You are here

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

A RESEARCH ON THE WRITING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL SECOND GRADE STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES: ERZİNCAN SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As a result of scientific and technological changes, man who is sometimes a source and sometimes a consumer in a changing and developing world must have the power of expressing himself in order to survive throughout this continuous development. The developments in the world we live in haven’t composed of the man life through the intimate relations with a few people around him and visiting them. Various changes consisting of cultural, historical, political and even relations pertaining to human beings have been occurred day by day. Naturally man should express himself in terms of his attitudes and feelings against these changes. The easiest and best way of individuals’ expressing themselves permanently and efficiently is certainly writing. The sample of this study done through General Scanning Model consists of 109 intentionally chosen students. In the study, a form has been used each consisting of 14 items and students have been asked to fill out them. Then, students’ workbooks have been collected, their written expression skills have been studied and the data has been processed into “Composition Assessment Scale”. “Independent Samples T-Test” and “One Way Avona Test” in SPSS have been used for the statistic analyses of the data. It has been found out at the end of the study that “female students are good at writing more than male students, possessing a dictionary and a writing guide suitable for primary school student level improve the students’ writing skills, the higher students’ level is, the worse they write, there is a parallel relationship between the number books they have read for the last one year and students’ writing skills, there is no meaningful relationship between the type of books students are interested in and students’ writing skills, students who are in a better situation in terms of socio- economic aspect have a good writing skill and students who have better school marks are also good at writing.
Abstract (Original Language): 
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler neticesinde, değişen ve gelişen dünyada kimi zaman kaynak, kimi zaman ise alıcı durumunda olan insan, devam eden bu gelişim sürecinde var olabilmek adına kendini ifade edebilme gücüne sahip olmalıdır. Bireyin kendisini kalıcı ve etkili bir biçimde ifade edebilmesinin en kolay ve en güzel biçimi de kuşkusuz yazma eylemidir. Bu çalışma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Genel Tarama modeliyle yapılan bu çalışmanın örneklemini kasti örnekleme yoluyla seçilen 109 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilere 14 maddelik formlar dağıtılmış ve bu formların öğrenciler tarafından doldurulması sağlanmıştır. Akabinde, öğrencilerin çalışma kitapları toplanarak yazılı anlatım becerileri incelenmiş ve “Kompozisyon Değerlendirme Ölçeği”ne işlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistik analizi için SPSS programı aracılığıyla “Bağımsız Gruplar Arası T- Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, “kız öğrencilerin yazılı anlatım becerileri bakımından erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu, ilköğretim okulu düzeyinde bir sözlüğe ve yazım kılavuzuna sahip olmanın yazılı anlatım becerilerini geliştirdiği; öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe yazılı anlatım becerilerinde bir gerileme görüldüğü; öğrencilerin son bir yılda okuduğu kitap sayısının fazlalığıyla yazılı anlatım becerilerinin paralellik gösterdiği; ilgi gösterilen kitap türüyle yazılı anlatım becerileri arasında anlamlı bir ilişkinin söz konusu olmadığı; sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişmiş olduğu; okul başarı puanı yüksek olan öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin daha iyi durumda olduğu” sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ağca, H. (1999). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
Coşkun, E. (2007). Yazma Becerisi, A. Kırkkılıç ve H. Akyol, (Ed.), İlköğretimde
Türkçe Öğretimi içinde (49-91). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Kalaycı N., Temur, T. (2005), İlköğretim Okullarında Dinleme Becerisini Nasıl Geliştirebiliriz?.
Eğitime Bakış, 1 (7), 53–63.
Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Konedralı, G., Özder, H. Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesinde Sözlü Anlatım
Destekli Ön çalışma Yönteminin Etkililiği, 17 Mart 2011, www. aoa.edu/
ozder/files/ DAU%20SUNU.doc
Mithat, A. (1985). Yazı Yazmak Üzerine Bazı Bilgiler. Türk Dili Dergisi, XLIX
(397), 15-20.
Raimes, A. (1983). Technigues in teaching writing. Oxford: Oxford Universty
Press.
Sever, S. (2002). Bir Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve ÖğretmeÖğrenme
Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını;
(Uluslararası Bilgi Şöleni)Bildiriler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Ünalan, Ş. (2006). Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com