You are here

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDAKİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ: KESİRLERDE SIRALAMA, TOPLAMA,ÇIKARMA, ÇARPMA VE KESİRLERLE İLGİLİ PROBLEMLER

LEARNING DIFFICULTIES OF 5fh CLASS IN PRIMARY EDUCATION AT FRACTION: ORDERING, ADDING, SUBTRACTİON, MULTIPLICATION IN FRACTION AND PROBLEMS RELATED TO FRACTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mathematics is generally considered by students as being an abstract, a boring lesson because of its irrelevance to the daily life, and it caused to a negative attitude and a general failure among the students. It has been observed that this negative attitude increases more and more. Seeing that there is such a general failure among student, we learn that this causes to a prompting reason for the student’s unwilling and negative view of the lesson, and we conclude that we must focus on learning what the difficulties are when learning mathematics. According to this point of view; we aim to determine students’ learning difficulties of fraction range, addition, subtraction, multiplication and fraction problems. The subject of this study consist of total 56 5fh class students who are continue in Cumhuriyet primary education school and Oltu primary education school, in centre of Oltu county, in Erzurum cities. In order to test research hypothesis frequency used. According to the results obtained from study, it is showed that though the students do not have difficulty in learning certain related concepts, definitions, formulas and operational subjects about fraction range, addition, subtraction, multiplication and fraction problems; whereas they do have difficulty in practicing these obtained data.
Abstract (Original Language): 
Matematiğin öğrenciler tarafından genelde soyut, yaşamla ilgisi olmayan dolayısıyla sıkıcı bir ders olarak algılanması bu derse karşı olumsuz tutumların gelişmesini ve genel bir başarısızlık sonucunu doğurmaktadır. Bu durumun her geçen gün daha da arttığı görülmektedir. Böyle bir başarısızlığın öğrencilerde görülmesi, matematiğe karşı olumsuz tutum ve davranışları tetikleyici önemli bir etken olarak görülmekle birlikte bireylerin öğrenme güçlüklerinin neler olduğu üzerinde durmamızı gerektirmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı; kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesir problemlerinde ki öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla çalışmanın örneklemini; Erzurum ili Oltu ilçesi merkezinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim okulu ve Oltu İlköğretim okulundaki 56 beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin test edilmesine yönelik olarak frekans kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesir problemleri ile ilgili kavramların, tanımlarının ve formüllerinin öğrenilmesinde ve işlemsel bilgilerde öğrencilerin zorluk yaşamadıkları buna karşın ezberledikleri tanımların ve kavramların uygulamalarında zorluk yaşadıkları görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Baykul, Y. (1999). İlköğretimde Matematik Öğretimi-1.ve 5. Sınıflar, Ankara: Anı
Yay.
Ersoy, Y., Erbaş, K.,(2005). Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencinin
Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri. İlköğretim-Online, 4 (1), 18-39.
Gür, H., Korkmaz, E., 2003. İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Ortaya Atma
Becerilerinin Belirlenmesi. Matematikçiler Derneği. www.matder.org.tr
Moss, J., Case, R., (1999). "Developing Children’s Understanding of the Rational
Numbers: A New Model and Experimental Curriculum. University of Toronto,
119-147. Canada.
Olkun, S., Toluk, Z. (2001) İlköğretimde matematik öğretimi 1-5 Sınıflar, Artım
Yay.
Sabella, M.S., Redish, E. F., 1995. Student Understanding Of Topics In Linear
Algebra, Physics Education Research Group Unıversity of Maryland
Physics Departmant College Park, 1-6
Seyhan, G., Gür, H., 2004. İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar
Konusundaki Hataları Ve Kavram Yanılgıları. Matematikçiler Derneği.
www.matder.org.tr
Şiap, İ., Duru, A., 2004. Kesirlerde Geometriksel Modelleri Kullanabilme Becerisi.
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 89-96.
Yetkin, E., 2003. Student Difficulties In Learning Elementary Mathematics. ERIC
Digest, ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental
Education

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com