You are here

Bookkeeping in Manor Farms of Polish Gentry in 17th Century

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The work concerns the bookkeeping solutions used in Polish farms in the 17th century. On the basis of the source texts analysis three approaches to bookkeeping can be distinguished. Bookkeeping was considered to be: · an administrative tool, · a set of reliable solutions for recording and settling accounts with stewards, · a system for recording and establishing money flow and financial gain. The bookkeeping of that time had the following aims: supervision over the resources, reliable registration of quantity and price values for agricultural and animal produce; examining the accountabilities of the property administrators. People responsible for creation of the bookkeeping in 17th century were experienced farm managers. Their views on the processes taking place in the manor farms were in line with the views of the exponents of European mercantilists.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Au, J. (1889), Nauka rachunkowości do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej, Lviv:
Graduates of Univeristy of Agriculture in Żabików and Dublany, Związkowa Drukarnia we
Lwowie.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. (1998), Historia ustroju i prawa polskiego, Warsaw:
Wydawnictwa Prawnicze PWN.
Bernacki A. M., (2007), “Oryginalny dorobek polskiej rachunkowości rolniczej w okresie
zaborów, stan współczesny i wnioski na przyszłość”, Postępy Nauk Rolniczych, Vol. 2: 115-
131.
Carmona S. (2004), “Accounting history research and its diffusion in an international
context”, Accouting History, Vol. 9, No. 3: 7-23.
Carnegie, G.D. and Napier, C.J. (1996), “Critical and Interpretive Histories: Insights into
Accounting’s Present and Future through its Past”, Accounting, Auditing and Accountability
Journal, Vol.9, No.3: 7–39.
Carnegie G.D. and Napier C.J. (2002), “Exploring Comparative International Accounting
History”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.15, No.5: 689–718.
Carnegie G.D. and Rodrigues, L.L. (2007), “Exploring the Dimensions of the International
Accounting History Community”, Accounting History, Vol.12, No.4: 441–64.
Grodwagner J. (1632), “Discurs o cenie pieniędzy teraźniejszej i o niektórych skutkach jej”, In
Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i VII wieku, (1958), Warsaw: PWN.
Haur J. K., (1675), Oekonomika Ziemiańska Generalna Punktami Partikularnemi,
Interrogatoryami Gospodarskiemi, Praktyką Miesięczną, Modelluszami abo Tabulami
Arithmetycznymi Obiasniona, Cracow.
Haur J. K. (1679), Ziemianska Generalna Oekonomika Obszernieyszym od przeszley edycey
Stylem Supplementowana I we wszytkich Punktach znacznie poprawiona, Cracow.
Herman [Hermann] J. (1673, 1823), Jana Hermana [Hermanna] Z Neydenburku [Niborku]
Ziemianin albo Gospodarz Infladski, W roku M.D.C.LXII do druku podany, a teraz z
niemieckiego na polski język przetłumaczony w 1671 i powtórnym razem w druk podany w
Słucku w Drukarni 1673, a z tego przedrukowany, znowu w r. 1823, Minsk.
Jezierski A., Leszczyńska C., (2003), Historia gospodarcza Polski, Warsaw: Wydawnictwo Key
Text.
Kunicki-Goldfinger M., Siekierska K. (2010), “Biogramy pisarzy i tłumaczy dzieł cytowanych w
Słowniku języka polskiego XVII i 1. poł. XVIIIw”, Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII
wieku,Web. 12.01.2011, Polska Akademia Nauk, Instytut języka polskiego,

Lipiński E. (1981), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warsaw: PWN.
Moszczeński S. (1947), Rachunkowość gospodarstw wiejskich, Warsaw: Państwowy Instytut
Wydawnictw Rolniczych.
Napier, C.J. (1989), “Research Directions in Accounting History”, British Accounting Review,
Vol.21, No.3: 237–54.
Napier, C.J. (2006), “Account Change: 30 Years of Historical Accounting Research”,
Accounting, Organizations and Society, Vol.31, No.4–5: 445–507.
Opaliński K. (1648), “O podniesieniu miast w Polsce”, in, Merkantylistyczna myśl
ekonomiczna w Polsce XVI i VII wieku, (1958), Warsaw: PWN.
Pawlik S. (1929), Polskie instruktarze ekonomiczne. Tom II, Cracow: Polska Akademia
Umiejętności. Komisja Prawnicza.
Regestry, instrukcje gospodarskie, rachunki, notatki i różne papiery Stanisława Kazimierza
Bieniewskiego wojewody czernichowskiego z lat 1659 – 1664 (manuscript). Pol. Łac XVIIw. S.
132 Mf BN, Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Katalog rękopisów
zinwentaryzowanych, sygnatura 1425/II.
Regestry, instrukcje gospodarskie, rachunki, notatki i różne papiery Stanisława Kazimierza
Bieniewskiego wojewody czernichowskiego z lat 1665 – 1669 (manuscript). Pol. Łac XVIIw. S.
414 Mf BN, Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Katalog rękopisów
zinwentaryzowanych, sygnatura 1424/II.
Rutkowski J. (1953), Historia gospodarcza Polski (do 1864 roku), Warsaw: Książka i Wiedza.
Taylor E. (1991), Historia rozwoju ekonomiki. Tom I, Lublin: Wydawnictwo Delfin.
Walker S.P. (2005), “Accounting in history”, Accounting Historians Journal, Vol. 32, No. 2:
233-259.
Wykazy dochodów i wydatków, notatki, rachunki, inwentarze gospodarskie i sądowe
Stanisława Kazimierza Bieniewskiego wojewody czernichowskiego z lat 1670-1676 oraz
odpisy różnych materiałów treści publicznej i prywatnej z lat 1593-1673 (Manuscript). Pol.,
łac. XVII w. s. 510. Mf BN, Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Katalog
rękopisów zinwentaryzowanych, sygnatura 1423/II.
Zaremba S. (1623), “Okulary na rozchody w Koronie i z Korony, przez które jako w
zwierciadle obaczyć każdy może fortele i nieznośne zyski, zdzierstwa i łupiestwa kupieckie.
Przy tym śrzodki i sposoby różne jako temu zapobieżeć i one pohamować”, In,
Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i VII wieku, (1958), Warsaw: PWN.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com