You are here

SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARINDA VERİ ÇARPIKLIĞI VE EĞİTİME YANSIMALARI

DATA DISTORTIONS WORD PROPERTY RESEARCHES AND ITS REFLECTIONS TO EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study has aimed to determine the distortions of data seen in word property researches and to show its consequences into educational environment. In terms of word property, it can be seen considerable inconsistencies between the data directly taken from the researches in abroad and the data acquired from the researches in Turkey. The fact that the criteria about this situation are uncertain affects many educational environments, especially textbooks and reading books. Common word using in textbooks prepared for same class grade has very degree. Same situation is also seen in reading books written in different genres. It is seen that reading materials written for gaining word property to a particular target group seem to gain very different components from each other. The main reason of this inconsistency is the fact that the lists of word property components like word, idiom, proverb and repetition have not been prepared by considering class grades.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma söz varlığı araştırmalarında ortaya konan verilerin çarpıklığını belirtmek ve bunun eğitim ortamına nasıl yansıdığını göstermek amacıyla yapılmıştır. Söz varlığı açısından yabancı ülkelerdeki araştırmalardan doğrudan aktarım suretiyle değerlendirmeye alınan verilerle, ülkemizdeki araştırmalardan elde edilen veriler arasında büyük tutarsızlıklar bulunmaktadır. Buna dair ölçütlerin belirsiz olması, ders kitabı ve okuma kitapları başta olmak üzere birçok eğitim ortamını da etkilemektedir. Aynı sınıf düzeyinde hazırlanan ders kitaplarının ortak kelime kullanımları çok düşük seviyededir. Bu durum farklı türlerde yazılmış okuma kitapları için de geçerlidir. Belirli bir hedef kitleye söz varlığı edinimi için yazılmış okuma materyalleri birbirlerinden çok farklı unsurları kazandırma yolundadırlar. Bu tutarsızlığın temel sebebi, sınıf seviyelerini dikkate alan söz varlığına dair kelime, deyim, ikileme, atasözü vb. unsurları içeren listelerin hazırlanmamış olmasıdır.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Ömer Asım. (1936). Bir dili öğrenmek için en lüzumlu kelimeler ve bu kelimelerin
belirtme usulü, Gaziantep: Gaziantep Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih
Şubesi Yayınları.
Akyol, (2001). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Aşık, U. (2007). Yabancılar için temel Türkçe söz varlığının oluşturulması. İzmir:
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Avkapan, Altan. (2006). Orta öğretim 11. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine
bir araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Baker, S.K., Simmons. C.D., Kameenui, J.E. (2005). “Vocabulary Acquisition:
Synthesis of the Research.”http://idea.uoregon.edu/∼ncite/dokuments/
techrep/tech13. html.
Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli
metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
Baş, B., Karadağ, Ö. (2010). Söz Varlığına Dair Yurtdışında ve Türkiye’de Yapılan
Temel
Araştırmalar. Okuma kültürü ve söz varlığının geliştirilmesi çalıştayı. MEB
TTKB. 19-23 Ekim Ankara / Kızılcahamam.
Baştürk, M. (2004). Dil edinim kuramları ve türkçenin anadili olarak edinimi. Ankara:
Pegema Yayıncılık.
Cole, L., John Morgan, J.B. (2001). Çocukluk ve gençlik psikolojisi. (Çev. Belkıs
Halim Vassaf). İstanbul: MEB Yayınları.
Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çiftçi, M. (1991). Bir grup yükseköğrenim öğrencisi üzerinde kelime serveti araştırması..
Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-2 Yıl: 2010
128
Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül
Yayınevi.
Göz, İ. (2003). Yazılı türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ilköğretim
dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarına aktarımı. Bursa:
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora
Tezi).
Karadağ, Ö., Baş, B., Kurudayıoğlu, M. (2008). Eski ve Yeni 6,7, 8. Sınıf Türkçe
Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması. Başkent Üniversitesi
ve Türk Dil Kurumu I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.
20-21 Kasım 2008. Ankara.
Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir
araştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış
Doktora Tezi).
Karakuş, İ. (2000). Türkçe türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Sistem Ofset
Yayınları.
Koçak, H. (1999). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin kelime hazinesi ile ilgili bir
araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Kurudayıoğlu, M., Karadağ, Ö. (2005). Kelime Hazineleri Çalışmaları Açısından
Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
(25), 2005-2.
Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine
bir araştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
(Yayınlanmamış Doktora Tezi).
Maviş, İ. (2006). Çocukta anlam bilgisi gelişimi.. Dil ve Kavram Gelişimi. (Ed.:
S.Seyhun Topbaş). Ankara: Kök Yayıncılık.
Pars, V. B., Pars, C. B. (1954). Okuma psikolojisi ve ilk okuma öğretimi, İstanbul:
Maarif Basımevi.
Pıerce, J. E. (1960). Türkçe kelime sayımı (a frequency count of turkish words).
Ankara: MEB Yayım Müdürlüğü Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama
Merkezi.
Pilav, S. (2008). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma.
Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış
Doktora Tezi).
Temur, T. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin
bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-2 Yıl: 2010
129
Türkçe Sözlük. (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Yazı, Z. (2005). Orta öğretim 10. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir
araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Yiğittürk, H. (2005). Orta öğretim 9. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir
araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com