and millennials are revolutionizing higher
education . Sterling, VA: Stylus Publishing.
Müller, J., Sancho, J. M., & Hernandez, F. (2009). New media literacy and the digital divide.
Bulunduğu eser: Hin, L. T. W., & Subramaniam, R. (Eds.), Handbook of research on new media
literacy at the K-12 level: Issues and challenges, Volumes 1-2 (ss. 72-88). Hershey, PA: IGI Global.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 04 ISSN: 2146-9199
50
Potter, W. J. (2014). Media literacy (7. Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Potter, W. J. (2016). Introduction to media literacy . Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Silverblatt, A., Ferry, J., & Finan, B. (2015). Approaches to media literacy-A handbook (Second
Edition). New York, NY: Routledge.
Silverblatt, A., & Zlobin, N. (2015). International communications: A media literacy approach . New
York, NY: Routledge.
Türk, M. S. (2016). Yeni medyayı bilinçli kullanmak: Yeni medya okuryazarlığı. ICTMedia/Bilgi, İletişim
Teknolojileri ve Enerji Dergisi , 30, 36-37.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com